Frågor & motargument

Nedan finner du de vanligaste frågorna kring samtycke, samt Fattas svar på de vanligaste motargumenten för en samtyckeslag.


Vanliga frågor

Varför behövs en förändring av sexualbrottslagstiftningen?
Att som idag ha en sexualbrottslagstiftning där det krävs våld, hot om våld eller att du ska ha befunnit dig i en särskilt utsatt situation för att det i lagens mening ska ses som en våldtäkt är fullkomligt förlegat. Med en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande och med oaktsamhetsrekvisit utvidgas lagen och det blir ett brott att utföra sexuella handlingar mot någon som inte uttryckt att den vill var med om detta. En sådan lagändring signalerar tydligt att det krävs ömsesidighet och samtycke för att ha sex med någon. Allt förutom ja är nej. Detta värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och kommer att ha en normerande effekt på attityder och föreställningar.

Tillsammans med lagändringarna krävs medvetna satsningar och resurser på exempelvis utbildning och kompentenshöjande insatser för att uppnå en bred norm- och attitydförändring. Här är en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning helt och hållet nödvändig som grund.

Frågan om Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning eller inte är långt i från ny. Parallellt med samhällsdebatten som har pågått i åratal har frågan utretts vid ett flertalet tillfällen tidigare. Även den närmast föregående, av Alliansregeringen tillsatta utredningen, liksom en skuggutredning på initiativ av Miljöpartiet, föreslog att Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Det är hög tid att sex utan samtycke görs olagligt. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen mot ett mer jämställt, demokratiskt och rättstryggt samhälle.


Vad behöver göras utöver en förändring av lagstiftningen?
Sida vid sida med en förändrad sexualbrottslagstiftning  behövs främjande och förebyggande arbete med normer kring sex, sexualitet och våld. Detta kräver att det avsätts resurser för att exempelvis kunna jobba normkritiskt med könsroller hela vägen från förskolan till rättsväsendet. Vi måste skapa utrymme att diskutera vad samtycke innebär i praktiken och hur vi ska förhålla oss till varandra.

Enligt BRÅ var 97 % av de som 2015 misstänktes för sexualbrott män. Detta måste vi våga prata om på ett konstruktivt sätt så att vi kan förändra dessa destruktiva normer och skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld.


Hur skulle det arbetet kunna se ut?
Det finns idag en rad organisationer och verksamheter som dagligen jobbar för att motverka sexuellt våldet. Fatta är en av dessa och arbetar utifrån tanken att det sexuella våldet måste angripas från flera olika håll. Detta arbete sker på bred front i alla rum där kultur och politik används som inkluderande och medskapande verktyg i såväl workshops och föreläsningar som debattartiklar och kreationer.

Genom projektet Fatta Samtycke kommer vi under tre år arbeta specifikt med att ta fram metoder och verktyg för hur en gör samtycke i praktiken. Fatta arbetade även med projektet Fatta Man vars syfte var att engagera pojkar och män att ta ansvar och vara del av att förändra de destruktiva maskulinitetsnormer som finns kopplade till sexuellt våld. Alla initiativ och handlingar som skapar ökad medvetenhet kring dessa frågor, stora som små, kommer leda till förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Vanliga argument mot en samtyckeslag

I oktober i fjol (2016) presenterades huvudpunkterna i förslaget från utredningen av sexualbrottslagstiftningen. Förslaget är tydligt – Sverige ska ha en samtyckesbaserad sexualbrottslag, införa ansvar för oaktsamhet och använda en ny brottsrubricering.

Remissvaren från flera aktörer visar att förslaget har stort stöd, men det finns de som krampaktigt håller kvar vid sitt motstånd mot en modern sexualbrottslagstiftning. Fatta reder ut vad lagförslaget kommer att innebära och varför det är ett nödvändigt steg mot en samtyckeskultur.

”Det kommer inte leda till någon förändring”
Enligt dagens sexualbrottslagstiftning krävs det våld, hot om våld eller att du varit i en särskilt utsatt situation för att ett övergrepp ska klassas som våldtäkt. Att ha en lagstiftning som säger att din kropp är sexuellt tillgänglig utan att du har samtyckt till det, är fullkomligt orimligt.
Med en sexualbrottslag som bygger på frivilligt deltagande blir det ett brott att utföra sexuella handlingar mot någon som inte uttryckt att den vill vara med om detta. Allt förutom ett ja, betyder nej. En sådan lagändring signalerar tydligt att det krävs ömsesidighet, lyhördhet och samtycke för att ha sex med någon. En lagändring tillsammans med informationskampanjer om samtycke ger goda resultat, visar erfarenheter från andra länder.

”Ord kommer stå mot ord och vi kommer få en omvänd bevisbörda”
Sexualbrottmål är komplexa och det finns sällan vittnen, vilket betyder att ord kommer att stå mot ord. Så är det idag, och så kommer det att förbli även efter en lagändring. Men argument om svår bevisföring har vi sett tidigare i historien, bl a vid införandet av lag mot barnaga. Det motståndarna då som nu förbiser är frågan: Ska det vara lagligt att utföra grovt skadegörande handlingar mot någon annan för att det kan bli svårt att bevisa i rätten?
Självklart inte. Bevisbördan i brottsmål ligger alltid på åklagaren, vilket det förstås kommer att göra även efter en lagändring. Den kommer inte heller att leda till att icke skyldiga personer döms, då det i alla brottmål krävs det för fällande dom att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att en person gjort sig skyldig till brott.

”En lagändring kommer inte att leda till fler fällande domar”
Idag kräver sexualbrottslagen uppsåt för straffansvar. Och med uppsåt behöver en tilltalad inte fullt ut ta ansvar för sina handlingar. Gärningspersonen kan bli friad på grunder som att inte har förstått att offret sov, var medvetslös, full eller liknande.
Den här typen av friande domar menar vi på Fatta att vi sett allt för många gånger. Men med ett oaktsamhetsrekvisit ställs krav på den som vill ha sex. Det tycker Fatta är grundläggande samt helt och hållet rimligt! Det räcker för straffansvar att personen borde ha förstått situationen eller borde ha försäkrat sig om att någon gett sitt fulla samtycke till sex. Detta utvidgar ansvaret och kan leda till fler fällande domar.

“Det kommer att leda till mer fokus på offret i rättssalen”
Det här är ett motargument förklätt i “omsorg” för den målsägande. Åklagaren och försvarsadvokaten kommer fortfarande behöva ställa relevanta frågor till både målsägande och tilltalade. Men med en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet med oaktsamhetsrekvisit kommer det däremot innebära att helt nya bevis kommer bli relevanta. Att målsäganden exempelvis uttryckt nej eller varit helt passiv är inte i sig relevant idag, men kommer att bli det vid en lagändring.