Elever – påverka din skola

Är du elev och vill att samtycke ska införas på din skola? Har du en bristfällig sexualundervisning, eller kanske inte någon alls? Du vet väl att du har rätt till inflytande i din egen undervisning? Skicka detta brev till din rektor och kräv samtycke.

Bilden är klickbar, texten finns nedan.

 

Hej rektor!

Att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen står i skollagen. Vi vill nu genom denna rätt framföra ett mycket viktigt önskemål. Samtycke i skolan.

Vi tycker inte att sexualundervisnigen på skolan är tillräcklig och vi kräver att den förbättras. För att motverka sexistiska strukturer i klassrummen, i skolan och i samhäl- let i stort behövs en mycket mer utvecklad utbildning. En utbildning där fokus ligger på samtycke, rätten till sin egen kropp, att tolka signaler och att förstå andras gränser. Dessutom vill vi se att det ges en mer mångsidig bild av sexualitet med utrymme för hbtq- frågor.

I läroplanen finns kroppsuppfattning, sexualitet och jämställdhet omnämnt i flera ämnen, även utöver biologi. Skolan ska följa läroplanen och bör presentera en under- visning som speglar det centrala innehållet i den. Det som ännu inte finns med i läroplanen är samtycke, men de vill vi förändra. Vi vill att skolan ska fokusera och inkludera samtyckesundervisning, då det är av yttersta vikt för att ge utrymme för mer hälsosamma relationer och attityder. En bra sexualundevisning väl förankrad i samty- cke och integritet skulle balansera den bild av sex som många ungdomar annars möter, exempelvis via nätet. Här bör skolan ta sitt ansvar.

Här är några punkter vi tänker skulle förbättra undervisningen:

1. Medvetna lärare
Lärare i de ämnen som omfattar kropp och sexualitet (biologi, historia, samhällskunskap, hemkunskap, bild, idrott, religion) måste bli mer medvetna om läroplanens – innehåll, för att dessa frågor ska få en betydligt större plats i undervisningen.

2. En ansvarig lärare
Utse en ansvarig lärare som ser till att detta efterlevs och som får i uppdrag att se till att undervisningen blir ämnesintegrerad eller att det skapas projekt kring dessa frågor.

Vi är i behov av förändring.
Låt den börja i skolan!
Låt den börja i vår skola.