Vänsterpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?
Under hösten blev det tydligt hur sexuella övergrepp och trakasserier förekommer överallt i samhället. Därför tog Vänsterpartiet initiativ till ett Metoo-paket på 120 miljoner som vi tillsammans med regeringen lanserade i  vårbudgeten som inkluderade alla områden i samhället, från domstolar till skolan. Syftet är att stärka skyddet mot sexuella övergrepp och trakasserier. Förutom till exempel en förstärkning av kvinnojourerna och en satsning på skolans sex- och samlevnadsundervisning innehåller även Metoo-paketet utbildningsinsatser riktade mot rättsväsendet.
2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?
Sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan blir ett hinder för elever att lära och utvecklas. Det har länge funnits ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan. Vänsterpartiet har under våren tillsammans med regeringen  tillfört mera pengar för att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen också gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser inom sexualbrottsområdet riktade till ungdomar men även till de vuxna som möter ungdomar i vardagen.
3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Traditionellt sett kopplas maskulinitet och den manliga sexualiteten ihop med makt och våld, men våldsbeteendet är varken biologiskt betingat eller ärftligt. Våld mot kvinnor bygger på maktstrukturer och viljan att underordna och kontrollera andra människor. Förtrycket är socialt skapat av oss människor och därför också möjligt för oss att förändra. Det sexualiserade våldet är oavsett hur det ser ut eller var det sker, kopplat till den ojämlika fördelningen av makt i samhället. För att uppnå en förändring krävs det därför att feminism genomsyrar all politik och att jämställdhet prioriteras på alla samhällets och politikens områden och nivåer. Det är också av yttersta vikt att arbeta förebyggande med att förändra mäns och pojkars attityder gentemot kvinnor och flickor. Det arbetet måste ske långsiktigt och på alla samhällets områden.
4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?
Samhällets stöd till de som utsatts för sexuella övergrepp måste generellt bli bättre. Brottsofferjouren arbetar med en otroligt viktigt uppgift på ideell basis. Vänsterpartiet vill stärka arbetet för att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov.För att få en bra brottsofferförmedling på domstolarna måste jourens grundfinansiering säkras.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy