Miljöpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?
I samband med att samtyckeslagen nu trätt i kraft behöver vi se till att alla relevanta aktörer har kunskap om den nya lagen. I regering har vi därför satsat på utbildning riktat både till brottsoffer och de som möter brottsoffer via Brottsoffermyndigheten, och till domstolsväsendet som ju ska tillämpa lagstiftningen. Regeringen har även sedan tidigare beslutat att det ska bli obligatoriskt med kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att kunna ta examen som jurist, socionom, läkare, psykolog, socionom, tandläkare och fysioterapeut.
2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?
Sex- och samlevnadsundervisningen behöver större fokus på samtycke, hederskultur, hbtq och porrkritik. Regeringen har nyligen gett Skolverket i uppdrag att utreda hur sexualundervisningen ska bli bättre. Vi vill att alla elever ska få en normkritisk och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus. Undervisningen ska varken vara könsstereotyp eller heteronormativ. Vi har under mandatperioden stärkt sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan Metoo-rörelsen kräver att sexualundervisning blir obligatoriskt för alla förskollärar- och lärarutbildningar. Miljöpartiet är positiva till en sådan förändring.
Vi vill också satsa mer på förebyggande arbete med att medvetandegöra barn, unga och vuxna om kroppslig integritet. Vi tror att det behövs en större medvetenhet om kroppslig integritet tidigt och har i regering föreslagit en ändrad läroplan för förskolan för att få ett tydligare fokus på detta. Det är viktigt att normer såsom patriarkala strukturer ifrågasätts och diskuteras, redan från en ung ålder. Bara så kan vi i längden bygga en samtyckeskultur.
3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Vi går till val på att fortsätta driva en feministisk politik, stärka alla kvinnors rätt till sin egen kropp, införa en tredelad föräldraförsäkring, motverka och förebygga hedersrelaterat våld, jobba för jämställda löner och karriärmöjligheter, lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser och skärpa lagstiftningen om reklam i offentliga miljöer, särskilt vad gäller sexistisk reklam som bidrar till att upprätthålla könsstereotyper. Samt som sagt se till att alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus. Genom kunskapsbaserade program, såsom mentors in violence prevention (mentorer i våldsprevention) kan skolor arbeta för förändring. Kriminalvården utvecklar också program för att förändra destruktiva och våldsinriktade maskulinitetsnormer.  Miljöpartiet vet att hela samhället tjänar på att vi eliminerar den rådande könsmaktsordningen och förändrar destruktiva maskulinitetsnormer.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy