Fattakollen dag 4

På vilket sätt anser ni att vi kan motarbeta att det sker så många våldtäkter, och då i huvudsak de som sker i hem- och närmiljö? Vilka åtgärder bör Sverige sätta in?

Centerpartiet:
Vi behöver arbeta med att motverka sexualbrotten på flera olika plan. Dels genom att se till att lagstiftningen tar dessa på större allvar, till exempel genom en samtyckesbaserad lag, genom att prata med barn och ungdomar om relationer för att på ett tidigt stadium skapa en förståelse och en respekt för vår sexuella integritet. Vi vill också att föräldrautbildningar inkluderar information om våld i nära relationer, däribland sexualbrott.

Feministiskt initiativ:
Vi tror att samtyckeslagstiftning kan ha viss normerande effekt, men än viktigare är våldsförebyggande arbete. Här har Sverige mycket att lära av andra länder. Fi vill kapa dramatiskt i militärbudgeten och istället investera stort i våldsförebyggande arbete och bland annat stärkt elevhälsa i skolan. Alla ska känna till sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om dessa kränks.

Folkpartiet:
Frågan om ”varför” är inte huvudsakligen en politisk fråga, men det är klart att vår syn på detta påverkar våra förslag. För oss är förebyggande åtgärder av största vikt. Vi tror att det är jätteviktigt att arbeta tidigt med värdegrundsfrågor, både hos pojkar och flickor. Det är också viktigt att det finns ställen, dit personer som funderar på sexuella övergrepp, kan vända sig, och få hjälp, som till exempel Preventell. Självklart är också upplysta vägar, bra kollektivtrafik, självförsvar för tjejer och så vidare viktiga delar, men om man ska komma åt ett problem måste man gå till kärnan, och den ligger hos våldsverkaren.

Kristdemokraterna:
Det finns tyvärr inga enkla lösningar för att minska antalet våldtäkter. Ytterst är våldtäkt ett uttryck för en mycket obehaglig människosyn och för att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Men vi kan och ska arbeta för både bättre lagstiftning, bättre utredningar, bättre utbildning inom rättsväsendet, bättre behandling i kriminalvården och bättre stöd till den som har utsatts.

Miljöpartiet:
En samtyckeslagstiftning underlättar det förebyggande och attitydpåverkande arbetet, inte minst gentemot män. Det är viktigt att börja tidigt med normkritik och genuspedagogik i skolan, så att killar lär sig konflikthantering utan våld och tjejer får en stabil grund för den egna självkänslan. Det behövs också fler professionella mansmottagningar, där män som riskerar att utöva våld kan få hjälp.

Moderaterna:
Vi tog under förra mandatperioden initiativet till en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Denna följs nu upp med nya insatser och ekonomiska medel. Regeringens nationella samordnare har haft i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer och presenterade sina slutsatser 27 juni. Förslagen kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet med att bekämpa våld i nära relationer. Vi tror att arbetet måste ske i bättre samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter. Det förebyggande arbetet måste också stärkas och prioriteras. Särskilt viktigt är att attityder och värderingar hos barn och unga redan tidigt påverkas i rätt riktning. Vi vill också att kvinnojourer, som gör mycket viktiga insatser för hotade och våldsutsatta kvinnor, ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd. Vi vill också att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud. Vi tror det är en bra brottsförebyggande åtgärd för kvinnor som lever i rädsla för en våldsam man.

Socialdemokraterna:
Vi måste prata om vad som är rätt och fel, om attityder redan tidigt, i hemmen och i skolan. Det handlar även om att kunna fånga in riskpersoner på ett bra sätt. Idag finns t ex Preventell som är ett projekt som drivs på Karolinska Sjukhuset, och dit kan personer höra av sig som känner att de har ett sexuellt riskbeteende och behöver hjälp. Den verksamheten vill vi se implementeras i flera delar i landet.

Vänsterpartiet:
Det finns inte en lösning för hur vi ska minska antalet våldtäkter i samhället i stort, därför är det viktigt att driva frågan på många olika plan. Vi anser bl.a. att det förebyggande arbetet mot våldtäkt och sexualiserat våld måste stärkas samt att det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta måste förbättras. Vänsterpartiet har därför motionerat i riksdagen om att det bör tas fram en handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder, t.ex. högre kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen eller särskilda mottagningar för våldtagna. Tillsammans med en bättre sex- och samlevnadsundervisning, feministiskt självförsvar i skolan och obligatorisk genuskunskap på bl.a. lärarutbildningen så tror vi även att de lagändringar som vi föreslår kan ändra normerna kring sexualitet, på sikt minska antalet våldtäkter och öka antalet fällande domar.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy