Mun i en pratbubbla, ovanför en annan pratbubbla

Ännu ett steg närmare en samtyckeslag!

Äntligen – regeringen har lyssnat. Idag presenterades den efterlängtade propositionen för den samtyckeslag Fatta så länge kämpat för. Nu väntar bara omröstningen.
Att Sverige får en lag som rakt och enkelt anger vad som krävs av en vuxen människa som vill ha sex är verkligen positivt, säger Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt.
Vägen hit har inte varit självklar. Efter många års påtryckningar för en samtyckeslag lämnade regeringen i december över ett förslag till granskning hos lagrådet. Den granskande instansen ställde sig dock kritisk till förslaget, som de menade var otydligt formulerat.
Fatta instämde med lagrådets kritik och pekade på att otydligheten låg i att regeringen tagit bort delar från sexualbrottskommitténs förslag från 2016. I det förslaget ställdes krav på att frivilligheten måste komma till uttryck, antingen verbalt eller kroppsligt. Det vill säga att en genom ord eller handling visar att en vill. Fatta har sedan dess uppmanat regeringen att återinföra kravet på uttryck i sin proposition.
Regeringen har valt att till viss del lyssna på våra och andras uppmaningar. Propositionen som idag presenterades saknar ett krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck, men innehåller till skillnad från regeringens tidigare förslag att det att vid bedömning huruvida frivillighet föreligger ska det särskilt beaktas ifall frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.
Lagen innebär en modern reglering, som tydliggör vad vi i verkligheten menar med sexuella övergrepp, att allt annat än ett ja är ett nej. Det är ett förslag som visar att gränsen mellan sex och övergrepp går vid samtycke. Äntligen ges den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten skydd i lag.
Propositionen är också ett kvitto på individers och civilsamhällets kraft att genom sitt engagemang skapa förändring.
Det har verkligen varit en kamp och det är en stark upplevelse för mig att se hur den nya synen växt fram. Inte minst de unga juristerna, i Fatta och på andra håll kan ta mycket av äran åt sig. Nu ska den nya lagen få fäste. Det kräver jobb – men ett meningsfullt sådant, säger Madeleine Leijonhufvud.
Fatta startade som ett initiativ, blev en rörelse, sen en organisation och är idag en nationell förening som dagligen arbetar för samtycke i lag och praktik. Nu är propositionen här och snart är det dags för riksdagspartierna att rösta. Fatta gjorde hösten 2017 Fattakollen; en undersökning av hur riksdagspartierna ställer sig till en samtyckeslag. Går allt enligt planen kan samtyckeslagen träda ikraft 1 juli. En milstolpe kan snart vara nådd.
Fatta! genom Elin Sundin, ordförande, och Olivia Björklund Dahlgren, vice ordförande
 
Fakta – från förslag till lag
Regeringen tillsatte för flera år sedan en sexualbrottskommitté, som fick i uppdrag att se över sexualbrottslagstiftningen och komma med förslag på ändringar i lagtexten. I oktober 2016 presenterade kommittén sitt förslag på en samtyckeslag med ett oaktsamhetsansvar. I januari 2017 lämnade Fatta in sitt remissyttrande.
I december 2017 skickade regeringen sitt förslag till Lagrådet för granskning, som i början av 2018 lämnade sina synpunkter på förslaget. Regeringen har sedan fått ta ställning till huruvida de ska ta hänsyn till Lagrådets synpunkter i framläggandet av propositionen, det vill säga lagförslaget som läggs fram till riksdagen för omröstning.
 
Läs regeringens proposition här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718177/
 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy