Centerpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?
Det behövs löpande utbildningsinsatser som säkerställer att de som inom rättsväsendet kommer i kontakt med offer för sexuellt våld förstår problematiken. Vi vill fördubbla stödet till nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, just för att de ska kunna intensifiera sitt viktiga arbete att samla och sprida kunskap om sexuellt våld och stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård.
2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?
Det förebyggande arbetet med att bygga respekt, ändra attityder och motverka det språkvåld som förekommer i såväl skolor som i övriga samhället är oerhört viktigt och vi vill därför satsa på att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna. Centerpartiet vill att undervisning i sex- och samlevnad ska bli obligatorisk på lärarutbildningen, att Skolverket får ett uppdrag att bistå skolor med nödvändig utbildning och göra kontinuerliga utvärderingar, samt att skolhuvudmännens skyldighet att ge elever bra sex- och samlevnadsundervisning görs tydligare så att ansvarsutkrävandet underlättas. Det måste även införas löpande utbildningsinsatser som säkerställer att rektorer, lärare och andra anställda vid skolor har kunskap om och aktivt arbetar mot sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och kränkningar.
3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?
Centerpartiet tror att en viktig del är att stärka sex- och samlevnadsundervisningen. Vi menar också att civilsamhället har en viktig roll att fylla, där initiativ såsom Locker Room Talk gör ett mycket viktigt arbete. Centerpartiet vill öka stödet till civilsamhällesorganisationer till 160 miljoner kronor per år.
En stor del av arbetet behöver också ske i kommunerna. Centerpartiet uppmuntrar samtliga kommuner att säkerställa att alla som arbetar med barn och unga i kommunens verksamheter har tillräckliga kunskaper om sexuellt våld och våld i nära relationer. Det räcker inte med en engångsinsats, utan det måste ske kontinuerligt, så att förmåga att upptäcka tecken och mod att gripa in när övertramp sker blir en del i den dagliga rutinen.
4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?
Vi tror att det är viktigt att kunskaper kring den nya lagen, både när det gäller samtycke och oaktsamhet, kommer ut brett då det är viktigt att såväl potentiella offer som potentiella gärningsmän vet vad som gäller.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om Fattas integritetspolicy