Fattakollen dag 5

Ser ni ett problem med den enorma okunskap som många inom rättsväsendet har? Finns det något att förändra med att det är så många domare som inte har gått specialutbildningen gällande sexualbrott?

Centerpartiet:
Det behövs ökad kunskap inom rättsväsendet när det gäller sexualbrott. Det gäller inte bara ordinarie domare utan även nämndemännen som inte har inkluderats i de utbildningar som finns för andra inom rättsväsendet. Det är också viktigt att läkare som ofta träffar brottsoffret har rätt utbildning för att bedöma skadorna och rätten behöver bli bättre på att tolka intygen läkaren skriver om skadorna. Den utredning som nyligen tillsattes ska även titta på hur brottsbekämpande myndigheter utreder våldtäktsmål.

Feministiskt initiativ:
Vi ser stora problem med all denna okunskap om våld, men även med sexism och rasism som forskning visar att rättsväsendet präglas av. Obligatoriska utbildningar som motverkar detta behövs.

Folkpartiet:
Ja, okunskapen är ett stort problem. Regeringen har under de senaste tre åren satsat åtta miljoner kronor på utbildningsprogram inom rättsväsendet, för att personer som utsatts för sexualbrott ska känna förtroende för rättsväsendet. Men precis som ni tar upp är det problematiskt om många väljer att inte gå dessa utbildningar.

Kristdemokraterna:
Se svaren på fråga 3 och 4.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet anser som sagt att poliser, åklagare och domare ska utbildas om sexualbrott och att utbildningen för åklagare och domare ska vara obligatoriskt. Skälet till detta är att vi tycker det är problematiskt med just uppgifter om att brottsutsatta känt sig ytterligare kränkta av förundersökningar och rättegångar men det handlar också om behov hos rättsväsendets aktörer på att bli bättre på att bemöta brottsoffer i stort.

Moderaterna:
Det finns en förbättringspotential t.ex. vad gäller bättre utredningar och enhetliga rutiner och metoder över hela landet. Just nu pågår insatser inom rättsväsendet kring detta. Hos Polisen och Åklagarmyndigheten går utvecklingen emot att denna typ av brott utreds av personer med specialistkunskaper för att kvaliteten och kompetensen i utredningarna ska öka. På senare år har också domarkåren förändras. En majoritet av domarna i svenska domstolar är kvinnor idag och den genomsnittliga åldern på alla domare är 44 år.

Socialdemokraterna:
Det är viktigt att fortsätta med de utbildningsinsatser som hittills gjorts och fler inom rättsväsendet måste använda sig av de utbildningsmöjligheter som finns.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet har även drivit på frågan att göra en översyn av rättsväsendets hantering av sexualbrottsärenden. Glädjande nog har vi nyligen fått igenom ett sådant krav i riksdagen. Det innebär att regeringen ska återkomma med förslag på hur rättsprocessen, från anmälan till dom, ska bli bättre, samt hur fler våldtäktsfall ska kunna leda till fällande domar. Vi kommer naturligtvis att bevaka detta och vara drivande för att de åtgärder som behövs vidtas.

 

Behövs det tydligare riktlinjer för bevis och bevisvärdering?

Centerpartiet:
I sexualbrottsmål handlar bevisningen ofta om att ord står mot ord. En samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning skulle ge signalen att det enbart är okej att ha sexuellt umgänge med en annan person när man vet att han eller hon vill det. Det skulle också i viss mån möjliggöra fler fällande domar, men man ska vara medveten om att många av dagens bevisproblem för åklagarna skulle kvarstå. En del i den nya utredning som nyligen tillsattes ska se över varför så få åtal om våldtäkt leder till fällande dom.

Feministiskt initiativ:
Problemet ligger huvudsakligen i synen kön och sexualitet, där förövare ges tolkningsföreträde och utsatta inte tas på allvar, utan stigmatiseras.

Folkpartiet:
Det är möjligt, men det är inget vi driver för tillfället.

Kristdemokraterna:
Utredningen som ska tillsättas ska titta på bland annat hur brotten hanteras och utreds. Vi ser fram emot att ta del av utredningens förslag till förbättringar.

Miljöpartiet:
Vi har inte tagit ställning till detta.

Moderaterna:
Sexualbrott hör till en typ av brott som är mycket svårutredda då ord ofta står mot ord, och bevis ofta saknas. Detta innebär att bevisningen ofta består endast av offrets och den misstänktes uppgifter samtidigt som samma beviskrav gäller som vid andra brottsmålsutredningar. Därför är vår uppfattning att det är avgörande att polisens och åklagarnas utredning av våldtäkter sker snabbt efter det att brottet begåtts och att bevis säkras. Översynen som tillsattes idag ska titta på hur våldtäktsbrotten hanteras och utreds samt identifiera brister, bevissvårigheter och andra problem. Detta är mycket angeläget för oss.

Socialdemokraterna:
Rättsväsendet behöver utveckla metoder för att bli bättre på att utreda sexualbrott. Vi hoppas att den utredning som vi har initierat kommer att kunna ge svar på vilka förbättringar som behöver göras i hela rättsprocessen.

Vänsterpartiet:
Vi anser att det självklart är viktigt med höga beviskrav i alla mål för att bibehålla en hög rättssäkerhet, men ibland framstår det som att det i just våldtäktsmål har blivit orealistiskt hur bevisvärderingen går till och då fungerar inte systemet som det är tänkt. Vi har dock inte tagit ställning till hur eventuella riktlinjer eller dylikt skulle utformas.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy