Liberalernas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?
Under Alliansregeringens tid tog Liberalerna initiativ till den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, och där var stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet ett av de sex huvudområdena. Det arbetet måste fortsätta. Det handlar till att börja med om att se till att alla yrkesutbildningar på rättsväsendets område ger goda kunskaper om samtyckeslagen, men all relevant personal som i dag arbetar inom rättsväsendets myndigheter behöver också få möjlighet till fortbildning.
Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att rättsväsendet erbjuder den målsägande bättre stöd.
2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?
Det handlar dels om utbildningens innehåll, dels om förskolan, skolan och fritidsverksamheten som social miljö. Alla barn och unga måste få kunskap om att rätten att slippa sexuella kränkningar är ovillkorlig, och att sexuella handlingar som inte bygger på frivillighet är ett brott. Den kunskapen ska förmedlas på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och mognadsnivå.
Personalen i förskolan, skolan och fritidsverksamheten ska ha adekvat kunskap. Precis som med rättsväsendet handlar detta både om innehållet i relevanta yrkesutbildningar och om fortbildning till den personal som redan i dag arbetar i verksamheterna. Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen, och sprida information till relevanta målgrupper.
3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Sexuella övergrepp förekommer i hela samhället, begås av både män och kvinnor och kan ha både kvinnor och män som offer. Men de flesta förövarna är män, och de flesta offer är kvinnor. Sexuella övergrepp och våld är det mest extrema uttrycket för de värderingar som upprätthåller föreställningen att kvinnors frihet och integritet är mindre värd än mäns. Därför är insatserna för att motverka sexualbrott och våld i nära relationer en av de allra mest prioriterade jämställdhetsfrågorna. Ett samhälle där individens utsatthet för sexuella övergrepp och våld avgörs av könet kan aldrig vara fullt ut jämställt.
Det behövs ett tydligare fokus på förövarna. Att fastslå detta är inte att bagatellisera sexuella övergrepp – den som har begått brott ska lagföras och få sitt straff genom rättsprocess. Men parallellt med detta måste också insatserna öka för att förebygga att samma person upprepar kränkningarna i framtiden. Det behöver skapas ett separat nationellt hjälpnummer för personer som är oroliga för sitt eget våldsagerande. Detta hjälpnummer ska, i likhet med dagens Kvinnofridslinjen, vara bemannat dygnet runt och ska fungera som en kontaktpunkt med möjlighet att slussa vidare till exempelvis socialjour eller kurator.
Många kommuner har byggt upp stödverksamheter för den som behöver bearbeta sitt eget destruktiva beteendemönster, och det finns även ideella verksamheter som gör viktiga insatser. Det behövs bättre insatser riktade till den som är motiverad att bryta ett destruktivt beteende i relationer. Det är också viktigt att forskningen kring beteendeförändrande insatser fortsätter.
4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?
Stärk civilsamhället. Civilsamhället kan inte ersätta det offentliga, men frivilligorganisationer har en ovärderlig roll som självständiga aktörer och kan ofta nå ut i sammanhang där myndigheter har svårt att nå ut. Därför är det viktigt att de offentliga insatserna kombineras med långsiktiga satsningar för att möjliggöra att civilsamhällets aktörer också är med och implementerar samtyckeslagen.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy