Socialdemokraterna om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Socialdemokraternas svar på Fattas frågor nedan!

Socialdemokraterans svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti a rösta för eller emot sexualbro skommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Socialdemokraterna vill skärpa sexualbrottslagstiftningen och vi ser positivt på förslagen från sexualbrottskommittén. Sex som inte sker frivilligt är ett övergrepp och detta ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen. I regeringskansliet pågår nu arbetet att ta
fram en lagrådsremiss, och ett förslag kommer läggas på riksdagens bord innan årets slut. Detta är den viktigaste straffrättsliga reformen under mandatperioden. Vi kommer innan årets slut att mer utförligt redovisa hur vi ställer oss till de olika förslagen i sexualbrottskommitténs betänkande.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Arbetet med att skapa en samtyckeskultur bygger på att vi i alla sammanhang markerar att sex som inte sker frivilligt är att betrakta som ett övergrepp. Förslaget till ny sexualbrottslagstiftning är en viktig förändring som kommer bidra till att förändra normer och hur vi ser på sexualbrotten. I vissa delar kan förslagen påverka budgetarbetet, men även dessa delar av sexualbrottskommitténs betänkande bereds fortfarande inom regeringskansliet.
I övrigt har vi socialdemokrater i regeringsställning drivit igenom era satsningar som syftar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett exempel är satsningarna på kvinnojourerna. Under 2015 ökades stödet till dem med 25 miljoner kronor och under 2016-2019 avser regeringen avsätta ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourers arbete. Regeringen har också beslutat en omfattande strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin finns ett åtgärdsprogram för perioden 2017-2020 med nya insatser för 600 miljoner kronor.

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
Sverige är ett föregångsland på jämställdhetsområdet som ofta gått före och genomfört viktiga reformer, t.ex. det särskilda kvinnofridsbrottet, kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster och tidigare moderniseringar av straffbestämmelsen för våldtäkt. Men vi slår oss aldrig till ro. Vi ska bekämpa det sexuella våldet med högsta prioritet, och frågan måste finnas med i alla relevanta sammanhang, i allt från kriminalpolitiken till utrikespolitiken. Ett arbete som är värt att lyfta fram, och som utmärker sig i ett internationellt perspektiv är den nationella strategin för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Den kommer att löpa under tio år. Strategin innebär ett tydligt perspektivskifte. Tidigare insatser har framförallt fokuserat på att hantera konsekvenserna av våldet. Det framtida arbetet ska i högre grad inriktas mot att förebygga bl a mäns sexuella våld mot kvinnor. Fokus sätts därför på mäns ansvar för att stoppa våldet. Insatser för att motarbeta och förändra negativa värderingar och attityder till kvinnor hos pojkar och män är en central del. Det är ju nämligen så det är. Så gott som allt sexuellt våld begås av män. Om detta ska upphöra, så är det männen som måste förändras.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy