Moderaternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?
Sexualbrotten tillhör den kategori brott som är mest svårutredda och svårbevisade. Den huvudsakliga anledningen till att relativt få anmälda brott leder till fällande dom i dag är bevisproblematiken. Om en ändring ska kunna ske krävs att förundersökningarna håller god kvalitet och att de har bedrivits noggrant och systematiskt. För att stärka utredningarna vill Moderaterna att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner och att en åklagare alltid ska vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Det bör även skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet som därefter ska kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.
2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?
Moderaterna vill se över landets lärarutbildningar och säkerställa att sex och samlevnad finns med som en obligatorisk del för alla blivande lärare. Sex och samlevnad ingår redan som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna. Alla skolor ska också arbeta aktivt för att förmedla värderingar om jämställdhet och motverka skadliga könsroller. Redan i dag diskuterar många skolor samtycke inom undervisningen i sex- och samlevnad, och det är skolan och lärarnas ansvar att hålla sig uppdaterade och undervisa om den nya samtyckeslag som införts. Vi kommer att följa arbetet nära och agera om det visar sig att det finns behov av extra fortbildningsinsatser inom området.
3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Skolan är en viktig plattform för att nå ut till unga människor och tidigt förmedla en god värdegrund. Skolinspektionens granskningar visar att det finns behov av tydligare koppla sex- och samlevnadsundervisning till skolans värdegrundsarbete, för att motverka sexuella trakasserier och diskriminering. Vi ser också behov av att stödja privata och ideella initiativ som syftar till att arbeta mot skeva värderingar på olika nivåer i samhället. Det kan handla om allt från insatser riktade mot idrottsrörelsen och jargongen i omklädningsrummen till våra skolor och arbetsplatser.
4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?
Moderaterna har föreslagit att straffminimum för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från fängelse två år till fängelse tre år. Dessutom vill vi att det görs en omfattande studie av de sexualbrott som begås. Det handlar bland annat om brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer. En sådan studie bör kunna ligga till grund för såväl förändrad lagstiftning som utformning av informationsinsatser och andra åtgärder med syfte att förebygga brott. Rättsväsendets myndigheter ska ges ett tydligt uppdrag att sprida information om sexualbrott.
 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy