Nämndemän utbildas i kunskap om sexuella övergrepp

I höst får Sveriges nämndemän möjlighet till en utbildning kring sexuella övergrepp. Studieförbundet Vuxenskolan och FATTA kommer att ordna utbildningar för nämndemän i sex städer. Utbildningarna bygger på statistik, fakta och mediauppmärksamhet om sexuella övergrepp. Den första utbildningen hålls i Umeå 11/10.

– Att agera mot sexuella övergrepp är en av vår tids viktigaste frågor. Mer kunskap skapar möjligheter för bättre processer säger Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.

Utbildningen innehåller statistik, diskussioner och en genomgång av några verkliga fall.

– Det finns en bild av sexuella övergrepp, framförallt i media, som är viktig att problematisera. Vi vill dela med oss av kunskap om sexuella övergrepp till Sveriges nämndemän för att ge ett komplement till mediabilden av sexuella övergrepp som ofta är väldigt snäv, säger Elsa Levinson, styrelseledamot i FATTA.

Utbildningarna hålls i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö under hösten.

Fakta

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar en utbildning i sex olika städer kring sexuella övergrepp mot vuxna riktad till nämndemän i tings- och hovrätt. Utbildningarna hålls av föreläsare från FATTA (fatta.nu).

Den nya utbildningen för nämndemän tar bland annat upp statistik, fakta samt medicinska och vanliga reaktioner vid sexuella övergrepp. Andra infallsvinklar är medias rapportering, kunskap om förövare och diskussionen kring samtyckeslagstiftning.

Utbildningen ger deltagarna bredare kunskap gällande sexuella övergrepp.

Utbildningarna hålls i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö under hösten. Media är välkomna.

Tider och platser

Umeå: Tisdag  11/10 kl. 10-15 Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Obbolavägen 89.
Sundsvall: Onsdag 12/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Thulegatan 5.
Stockholm: Torsdag 13/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, Franzéngatan 6.
Jönköping: Tisdag 18/10 kl. 10-15. Adress: Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Göteborg: Onsdag 19/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Redbergskolan, Örngatan 6.
Malmö: Torsdag 20/10 kl. 10-15. Adress: Katrinetorp, Katrinetorps allé 1.

Utbildningen är gratis och öppen för alla nämndemän i tings- och hovrätt oavsett politisk tillhörighet.

Anmälan: http://axacoair.se/go?bst7C0T2

Utbildarna heter Elsa Levinson och Elin Ferm. FATTA och Studieförbundet Vuxenskolan gör utbildningen i samarbete med Centerkvinnor, Liberala kvinnor och Miljöpartiet. Innehållet i utbildningen är faktabaserat och utan partipolitisk vinkling.

Kontaktpersoner

FATTA
Elsa Levinson, elsa@fatta.nu eller info@fatta.nu

Studieförbundet Vuxenskolan
För kontakt med SV:s förbundsordförande Ulrika Carlsson eller förbundschef Nina Larsson kontakta Matilda Asp, kommunikatör, mobil 070-855 30 83, mail matilda.asp@sv.se

fatta_logo_jpgunnamed

Framtiden – samtycke som norm?

13680307_1172031516204636_3061114223929585515_o


I oktober presenteras den statliga utredning som Mari Heidenborg varit huvudutredare för. Redan i april kom beskedet att utredningen kommer att föreslå en samtyckeslagstiftning.
En samtyckeslag skulle innebära att fokus förflyttas. Idag krävs det att gärningspersonen använt hot, våld eller utnyttjat en person som befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Med en samtyckeslag ligger fokus på huruvida personen deltagit frivilligt eller inte.

Fatta välkomnar givetvis detta förslag, som vi kämpat för sedan starten, men kampen avslutas i så fall inte där – vi behöver en samtyckesnorm även i praktiken. #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

#tbt till 2013

13923708_1172031229537998_7739518137590049506_o

#tbt till 2013
I lagstiftningen ersätts nu formuleringen ”i hjälplöst tillstånd” med “i en särskilt utsatt situation” vilket var menat att inkludera fler fall och situationer. Syftet med förändringen var att komma åt de moment 22-situationer ”hjälplöst tillstånd” gett upphov till: för att anses ha varit i ett hjälplöst tillstånd var en tvungen att i princip vara medvetslös, men var en medvetslös gick det inte att bevisa brott. Lagstiftaren ville att ”särskilt utsatt situation” skulle omfatta exempelvis de fall där den brottsutsatta paralyserades av rädsla (frozen fright, en mycket vanlig reaktion vid sexuella övergrepp).

Det kan dock ifrågasättas om ändringen fått önskat resultat. Vi har sett friande domar där domstolen konstaterar att den utsatta visserligen befunnit sig i en utsatt situation, men inte i en särskilt utsatt situation. I dessa fall skulle en samtyckeslag göra skillnad. I andra friande domar slår domstolen fast att den utsatta befann sig i en särskilt utsatt situation, men att det inte är bevisat att gärningspersonen insett detta och att hen därför inte kan dömas. Hade vi istället haft en oaktsamhetsreglering hade domstolen kunnat döma gärningspersonen om hen borde insett.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

#tbt till 2005

13913714_1172030906204697_9131097775657507640_o

#tbt till 2005

År 2005 genomfördes en omfattande förändring av den svenska sexualbrottslagstiftningen.
Mellan 1864 och 2005 var det enbart personer som kunde säga nej, det vill säga aktivt neka till samlag, som kunde utsättas för våldtäkt i lagens mening. Sexuellt tvång mot personer som inte kunde detta, exempelvis barn, sovande, berusade eller medvetslösa klassades istället som sexuellt utnyttjande. Detta förändrades nu genom ett andra stycke i våldtäktsparagrafen:
“Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” (BrB kap.6 §1 2 st.)

Ytterligare en förändring tillkom som innebar att samlag eller samlagsliknande handlingar mot barn under femton år också skulle räknas som våldtäkt, oberoende av om det skett under hot eller våld.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

EXTRA ÅRSMÖTE

Den 11:e september har föreningen FATTA ett extra årsmöte för våra medlemmar, med anledning av fyllnadsval till styrelsen samt styrelsens förslag på förändrade stadgar. Kallelse och handlingar har gått ut via mail. Är du medlem men saknar kallelse? Maila medlem@fatta.nu så ordnar vi det.

Sedan 2016 är det möjligt att bli medlem i FATTA. Medlemskapet är för alla oavsett kön eller könsidentitet som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Som medlem gör du organisationen starkare och kan vara med och påverka. Medlemmarna väljer FATTA:s styrelse och kan rösta på årsmötet där föreningen tar beslut i viktiga frågor.
Sedan FATTA startade 2013 har vi arrangerat klubbar och demonstrationer, skrivit debattartiklar, haft möten med politiker, genomfört kampanjer och mycket mer. Som medlem är du med och gör allt detta möjligt och ser till att kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld går framåt.

2016 är ett år där stora utmaningar och viktiga händelser väntar. Inte minst inväntar vi med spänning det betänkande som sexualbrottskommittén kommer att presentera senare i höst. Inte nog med det, som en kickstart på hösten rekryterar vi nya aktivister som outtröttligt driver rörelsen framåt. Med kultur och politik fortsätter vi att verka hela vägen från rättsväsendet och maktens korridorer till civilsamhället och skolor!

Anna Thomasson, ordförande FATTA

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av mötets behöriga utlysande

§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

§ 6. Godkännande av dagordningen

§ 7. Presentation av valberedningen

§ 8. Valberedningens förslag för fyllnadsval för ordinarie ledamot i styrelsen

§ 9. Beslut om fyllnadsval av ordinarie ledamot i styrelsen

§ 10. Proposition: Stadgeändringar för ett växande FATTA: Styrelsen redovisar sitt förslag

§ 11. Beslut om nya stadgar

§ 12. Mötet avslutas

Föreningens gällande stadgar kan läsas på den här länken.

#tbt till 1984

13958140_1172030556204732_5817542940129559998_o

#tbt till 1984
Sverige får en könsneutral sexualbrottslagstiftning när ordet “kvinna” i lagtexten ersätts med “annan”. Som en konsekvens av en könsneutral lagstiftning görs även ett tillägg som innebär att inte bara samlag utan även “jämförligt sexuellt umgänge” blir straffbart. Den inledande meningen lyder: “Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge”. Genom en könsneutral skrivning och detta tillägg (som inte förutsätter penis och slida) inkluderas nu fler våldtäktsfall och tänkbara scenarion.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

 

#tbt till 1965

13909147_1172030229538098_8555663826843546015_o

#tbt till 1965
Våldtäkt inom äktenskap räknades enligt lag inte som våldtäkt förrän år 1965. Brottsbalken som trädde i kraft detta år var resultatet av en lång process för att modernisera lagstiftningen. Tidigare hade lagstiftningens syfte varit att styra människors sexuella beteende, nu handlade det istället om att värna kvinnans frihet att själv bestämma över sin sexualitet.Brottsbalken innebar framförallt en förändring av språkbruket. Formuleringen i 1864 års strafflag: “Tager man quinna med våld och, emot hennes vilja, med henne öfvar otukt” ändrades till: “Tvingar man kvinna till samlag medelst våld å henne eller medelst hot som innebär trängande fara, dömes för våldtäkt”. Den här förändringen fick två betydelsefulla konsekvenser:
Våldtäkt sågs i lagstiftningen inte längre som ett brott mot den allmänna samhällsmoralen utan som ett brott som innebar en kränkning av den utsatta kvinnans sexuella integritet.
Omformuleringen från otukt (sexuell samvaro utanför äktenskapet) till samlag innebär att våldtäkt inom äktenskap nu blev olagligt.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

Fattapodden #13 – Musikens makt – Elisabeth Rosenbrand om att skapa en jämställd festival

I detta avsnitt gästas vi av en utav de två arrangörerna för festivalen Musikens Makt, Elisabeth Rosenbrand. Hon berättar om hur de jobbar för att skapa ett jämställt evenemang  och om sexuella ofredanden på festivalområdet. Musikens Makt är ett exempel på en festival som försöker att ta ansvar och bidra till mer jämställda musikevenemang. Elisabeth delar med sig av sina åsikter och funderingar till oss.
Bli lite mer medveten, tillsammans med oss!

Festivalen äger rum i Luleå nu till helgen den 19-20 Augusti. Här är hemsidan.
Här är branschträffen på Musikens Makt.
Här är Jämställd Festivals ”Goda exempel”.

Elisabeth Rosenbrand
Elisabeth Rosenbrand, en av Musikens makts arrangörer.

Fattapodden finns på Fattas hemsida, iTunes och acast.

KAMPANJ #TBT

Den svenska sexualbrottslagstiftningen genom tiderna

Nu lanserar FATTA kampanjen #tbt!
Historiskt sett har våldtäkt inte betraktats som ett sexualbrott. Idén om att individen ens har en sexualitet är något som vuxit fram de senaste tvåhundra åren. Innan våldtäkt började ses som ett sexualbrott betraktades det som ett fridsbrott, ett ordningsbrott eller ett frihetsbrott.

I den medeltida lagen infördes så kallad kvinnofrid i lagstiftningen vid mitten av 1200-talet och omfattade kvinnorov och våldtäkt i syfte att “begränsa fejderna i samhället”. Lagstiftningen såg alltså en våldtäkt som en fientlig handling riktad mot de män i vars släkt kvinnan ingick, inte som ett brott mot henne själv. Fram tills mitten av 1600-talet var våldtäktsbrott en “uppgörelse mellan män” och det var som mäns egendom kvinnan hade skyddsvärde. Under den senare delen av 1600-talet kom våldtäkt istället att behandlas som ett ordningsbrott. Det ansågs som en kränkning av rättssamhällets frid och den hushållsordning som givits av staten och kyrkan.

I början av 1700-talet skedde en förändring mot det perspektiv som vi har idag: fokus kom att riktas mot kvinnan och hennes vilja. Här blev kvinnors (o)vilja till sexuellt umgänge av större intresse för rätten då de behövde skilja på våldtäkt och annat utomäktenskapligt umgänge. Det krävdes dock att kvinnan kunde bevisa att handlingen skett med våld, annars kunde kvinnan själv dömas för otuktsbrott. Redan på 1700-talet förekom alltså en slags victim-blaming: skuldbeläggande av offret. Enligt lagen fanns dock undantag för flickor och kvinnor som ansågs otillåtna; andra mäns hustrur, egna döttrar och minderåriga behövde ej bevisa att våld förekommit. För rätten handlade det till stor del om att utreda huruvida den utsatta kunde ses som offer för brott. Våldtäkt inom äktenskapet och våldtäkt mot prostituerade är exempel på fall som inte ansågs vara olagliga.

Mycket har hänt med sexualbrottslagstiftningen genom åren, men det behöver hända mer. Trots att antalet anmälningar tiodubblats är antalet dömda detsamma år 2008 som år 1965. Det behövs tydligare direktiv i lagstiftningen, men det behövs även en samtyckesnorm i praktiken. För att uppmärksamma detta genomför FATTA kampanjen #tbt. Kampanjen går ut på att uppmärksamma sexualbrottslagstiftningen och synen på sex genom tiderna. Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Vi börjar kampanjen idag med #tbt till 1864

13920344_1172029642871490_941534554313777988_o

1864 antogs en Strafflag som sa att våldtäkt var att en man med tvång “tagit en kvinna” mot hennes vilja. Det krävdes att tvånget skulle skett med så kraftigt våld att kvinnan inte ens med sitt yttersta försvar kunde värja sig. Det räknades alltså inte som våldtäkt om den utsatta inte gjort kraftigt motstånd. Kvinnor som inte kunde göra motstånd på grund av “yrsel, sömn eller vanmakt” var undantagna, men i dessa fall bestraffades gärningsmannen enligt en lägre straffskala.

Det räknades inte som våldtäkt om kvinnan slutat göra motstånd, ansett det meningslöst eller drabbats av vad som idag kallas frozen fright; paralyserande rädsla. Det ansågs inte heller vara våldtäkt om den utsatta var prostituerad eftersom våldtäktsbrottets allvarlighetsgrad utgick ifrån kvinnans “ärbarhet”. Lagstiftarens uppfattning var tydlig – ärbara kvinnor gör motstånd.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Vidare lästips:
Våldets Kön av Gabriella Nilsson & Inger Lövkrona
Svensk Sexualbrottslag – en framåtsyftande tillbakablick av Madeleine Leijonhufvud