Vi på Fatta vill att du ska känna dig trygg med de personuppgifter som du kan komma att lämna till oss, till exempel genom att bli medlem. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen (GDPR). 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade samt att kunna säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi (till exempel för att fullborda ett köp i vår webshop). Här nedan kan du ta del av vår fullständiga integritetspolicy.

Har du frågor? Kontakta oss gärna.   

Hantering av persondata

Denna integritetspolicy beskriver hur Fatta!, org.nr. 802491-3082, (”vi”, ”vår”, ”oss”), behandlar dina personuppgifter. Vår behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”). 


Vem är personuppgiftsansvarig? 

Vi Fatta!, org.nr: 802491-3082 behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att personuppgiftsbehandlingen sker enligt denna policy och gällande personuppgiftslagstiftning. 

Behandling av personuppgifter

I följande avsnitt specificerar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår behandling är nödvändig för att för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och skyldigheter gentemot dig och för ändamålen för behandlingen. Om du inte vill lämna dessa personuppgifter kan du därför inte vara medlem eller kund hos oss.

Medlemmar

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-postadress, adress, postkod, stad samt betalningsinformation.

Vilka är ändamålen med behandlingen?

Ändamålen är att registrera dig som medlem så att vi kan upprätthålla kontakt med våra medlemmar samt för identifiering för betalning av medlemsavgift samt sköta vår ekonomi enligt gällande lagar.

Vilken rättslig grund stödjer sig behandlingen på?

Behandlingen stödjer sig på avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi sparar dessa personuppgifter i ett år efter senaste betalningen. Därefter gallras personuppgifterna. Observera dock att vi kan komma att lagra personuppgifter under längre tid om det föreligger en skyldighet enligt lag, t.ex. bokföringslagen. I dessa fall lagrar vi personuppgifter i den omfattning och under den period vi är skyldiga till enligt lag.

Kund hos vår webshop

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-postadress, adress, postkod, stad samt betalningsinformation.

Vilka är ändamålen med behandlingen?

Ändamålen är att möjliggöra och genomföra fakturering, ta betalt av dig när du köper något av oss samt fullgöra våra skyldigheter enligt t.ex. redovisning- och skattelagstiftning. 

Vilken rättslig grund stödjer sig behandlingen på?

Behandlingen stödjer sig på avtalet eller vår rättsliga förpliktelse som rättslig grund.

Hur länge lagras personuppgifterna?

För att möjliggöra orderhantering med hjälp av Shopify sparas uppgifter i 90 dagar efter en begäran om borttagning. Vi lagrar personuppgifterna så länge det föreligger en skyldighet enligt lag, t.ex. bokföringslagen. I dessa fall lagrar vi personuppgifter i den omfattning och under den period vi är skyldiga till enligt lag.

Kontaktperson hos leverantör eller samarbetspartner:

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, kontaktuppgifter, titel, arbetsgivare, ev. uppgift om deltagande i seminarier och evenemang samt ev. anteckningar från möten. Därtill kan ytterligare personuppgifter samlas in för att möjliggöra fullgörande av vårt samarbete eller leverantörsavtal.

Vilka är ändamålen med behandlingen?

Ändamålet är att hantera och administrera relationen.

Vilken rättslig grund stödjer sig behandlingen på?

Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att administrera relationen, avtal eller rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras i tre månader efter det att vår leverantörs- eller samarbetsrelation har upphört. Därefter gallras personuppgifterna. Observera dock att vi kan komma att lagra personuppgifter under längre tid om det föreligger en skyldighet enligt lag, t.ex. bokföringslagen. I dessa fall lagrar vi personuppgifter i den omfattning och under den period vi är skyldiga till enligt lag.

Prenumeranter av nyhetsbrev samt personer som anmält sig till evenemang eller seminarium:

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, kontaktuppgifter, uppgift om önskat deltagande i evenemang eller seminarium och eventuella utskick i samband med detta, samt i förekommande fall behov av specialkost vid evenemang eller seminarium.

Vilka är ändamålen med behandlingen?

Ändamålen är att marknadsföra oss samt att administrera utskick av nyhetsbrev, seminarium och evenemang.

Vilken rättslig grund stödjer sig behandlingen på?

Behandlingen stödjer sig på ditt samtycke och ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras till dess du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därefter gallras personuppgifterna. Ev. uppgifter om specialkost gallras när aktuellt evenemang eller seminarium har genomförts.

Intresseanmälningar, kontaktförfrågningar eller annan inledande kontakt:

Vilka personuppgifter behandlas: 

Namn, e-postadress, telefonnummer, uppgift om vad kontakten rör samt övriga personuppgifter du frivilligt lämnar till oss. 

Vilka är ändamålen med behandlingen:

Upprätthålla kontakt, svara på korrespondens vi får, eventuellt ingå ett avtal med personen eller det företag personen företräder.

Vilken rättslig grund stödjer sig behandlingen på?

Vi stödjer behandlingen på vårt berättigade intresse av svara på kontaktförfrågningar vi får och annan korrespondens samt på grunden att eventuellt ingå avtal. 

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna längst en månad.

Ansökan i samband med rekrytering:

Vilka personuppgifter behandlas: 

Namn, e-postadress, stad, personlighetsbeskrivningar i samband med sökande tjänst.

Vilka är ändamålen med behandlingen:

Upprätthålla kontakt, svara på korrespondens vi får och i syfte för urval av att engagera person i organisationen.

Vilken rättslig grund stödjer sig behandlingen på?

Avtal och samtycke.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras i sex månader tills nästa rekryteringsomgång, därefter gallras uppgifterna.

Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.
För det fall vi anlitar personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsunderbiträden för behandling av personuppgifter kommer sådan behandling att ske på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner. Vi har följande biträden som behandlar de nu aktuella personuppgifterna åt oss:

1) IT-infrastruktursystem (exempelvis internetleverantör)

2) Ekonomisystem (molnlösning)

3) Kund/orderhanteringssystem (molnlösning)

4) E-post (molnlösning)

5) Dokumenthantering (molnlösning) (ex Google)

Vi kan även behöva lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Behandlas dina personuppgifter i länder utanför EU/EES? 

Vi, våra samarbetspartners och leverantörer behandlar som huvudregel endast personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att begära följande rättigheter: 

Observera att samtliga förutsättningar för, och undantag från, dessa rättigheter inte återges.

  • Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga personuppgifter som avser dig rättade. Du har även rätt att komplettera personuppgifter som är ofullständiga när detta är relevant med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
  • Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade på din begäran. Vi har dock rätt att i vissa fall neka en begäran om radering, till exempel om det föreligger legala skyldigheter som utgör hinder mot en sådan radering. 
  • Du har i vissa fall rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Det innebär att vi endast behandlar dina personuppgifter för vissa avgränsade syften. 
  • Du har i vissa fall rätt att begära dataportabilitet. I de fall då vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på antingen på ditt samtycke eller ett avtal med dig kan du begära att de uppgifter du lämnat till oss överförs till dig. Du har även rätt att på din begäran få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är teknisk möjlig.
  • Du har rätt att slippa automatiserat beslutsfattande och profilering som har rättsliga följder för dig eller annars i betydande grad påverkar dig. 
  • Du har rätt till information, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt till information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att få tillgång till behandlingen samt ytterligare uppgifter om behandlingen. 
  • Du har rätt att invända mot de behandlingar av dina personuppgifter som vi grundar på en intresseavvägning och åberopa skäl som hänför sig till din situation. Därefter är det vårt ansvar att bedöma om vi fortfarande kan behandla dina personuppgifter med grunden intresseavvägning. För fortsatt behandling är det upp till oss att visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter. Vi dock har rätt att behandla dina personuppgifter för att tillvarata eventuella rättsliga anspråk. 
  • Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår behandling av dina personuppgifter. 

COOKIES

Vi samlar även in personuppgifter genom vår användning av olika verktyg för att granska och föra statistik över besök och användning av vår webbplats. Detta sker genom användning av cookies. Fatta! är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker https://fatta.nu. Informationen som skapas och sparas är din IP-adress, data relaterad till webbläsaren samt aktiviteterna på vår webbsida (som längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på vår webbsida och hur du hittade till webbsidan). Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookiefiler gäller i ett år.

Vårt ändamål med behandlingen är att utifrån den insamlade informationen kunna ge dig en bra användarupplevelse. Personuppgifterna behandlas med stöd av intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intresse. Om du inte vill tillåta lagring av cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Du finner mer information om vår cookie-användning i pop-up om cookies fönstret på vår hemsida. 

Dataskyddsombud

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud Tony Hultkvist genom e-postadressen: dpo@fatta.nu

Ändringar av denna policy

För det fall det sker ändringar i denna policy medan vi fortfarande behandlar dina personuppgifter kommer vi underrätta dig i den utsträckning som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Kontaktinformation

Om du vill göra någon av dina rättigheter gällande eller komma i kontakt med oss gällande något annat angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via

Adress: Magnus Ladulåsgatan 3
118 63 Stockholm

E-post: dpo@fatta.nu

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy