Kristdemokraterna om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Kristdemokraternas svar på Fattas frågor nedan!

Kristdemokraternas svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti a rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att införa en samtyckeslagstiftning, och inte minst uppmärksammat Europadomstolens tolkning av Europakonventionen som innebär att varje sexuell handling som inte bygger på samtycke kunna bestraffas. Vi har i utredningen medverkat till att förslaget lagts fram och kommer följa vår linje när förslaget kommer upp till beslut.
a) Vi är för en samtyckeslagstiftning och delar sexualbrottskommitténs slutsatser. Passivitet ska aldrig vara en ursäkt för ett sexualbrott. Vi delar här utredningens uppfattning att gränsen mellan straffri och straffbar gärning ska dras om deltagandet i en sexuell handling varit frivillig eller inte.
b) Vi är för att införa oaktsamhetsansvar för sexualbrott.
c) Vi delar utredningens förslag. Vi vet sedan länge att mörkertalet är stort vad gäller sexualbrott och att många undviker att anmäla eller dröjer länge med en anmälan. Att förbättra stödet för brottsoffer är mycket angeläget.
d) Vi har i sexualbrottskommittén medverkat till att lägga fram det förslag på ändring som nns i utredningen. Vi tycker att det är rimligt förslag, men vi kommer att ta slutgiltig ställning när regeringen har avlämnat propositionen där även remissinstansernas synpunkter beaktas.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Att vi är för en samtyckeslagstiftning kommer framgå av våra motioner i riksdagen.

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
Kristdemokraterna menar att om vi på allvar ska ta itu med det sexuella våldet så måste vi också tala mer om attityder och värderingar. Synen på vad som är accepterat sexuellt beteende formas av hela samhället, inte bara av lagar och domslut. Här gör inte minst organisationer som Fatta ett väldigt viktigt arbete. Därför är det viktigt att vi i era sammanhang fortsätter att markera att sexuella handlingar mot en annan persons vilja är förkastliga. Men det är också självklart med en hårdare lagstiftning. Att förändra attityder tar tid. Därför är det viktigt att lagstiftningsarbetet nu inte drar ut på tiden. Det är snart ett år sedan sexualbrottskommittén överlämnades till regeringen. Nu är det tid för regeringen att agera.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy