Fattakollen dag 3

Många utsatta vittnar om ett bemötande från polis och rättsväsende som får dem att återigen känna sig utsatta. Vad anser ni om detta bemötande? Hur borde det se ut?

Centerpartiet:
Kunskap om sexualbrott är viktig för hela rättskedjan. Efter satsningar under de senaste åren har kunskaperna ökat inom polis och rättsväsende, men det är inte tillräckligt. Den omorganisation som ska sammanföra de 21 länspolismyndigheterna i en enda myndighet kommer att vara klar 2015. Vi hoppas att detta kommer att öka möjligheterna för ett bättre kunskapsutbyte inom Polisen.
Feministiskt Initiativ:
Vi vill att målsägande alltid och omgående ska få målsägarbiträde och kostnadsfri rådgivning av advokat, samt att väntetiden i domstolarna ska kortas. Självklart ska de bemötas med respekt
Folkpartiet:
Bemötandet måste bli mycket bättre. Det gäller såväl polis, rättsväsende och även inom sjukvården. I många fall räcker det med att personer inom dessa yrken får mer kunskap och insikt. I andra fall kan det finnas behov av särskilda mottagningar. I till exempel Stockholm har vi tagit initiativ till en särskild mottagning för våldtagna män.
Kristdemokraterna:
Det måste finnas rätt kompetens i hela rättskedjan när det gäller sexualbrott. Den som har blivit utsatt måste få ett bra bemötande där dessa brott tas på allra största allvar. Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med dessa frågor får en grundläggande kunskap. Det är därför bra att man satsar på det inom exempelvis polisutbildningen. Det är också positivt om exempelvis domare specialiserar sig på området. Vi kristdemokrater vill se fler satsningar på stöd till den som blivit utsatt för ett brott. Exempelvis vill vi att polisen ringer upp alla efter tre månader och berättar vad som hänt i utredningen och återigen erbjuder stöd.
Miljöpartiet:
Miljöpartiet anser att alla inom rättsväsendet som arbetar med sexualbrottsutsatta ska ha särskild utbildning för detta och att det ska ske kontinuerlig fortbildning. Där sådana insatser skett har det lett till positivt resultat. Vi vill att bemötandet ska vara så bra som möjligt för att öka de utsattas trygghet och förmåga att berätta om vad som skett. Vi ser gärna att olika aktörer samarbetar så att antalet myndighetskontakter för den utsatta minskas.
Moderaterna:
Den som utsätts för ett brott ska få stöd från de första kontakterna och ända fram till att gärningsmannen har avtjänat sitt straff och i vissa fall, om det behövs, långt efter det. Myndigheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra bemötandet av brottsoffren. Brottsoffermyndigheten fick i maj 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra ett utbildningsprogram som ska öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. En viktig del i arbetet med att förbättra rättsväsendet handlar för oss om att polisen måste bli bättre på att utreda och lagföra brott. Med kraftigt förstärkta resurser till rättsväsendet finns goda förutsättningar för detta. Polisen måste också bli bättre på att informera den som anmält ett brott om hur ärendet utvecklas. Detta är en betydelsefull förtroendeskapande åtgärd, som är särskilt viktigt när brottsoffren är unga.
Socialdemokraterna:
Ett bra bemötande är en rättighet och en förutsättning för att minska lidandet hos offret och skapa förutsättningar för att få till stånd en bra utredning av brottet. Att så få av dessa brott klaras upp är oacceptabelt. Det är uppenbart att både lagstiftningen och processen fram till åtal måste stärkas. Vi har till exempel föreslagit att målsägandebiträden kopplas in redan vid anmälan och att alla akutmottagningar har den kunskaps som krävs för att ta emot en person som utsatts för sexuella övergrepp.
Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet anser att det är självklart att alla kvinnor som utsatts för brott ska behandlas på ett bra och respektfullt sätt. Inom polisen har ett stort arbete gjorts för att förändra och förbättra såväl bemötandet som den övriga hanteringen i dessa ärenden. Det är dock ett arbete som kan och måste bli bättre, därför vill Vänsterpartiet att personal inom rättsväsendet och sjukvården både på grundutbildningen och som yrkesverksam regelbundet får utbildning kring sexualiserat våld för att garantera ett bra bemötande och omhändertagande så att de kvinnor som söker hjälp känner att de tas på allvar. Vi vet att kränkande och ovidkommande frågor ställs till brottsoffret i dag i samband med polisanmälan, brottsutredning och rättegång. Det är inte acceptabelt. Polisen och Åklagarmyndigheten måste utveckla sin förhörsmetodik med utgångspunkt i kunskaper om omständigheterna kring sexualiserat våld. Polisen, åklagarna och domstolarna måste även utveckla bemötandet med utgångspunkt i kunskaper om sexualbrottsoffers särskilda behov. För att säkerställa ett bättre bemötande av offer för olika former av sexualbrott måste satsningar på utbildning och kompetenshöjning om sexualiserat våld i rättsväsendet intensifieras. Bemötandet av brottsoffer för sexualbrott är oerhört viktigt. Att höja kompetensen hos samtliga myndigheter som kommer i kontakt med kvinnor och barn utsatta för sexualbrott är oerhört viktigt såväl för brottsoffrens trygghet som för väl genomförda förundersökningar och därmed möjligheterna till upprättelse.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy