Samtyckeslagen – ni frågar, vi svarar

Snart kommer det röstas om en samtyckeslag. Men vad är det som kommer ändras om lagen antas? Fatta har tagit emot era frågor om lagförslaget. Fattas juridiska talesperson Olivia Björklund Dahlgren reder ut dem.

1. Vad är nytt i det nya förslaget? Hur ser skillnaden ut just nu och när samtyckeslagen börjar gälla? Är det till exempel ”lagligt” att ha sex med nån som sover idag?
Förslaget om en samtyckeslag innebär framförallt två stora förändringar. Den ena är att själva innehållet i brottsparagrafen ändras. Idag ställs krav på antingen tvång genom våld eller hot om brottslig gärning, eller att otillbörligt utnyttja att någon befinner sig i en särskilt utsatt situation. De här kraven överensstämmer inte med vad ett övergrepp i verkligheten innebär. Kravet på tvång ger dessutom uttryck för förlegade normer om att andras kroppar är tillgängliga tills motstånd görs. Att någon befinner sig i en särskilt utsatt situation innebär att personen är allvarligt rädd, sjuk, berusad eller sover. Det går alltså inte i dagens lagstiftning att ha sex med någon som befinner sig i en sådan situation. Samtidigt gör kravet på att utsattheten ska vara särskild att många situationer faller bort.

Samtyckeslagen innebär ett krav på uttryckt frivilligt deltagande och gör att fler handlingar kommer betraktas som övergrepp. Det innebär att istället för att det krävs tvång eller att en person befunnit sig i särskilt utsatt situation, kommer gränsen mellan sex och övergrepp gå vid frivilligt deltagande –  det vi i verkligheten menar med övergrepp. Det kommer alltså genom lagen ges ett starkare skydd för den sexuella självbestämmanderätten. Den andra stora förändringen är att det kommer införas ett oaktsamhetsansvar. Grovt oaktsamma handlingar kommer vara straffbara.

2. Vad är oaktsamhet egentligen?
Ett brott utgörs av och bedöms utifrån två delar. För det första vad som objektivt sker, det vill säga hur gärningspersonen handlar (exempelvis tvingar eller utnyttjar). För det andra bedöms gärningspersonens uppsåt eller oaktsamhet, det vill säga vad denne tänker. I bedömningen av gärningspersonens tanke krävs idag att brottet har begåtts med uppsåt, det vill säga att gärningspersonen handlade med insikt och själv förstod att den andra blev tvingad eller utnyttjad. Det gör att bedömningen blir beroende av gärningspersonens uppfattning av situationen. Med förslaget om oaktsamhet kommer bedömning kunna grundas på ifall gärningspersonen borde ha förstått att risk fanns för att den andra inte deltog frivilligt. Det är en viktig skillnad och även något som finns i nästan alla andra grova brott. Att det införs för sexualbrott är på tiden.

3. Vad står det i samtyckeslagen om nära relationer? Är det tydligt vad samtycke är även i en relation?
Frivillighet och samtycke är normativa begrepp. Med det menas att deras innebörd beror på vad vi, i detta fall lagstiftaren, väljer att lägga i dem. Enligt förslaget ska frivillighet ha uttryckts genom ord eller handling. Det innebär att en total passivitet inte är samtycke, att allt annat än ett ja är ett nej. Samtycke vid våldtäkt skiljer sig inte beroende på om det är en nära relation eller inte. År 1965 blev våldtäkt inom äktenskapet olagligt i Sverige och det spelar ingen roll huruvida förövaren och den utsatta känner varandra eller inte.

4. När ska ett samtycke införskaffas?
En måste se till att det finns samtycke i direkt anslutning till handlingen och under hela handlingen. Om personen har uttryckt ett samtycke dagen innan eller på annat sätt visat intresse har ingen som helst betydelse för om personen vill ha sex i stunden. Dessutom måste personen ha samtyckt till varje kvalificerad sexuell handling. Om en under sexet byter handling så krävs samtycke till den med. Om den ena inte längre vill och den andra fortsätter är allt därefter ett övergrepp.

5. Hur säkerställer en att en person som gett samtycke inte gett det under hot eller tvång? Räknas det som juridiskt samtycke om personen sagt ja oavsett under vilka förhållanden detta har skett?
I förslaget kommer det även att införas en paragraf om när samtycke inte är giltigt. En person kan aldrig samtycka, anses delta frivilligt, om det är till följd av misshandel, våld eller hot, om någon utnyttjar personens särskilt utsatta situation samt utnyttjar eller missbrukar att personen står i en beroendeställning till den andra. Som svar på hur det säkerställs att något skett på visst sätt så åligger det åklagaren att i rätten bevisa vad som hänt.

6. Hur säkerställer en ett samtycke rent juridiskt? Kommer den nya lagen betyda att en måste ha ett “kontrakt” innan sex?
Frågan om kontrakt är vanligt förekommande, men det är inte svårare än att det krävs frivillighet. Om någon utför en sexuell handling mot någon som inte vill så är det inte sex, det är ett övergrepp. I lagen innebär samtycke att någon uttryckt frivillighet genom ord eller handling. Om den andra är helt passiv så har den inte gett samtycke. Om du är osäker, fråga personen om den vill.

7. Om lagen röstas igenom, är Fattas arbete klart då? Vad ska Fatta göra nu?
Att samtycke finns i lagen är ett stort steg, men arbetet mot sexuellt våld är inte klart förrän vi har en samtyckeskultur. Det innebär en kultur och ett samhälle där frivillighet är grunden för mellanmänskliga relationer. Ett samhälle som genomsyras av frivillighet, ömsesidighet och respekt. För att lagen ska få effekt krävs det att alla fattar vad samtycke är och vad det innebär att praktisera samtycke i vardagen.

Fatta arbetar på flera olika sätt för denna samhällsförändring, exempelvis genom projektet Fatta Samtycke som arbetar fram metodmaterial om hur samtycke kan se ut i praktiken, och då även i situationer som inte är av sexuell karaktär. Fatta jobbar även för att det ska införas en sex- och samtyckesundervisning i skolan. Barn måste redan i tidig ålder få lära sig att respektera andras gränser och tolka andras signaler. Fatta lobbyar också för att rättsväsendet ska utbildas i sexuellt våld. När lagen träder i kraft krävs det att den tillämpas rätt och därför behöver domare ha rätt kunskap. Framförallt arbetar vi för att alla ska fatta vad samtycke är och att det krävs. Att alla ska fatta att allt annat än ett ja är ett nej.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy