Fattakollen 2014

FATTA har ställt partierna mot väggen inför valet. Vad vill de göra mot det sexuella våldet? Nu publicerar vi svaren! Under fem dagar i rad presenterar vi fem olika frågor och vad partierna har svarat. Partierna är presenterade i bokstavsordning.

Vad tror ni anledningen är till att det sker så många sexuella övergrepp?

Centerpartiet:
Sexuella övergrepp kan bero på flera olika saker och därför är det svårt att säga exakt vad som ligger bakom dem. En anledning är att vi har ett samhälle som inte är jämställt och många män har en förvrängd bild av att de är överordnade kvinnor. Könsmaktsordningen har betydelse för att många män inte respekterar kvinnors sexuella integritet. En anledning till att vi ur ett internationellt perspektiv statistiskt sett har många sexuella övergrepp i Sverige är att vi räknar fler handlingar som sexuella övergrepp än i många andra länder.
Feministiskt initiativ:
Precis som våldtäkt och sexuellt våld som strategi mot kvinnor i krig och konfliktområden runt om i världen, handlar sexuellt våld mot (i huvudsak) kvinnor i Sverige om maktutövande. Sammanhanget ser annorlunda ut här än i krigssituationer, men det handlar även i Sverige om att utöva makt genom att använda andra människors kroppar. Ytterst kan våldtäkt även förstås som ett demokratiproblem genom att hotet om att utsättas för våldtäkt begränsar många kvinnors vardag och inskränker deras rörelsefrihet. På detta sätt handlar förekomsten och hotet om våldtäkt om människors skilda handlingsutrymme, medborgarskap och frihet. Strukturell sexism (våldtäktskultur), rasism och hat mot hbtq-personer kan sampspela med individuella orsaker, alkoholkultur och grupptryck. Övergripande handlar det om normer kring sexualitet och kön, t ex att män förväntas vara ständigt kåta och inte uppmuntras att lyssna på eller repsektera kvinnor.
Folkpartiet:
Frågan om ”varför” är inte huvudsakligen en politisk fråga, men det är klart att vår syn på detta påverkar våra förslag. För oss är förebyggande åtgärder av största vikt. Vi tror att det är jätteviktigt att arbeta tidigt med värdegrundsfrågor, både hos pojkar och flickor. Det är också viktigt att det finns ställen, dit personer som funderar på sexuella övergrepp, kan vända sig, och få hjälp, som till exempel Preventell. Självklart är också upplysta vägar, bra kollektivtrafik, självförsvar för tjejer och så vidare viktiga delar, men
om man ska komma åt ett problem måste man gå till kärnan, och den ligger hos våldsverkaren.
Kristdemokraterna:
Det är säkert en kombination av flera olika orsaker. Ytterst handlar det om vår syn på varandra. Som politiskt parti är det viktigt att vi lyssnar på och ger stöd till forskning, och de som arbetar professionellt med frågorna så att vi kan utforma politiska förslag som kan få reell verkan.
Miljöpartiet:
Vi lever i ett sexualiserat och patriarkalt samhälle där män har mer makt än kvinnor. Det syns inte minst i statistiken över anmälda våldtäkter, där 98% av förövarna är män. Det är hög tid att lägga ansvaret där det bör ligga – på förövaren, inte på offret. Kvinnor ska inte behöva begränsa sina fria val att gå ut på kvällen, dricka alkohol eller klä sig utmanande.
Moderaterna:
Vi skulle vilja besvara frågan ur en annan synvinkel eftersom det är svårt för oss som politiskt parti att ge oss in i en frågeställning som lämpar sig bättre för den akademiska världen att fördjupa sig i. Våld i nära relationer och sexuella övergrepp är i hög grad folkhälsofrågor. I en statlig utredning som presenterades (SOU 2014:49) innan sommaren konstaterade utredaren att fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer som har utsatts för allvarligt våld. Psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom är mycket vanligare bland
våldsutsatta kvinnor än bland andra. Förebyggande insatser är nyckeln till en varaktig minskning av våldet. Utöver stort mänskligt lidande leder våld i nära relationer till avsevärda kostnader för samhället. Samhället måste arbeta förebyggande men också
reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av närstående. Genom att ställa frågor om våld och erbjuda hjälp och stöd tidigt kommer fler utsatta personer att våga söka hjälp. För oss är det en mycket högt prioriterad fråga att bekämpa sexuella övergrepp. Under 2013 anmäldes i Sverige drygt 6000 våldtäkter och våldtäktsförsök. Ser man över en tioårsperiod har de anmälda våldtäkterna ökat markant.
Socialdemokraterna:
Sexuellt våld är ett av våra största samhällsproblem. I de flesta fallen av våldtäkter är förövaren bekant med offret. Merparten av de sexuella övergreppen sker inomhus, ofta i hemmet. Det finns flera olika förklaringsmodeller och teorier kring varför vissa människor begår sexuella övergrepp. Det kan handla om makt och dominans eller svårigheter att kontrollera sina sexuella beteenden tillsammans med bristande förmåga till empati.
Vänsterpartiet:
Sexualbrott är en del av våldet i den patriarkala samhällsstrukturen. Förklaring till att sexualiserat våld förekommer och arbetet för att stoppa våldtäkter, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och andra sexuella övergrepp måste således ske utifrån insikten att det handlar om makt och kontroll i en rådande struktur där män är överordnade och kvinnor underordnade. Maktrelationen mellan kvinnor och män är den samhälleliga ”ram” i vilken övergrepp mot kvinnor möjliggörs. Mäns våld mot kvinnor, det sexualiserade våldet, påverkar alla kvinnors liv och begränsar kvinnors handlingsutrymme – oavsett om hon själv blir utsatt eller inte. Flera undersökningar visar att flickor och kvinnor medvetet eller omedvetet anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädsla för våld och kränkningar. I sin vardag agerar kvinnor utifrån en förståelse av våldsnärvaro, dvs. ett underliggande hot om våld mot sin integritet och sina kroppar. Ett sexuellt övergrepp är en maktdemonstration och inte en fråga om sexualitet. Olika män kan ha olika motiv till varför de begår ett övergrepp men behovet av att utöva makt och kontroll finns alltid med. De flesta sexuella övergrepp sker inomhus av en person som kvinnan känner. Det gör våldet komplext och bara en liten del av alla sexuella övergrepp anmäls hos polisen. En betydligt mindre del går sedan vidare till fällande dom. Förutom det som nämnts ovan finns det naturligtvis en rad andra faktorer som kan förklara varför det sker så många sexuella övergrepp. Gråzonen mellan vad som är okej och vad som är ett övergrepp tycks ha blivit större. Attityden till sex tycks även ha förändrats i vissa grupper av ungdomar. Rent statistiskt märks det genom att fler övergrepp, där flertalet tonårskillar samtidigt förgriper sig på en tonårstjej inte längre är ett ovanligt ärende, utan något som polisanmäls i högre grad än tidigare. Detta samtidigt som gränserna för vad vissa tonårstjejer tror att de ”måste” ställa upp på förflyttats. Dessutom filmas unga i många fall. Filmerna används sedan som påtryckningsmedel för att tjejen ska ställ upp igen, annars hamnar filmen på internet.

Stay tuned, imorgon fortsätter Fattakollen! Använd #Fattakollen #val2014 på sociala medier om ni vill fråga de olika partierna något angående dessa frågor och svar.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy