Vi kräver tydliga begrepp, Skolverket

Samtycke utgör grunden till alla interaktioner mellan individer. För att bygga ett samhälle grundat på samtycke och garantera att den nya sexualbrottslagstiftningen får genomslagskraft, är det väsentligt att elever, lärare och skolledare – på alla nivåer och i alla årskurser – får förståelse för samtycke samt att skolan bygger och upprätthåller en samtyckeskultur.

Skolverket tar nu in samtliga remissvar på deras förslag till ändringar i läroplanerna för grundskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Vi hoppas att de inser vikten av en tydlig undervisning för att lägga grunden för en samtyckeskultur!

Fattas remissvar summeras i nedanstående punkter:

Ändrad benämning för kunskapsområdet
Skolverkets förslag om att ändra benämningen av kunskapsområdet från ”sex- och samlevnad” till ”sexualitet och relationer” är ett viktigt steg framåt. Vi delar uppfattningen att begreppet sexualitet, till skillnad från begreppet sex, omfattar fler aspekter än sexuell praktik, till exempel sexuell identitet och sexuell preferens.

Fatta har tidigare föreslagit benämningen ”sex- och samtyckesundervisning”, men Skolverket menar att begreppet var alltför begränsat. Därför framhäver Fatta att samtycke är ett sätt att förhålla sig i alla mellanmänskliga relationer och interaktioner, inte bara i de sexuella sådana. Således kan även relationer falla inom begreppet samtycke. Fatta föreslår därför benämningen ”samtycke och sexualitet” för kunskapsområdet.

Tydligare begrepp
Fatta ställer sig kritisk till att flera viktiga begrepp inte finns med i texterna. Fatta har förståelse för att öppna formuleringar generellt kan användas i läroplaner för att möjliggöra för skolorna att själva kunna utveckla kursernas innehåll, i synnerhet då lärare har särskild kompetens. Dock skiljer sig det aktuella kunskapsområdet från andra. När det kommer till samhällsproblem av den omfattning som mäns våld mot kvinnor eller bristande jämställdhet i allmänhet, fungerar inte längre abstrakta formuleringar. De riskerar istället att underminera möjligheten till en vidgad förståelse och måluppfyllelse för såväl elever som lärare.

Begrepp Fatta anser vara särskilt viktiga att ha med i läroplanerna:

  • Samtycke
    Begreppet “samtycke” har tagits bort och ersatts med “frivillighet”. Ett av de skäl som anges är bland annat att frivillighet nämns i texten i den nya sexualbrottslagstiftningen, vilket inte samtycke gör. Fatta vill dock betona att samtycke och frivillighet är två olika begrepp med två olika syftningar. Frivillighet är ett ensidigt begrepp som syftar till en part och dess deltagande på frivillig basis, medan samtycke syftar till två (eller flera) parter och deras ömsesidighet. Därför menar vi att frivillighet varken kan anses vara likvärdigt med eller kunna ersätta begreppet samtycke. Precis såsom lagstiftningen fokuserar på det gemensamma deltagandet och ansvaret, måste även läroplanernas fokus vara sådant. Därför anser Fatta att det är oerhört viktigt att begreppet samtycke ska användas i läroplanerna.
  • Pornografi
    Barn och ungas utsatthet för pornografi har ökat i takt med att pornografin både har flyttats till gratis och lättillgängliga sidor på internet samt blivit allt grövre i sitt innehåll. Då det visat sig att pornografiskt material ofta visar sexuella relationer där varken respekt eller samtycke finns, anser Fatta att läroplanerna ska tydliggöra att sådant material ingår i momenten och måluppfyllelsen för IKT-digitalt lärande. I detta hänseende är det viktigt att föra porrkritiska samtal inom ramen för undervisningen.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
    Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar. Därför är det centralt att skolan inte är värdeneutral, utan tar ställning för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Fatta menar att det är av stor vikt att Skolverket har en dialog med ansvariga huvudmän och övriga organ med expertkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ett stort behov av att stärka kunskaper om och kompetenser kring denna typ av våld inom skolvärlden, vilket gör det desto viktigare att tydliggöra dessa i läroplanerna.

Rektorns ansvar
Uppdraget “Kunskapsområdet sexualitet och relationer behandlas återkommande i utbildningen” har lagts till som en egen punkt under rektorns ansvarsområden, men där nämns inte att undervisningen ska ske ämnesöverskridande. I punkten “i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö…” har “sex och samlevnad” strukits men ej ersatts av “sexualitet och relationer”.

Läroplanerna ska tydliggöra när och på vilket sätt samtycke ska läras ut. Att få kunskap om samtycke är inte bara en del av biologins sexualundervisning, utan också en viktig del av bland annat samhällskunskapen. Således ska kunskapsområdet sexualitet och relationer behandlas återkommande i utbildningen och undervisningen ska ske ämnesöverskridande. Det bör tydliggöras i läroplanerna.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy