ALLT OM SAMTYCKE

I praktik och lagstiftning

Nedan finner du de vanligaste frågorna kring samtycke, samt Fattas svar på de vanligaste motargumenten för en samtyckeslag.

Fatta har en nära relation till professor emerita i straffrätt , Madeleine Leijonhufvud.
Fattapodden reder ut samtyckeslagen tillsammans med henne.

Intervju och artikelserie Svenska Dagbladet:

  • Intervju med MadeleineLeijonhufvud.
    ”Det är ingen stor skada skedd om det blir färre samlag, särskilt inte när det handlar om samlag med en person som inte vill.”
  • Artikelserie: ”Samtycke och sex”. Hur vet man att den andra vill? Och när borde man fråga? Fattas projekt Fatta Samtycke är med och skriver.

 


Fatta Man ”Te och samtycke – samtycke på svenska”.


Är du intresserad av att lära dig mer om sexualbrottslagstiftningen nu och då?
En kortfattad sammanställning hittar du här: ”Fattas informationskampanj med fokus på sexualbrottslagstiftningen”. Vi kan även rekommendera professor emerita i straffrätt, Madeleine Leijonhufvuds, bok ”Svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick”. Du hittar den bland annat här.

 

 

Vanliga frågor

Varför behövs en förändring av sexualbrottslagstiftningen?
Att som idag ha en sexualbrottslagstiftning där det krävs våld, hot om våld eller att du ska ha befunnit dig i en särskilt utsatt situation för att det i lagens mening ska ses som en våldtäkt är fullkomligt förlegat. Med en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande och med oaktsamhetsrekvisit utvidgas lagen och det blir ett brott att utföra sexuella handlingar mot någon som inte uttryckt att den vill var med om detta. En sådan lagändring signalerar tydligt att det krävs ömsesidighet och samtycke för att ha sex med någon. Allt förutom ja är nej. Detta värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och kommer att ha en normerande effekt på attityder och föreställningar.
Tillsammans med lagändringarna krävs medvetna satsningar och resurser på exempelvis utbildning och kompentenshöjande insatser för att uppnå en bred norm- och attitydförändring. Här är en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning helt och hållet nödvändig som grund.

Frågan om Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning eller inte är långt i från ny. Parallellt med samhällsdebatten som har pågått i åratal har frågan utretts vid ett flertalet tillfällen tidigare. Även den närmast föregående, av Alliansregeringen tillsatta utredningen, liksom en skuggutredning på initiativ av Miljöpartiet, föreslog att Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Det är hög tid att sex utan samtycke görs olagligt. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen mot ett mer jämställt, demokratiskt och rättstryggt samhälle.

Vad behöver göras utöver en förändring av lagstiftningen?
Sida vid sida med en förändrad sexualbrottslagstiftning  behövs främjande och förebyggande arbete med normer kring sex, sexualitet och våld. Detta kräver att det avsätts resurser för att exempelvis kunna jobba normkritiskt med könsroller hela vägen från förskolan till rättsväsendet. Vi måste skapa utrymme att diskutera vad samtycke innebär i praktiken och hur vi ska förhålla oss till varandra. Enligt BRÅ var 97 % av de som 2015 misstänktes för sexualbrott män. Detta måste vi våga prata om på ett konstruktivt sätt så att vi kan förändra dessa destruktiva normer och skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Hur skulle det arbetet kunna se ut?
Det finns idag en rad organisationer och verksamheter som dagligen jobbar för att motverka sexuellt våldet. FATTA är en av dessa och arbetar utifrån tanken att det sexuella våldet måste angripas från flera olika håll. Detta arbete sker på bred front i alla rum där kultur och politik används som inkluderande och medskapande verktyg i såväl workshops och föreläsningar som debattartiklar och kreationer. Genom projektet FATTA SAMTYCKE kommer vi under tre år arbeta specifikt med att ta fram metoder och verktyg för hur en gör samtycke i praktiken. FATTA arbetar även med projektet FATTA MAN vars syfte är att engagera pojkar och män att ta ansvar och vara del av att förändra de destruktiva maskulinitetsnormer som finns kopplade till sexuellt våld.
Alla initiativ och handlingar som skapar ökad medvetenhet kring dessa frågor, stora som små, kommer leda till förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad!

___________________________________________________________________________

Vanliga motargument för ny lag

Nu har Mari Heidenborg presenterat huvudpunkterna i förslaget från utredningen av sexualbrottslagstiftningen, som Heidenborg ansvarat för sedan 2014. Förslaget är tydligt – Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslag, införa ansvar för oaktsamhet och använda en ny brottsrubricering.Mycket positivt och inte en dag för tidigt!

Som alltid när sexualbrottslag diskuteras låter sig inte debatten och motståndarna vänta på sig. Det är sällan nya argument som presenteras från de som krampaktigt håller kvar vid sitt motstånd mot en modern sexualbrottslagstiftning. Så låt oss nu en gång för alla reda ut fyra av de mest välanvända och förlegade motargumenten, förtydliga vad detta lagförslag kommer att innebära och varför det är ett viktigt och nödvändigt steg mot en samtyckeskultur.

”Det kommer inte leda till någon förändring”
Enligt dagens sexualbrottslagstiftning krävs det våld, hot om våld eller att du varit i en särskilt utsatt situation för att ett övergrepp ska klassas som våldtäkt.  Det är fullkomligt orimligt att ha en lagstiftning som säger att din kropp är sexuellt tillgänglig utan att du har samtyckt till det. Lagstiftningen förstärker istället föreställningen om att ett sexuellt övergrepp måste innehålla våld, och missar att det som avgör om en handling kränker den sexuella självbestämmanderätten eller inte är samtycke/frivillighet.
Med en sexualbrottslag som bygger på frivilligt deltagande blir det däremot ett brott att utföra sexuella handlingar mot någon som inte uttryckt att den vill var med om detta. En sådan lagändring signalerar tydligt att det krävs ömsesidighet, lyhördhet och samtycke för att ha sex med någon. Allt förutom ja är nej. Detta värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och kommer att ha en normerande effekt på attityder och föreställningar. Hand i hand med lagändringarna krävs medvetna satsningar och resurser på exempelvis utbildning och kompentenshöjande insatser för att uppnå en bred norm- och attitydförändring. Här är en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning helt och hållet nödvändig som grund. Så har det gått till i andra länder, med goda resultat.

”Ord kommer stå mot ord och riskera omvänd bevisbörda”
Sexualbrottmål är väldigt komplexa och som ofta poängterat finns det sällan vittnen, vilket betyder att ord kommer att stå mot ord. Så är det idag, och så kommer det att vara efter en lagändring. Men argument om svår bevisföring har vi sett tidigare i historien, bland annat vid införandet av lag mot barnaga. Idag anser vi det självklart att våld mot barn ska vara ett brott. Det motståndarna då som nu förbiser är frågan: Ska det vara lagligt att utföra grovt skadegörande handlingar mot någon annan för att det kan bli svårt att bevisa i rätten? Självklart inte.

Bevisbördan i brottsmål ligger alltid på åklagaren, vilket det förstås kommer att göra även efter en lagändring. En sexualbrottslag som baseras på frivilligt deltagande kommer inte förändra detta. Den kommer inte heller att leda till att icke skyldiga personer döms. I alla brottmål krävs det för fällande dom att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att en person gjort sig skyldig till brott.” Detta gäller så länge inte våra åklagare, försvarare och domare slutar sköta sitt jobb, vilket vi inte ser som ett särskilt troligt scenario.

”En lagändring kommer inte att leda till fler fällande domar”
I de huvudpunkter som Heidenborgs utredning presenterat finns ett så kallat oaktsamhetsrekvisit. Idag kräver sexualbrottslagen uppsåt för straffansvar. Med uppsåt behöver en tilltalad inte fullt ut ta ansvar för sina handlingar. Gärningspersonen kan bli friad på grunder som att inte ha förstått att offret sov, var medvetslös, var redlöst berusad och så vidare. Den här typen av friande domar har vi sett allt för många gånger. Men med ett oaktsamhetsrekvisit ställs krav på den som vill ha sex. Vilket är helt och hållet rimligt. Det räcker för straffansvar att du borde ha förstått situationen eller borde ha förvissat dig om att någon annan gett sitt samtycke till sex. Detta utvidgar ansvaret och kan leda till fler fällande domar.

”Det kommer att leda till mer fokus på offret i rättssalen”
En annan missriktad ”omsorg” som motståndare gärna använder som argument är att denna lagändring kommer leda till att mer fokus läggs på offret i rättssalen. Det finns ingen anledning att räkna med det och lagändringen är nödvändig, enligt utredningen. En lagändring kommer inte  orsaka något som redan är fallet. Åklagaren kommer fortfarande behöva ställa relevanta frågor till både målsägande och tilltalade. Med en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet med oaktsamhetsrekvisit kommer däremot innebära att helt nya bevis kommer bli relevanta. Att målsäganden exempelvis uttryckt nej eller varit helt passiv är inte i sig relevant idag, men kommer att bli det vid en lagändring.