Socialdemokraternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Vi instämmer helt i att rättsväsendet måste ha goda kunskaper om sexuellt våld. Utbildning genomförs till exempel inom ramen för Domstolsakademin. Inom Kriminalvården finns ett väl utarbetat behandlingsprogram för dem som döms för sexualbrott. Polisen har fått mer resurser för att stärka kompetensen och utredningsförmågan när det gäller sexualbrott. I samband med införandet av samtyckeslagen fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser. Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten har fått 10 miljoner kronor var för att informera och utbilda med anledning av samtyckeslagen. Kompetenskraven på målsägandebiträdena har också skärpts.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Regeringen har beslutat om en ny läroplan för förskolan som bland annat tar upp att förskolan ska arbeta med barns rätt till kroppslig och personlig integritet och att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin egen integritet. Vidare har Skolverket av regeringen fått ett uppdrag att kontinuerligt revidera övriga läroplaner, där dessa delar är en viktig del. För att arbetet ska fungera i praktiken handlar det just om att lärare och all annan skolpersonal ska ha kunskap och förutsättningar att kunna arbeta med samtyckesfrågor och skolans värdegrund.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet, men det finns mycket kvar att göra. Våld mot kvinnor uppmärksammas mycket mer idag än tidigare, men mycket återstår. Inte minst när det gäller att minska antalet våldtäkter. Här är det viktigt att män engagerar sig mer i dessa frågor. Diskussionen om könsnormerna måste starta tidigt. Skolan är viktig men det är också viktigt att diskussionen förs i hela samhället.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Samtyckeslagen är ett efterlängtat och viktigt steg på vägen. Men för att få slut på det sexuella våldet kommer det, precis som Fatta säger, att krävas en mängd andra åtgärder. Ovan redogörs för ett antal av dem. Vi är beredda att återkomma med ytterligare förslag. I grunden är det ändå så att ska mäns våld mot kvinnor upphöra, krävs det att männen ändrar på sig.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy