Kategoriarkiv: Okategoriserade

KUNSKAP GÖR KNAPPAST NÅGON MINDRE OBJEKTIV, SNARARE TVÄRTOM

Idag svarar FATTA på den oro som Bengt Ivarsson, Advokatsamfundets ordförande, uttryckt gällande den utbildning för nämndemän som FATTA i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Centerkvinnorna, Liberala kvinnor och Miljöpartiet har arrangerat.

”Hur Ivarsson kan se utbildningen som olämplig och något som äventyrar nämndemännens objektivitet är mycket märkligt. Att ta del av kunskap ger dem tvärtom bättre möjligheter att vara objektiva då det bidrar till en bredare och bättre insikt i sexuella övergrepp. Detta lyfter även Vuxenskolan fram i sin replik till Ivarsson.

Fatta välkomnar en välbehövlig diskussion kring begreppen objektivitet och kunskap inom juristkåren. Denna diskussion måste vara problematiserande och nyanserad. Framförallt är det viktigt att den logik som jurister i vanliga fall är bra på att tillämpa inte oreflekterat kastas ut med badvattnet endast för att frågan som diskuteras är sexuella övergrepp.”

skarmavbild-2016-11-01-kl-09-27-43

IDAG ÄR EN DAG ATT FIRA!!

Idag presenteras sexualbrottsutredning som tillsattes efter att vi, tillsammans med andra organisationer och personer, påpekat det absurda i att vår lag INTE kräver samtycke vid sex.

När vi startade var opinionen kring frågan låg. Idag är opinionen starkare än någonsin och kravet om samtycke har ökat till att även omfatta kravet om oaktsamhet och förändrad brottsrubricering. Vi är så glada över det grymma jobb som utredarna Mari Heidenborg och Anna Hanell har gjort tillsammans med företrädare för samtliga riksdagspartier.

Idag kl.10.30 presenteras utredningen offentligt och vår ledamot och juridiska expert Emma Moderato kommer att kommentera utredningen live på SvtPlay.

Stort grattis till oss och er alla som varit med och drivit på kampen! Nu ska vi se till att skriva ett riktigt bra remissvar och jobba för de vi skriver i debattartikeln.


skarmavbild-2016-10-05-kl-08-50-55

Nämndemän utbildas i kunskap om sexuella övergrepp

I höst får Sveriges nämndemän möjlighet till en utbildning kring sexuella övergrepp. Studieförbundet Vuxenskolan och FATTA kommer att ordna utbildningar för nämndemän i sex städer. Utbildningarna bygger på statistik, fakta och mediauppmärksamhet om sexuella övergrepp. Den första utbildningen hålls i Umeå 11/10.

– Att agera mot sexuella övergrepp är en av vår tids viktigaste frågor. Mer kunskap skapar möjligheter för bättre processer säger Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.

Utbildningen innehåller statistik, diskussioner och en genomgång av några verkliga fall.

– Det finns en bild av sexuella övergrepp, framförallt i media, som är viktig att problematisera. Vi vill dela med oss av kunskap om sexuella övergrepp till Sveriges nämndemän för att ge ett komplement till mediabilden av sexuella övergrepp som ofta är väldigt snäv, säger Elsa Levinson, styrelseledamot i FATTA.

Utbildningarna hålls i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö under hösten.

Fakta

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar en utbildning i sex olika städer kring sexuella övergrepp mot vuxna riktad till nämndemän i tings- och hovrätt. Utbildningarna hålls av föreläsare från FATTA (fatta.nu).

Den nya utbildningen för nämndemän tar bland annat upp statistik, fakta samt medicinska och vanliga reaktioner vid sexuella övergrepp. Andra infallsvinklar är medias rapportering, kunskap om förövare och diskussionen kring samtyckeslagstiftning.

Utbildningen ger deltagarna bredare kunskap gällande sexuella övergrepp.

Utbildningarna hålls i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö under hösten. Media är välkomna.

Tider och platser

Umeå: Tisdag  11/10 kl. 10-15 Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Obbolavägen 89.
Sundsvall: Onsdag 12/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Thulegatan 5.
Stockholm: Torsdag 13/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, Franzéngatan 6.
Jönköping: Tisdag 18/10 kl. 10-15. Adress: Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Göteborg: Onsdag 19/10 kl. 10-15. Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Redbergskolan, Örngatan 6.
Malmö: Torsdag 20/10 kl. 10-15. Adress: Katrinetorp, Katrinetorps allé 1.

Utbildningen är gratis och öppen för alla nämndemän i tings- och hovrätt oavsett politisk tillhörighet.

Anmälan: http://axacoair.se/go?bst7C0T2

Utbildarna heter Elsa Levinson och Elin Ferm. FATTA och Studieförbundet Vuxenskolan gör utbildningen i samarbete med Centerkvinnor, Liberala kvinnor och Miljöpartiet. Innehållet i utbildningen är faktabaserat och utan partipolitisk vinkling.

Kontaktpersoner

FATTA
Elsa Levinson, elsa@fatta.nu eller info@fatta.nu

Studieförbundet Vuxenskolan
För kontakt med SV:s förbundsordförande Ulrika Carlsson eller förbundschef Nina Larsson kontakta Matilda Asp, kommunikatör, mobil 070-855 30 83, mail matilda.asp@sv.se

fatta_logo_jpgunnamed

Framtiden – samtycke som norm?

13680307_1172031516204636_3061114223929585515_o


I oktober presenteras den statliga utredning som Mari Heidenborg varit huvudutredare för. Redan i april kom beskedet att utredningen kommer att föreslå en samtyckeslagstiftning.
En samtyckeslag skulle innebära att fokus förflyttas. Idag krävs det att gärningspersonen använt hot, våld eller utnyttjat en person som befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Med en samtyckeslag ligger fokus på huruvida personen deltagit frivilligt eller inte.

Fatta välkomnar givetvis detta förslag, som vi kämpat för sedan starten, men kampen avslutas i så fall inte där – vi behöver en samtyckesnorm även i praktiken. #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

#tbt till 2013

13923708_1172031229537998_7739518137590049506_o

#tbt till 2013
I lagstiftningen ersätts nu formuleringen ”i hjälplöst tillstånd” med “i en särskilt utsatt situation” vilket var menat att inkludera fler fall och situationer. Syftet med förändringen var att komma åt de moment 22-situationer ”hjälplöst tillstånd” gett upphov till: för att anses ha varit i ett hjälplöst tillstånd var en tvungen att i princip vara medvetslös, men var en medvetslös gick det inte att bevisa brott. Lagstiftaren ville att ”särskilt utsatt situation” skulle omfatta exempelvis de fall där den brottsutsatta paralyserades av rädsla (frozen fright, en mycket vanlig reaktion vid sexuella övergrepp).

Det kan dock ifrågasättas om ändringen fått önskat resultat. Vi har sett friande domar där domstolen konstaterar att den utsatta visserligen befunnit sig i en utsatt situation, men inte i en särskilt utsatt situation. I dessa fall skulle en samtyckeslag göra skillnad. I andra friande domar slår domstolen fast att den utsatta befann sig i en särskilt utsatt situation, men att det inte är bevisat att gärningspersonen insett detta och att hen därför inte kan dömas. Hade vi istället haft en oaktsamhetsreglering hade domstolen kunnat döma gärningspersonen om hen borde insett.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

#tbt till 2005

13913714_1172030906204697_9131097775657507640_o

#tbt till 2005

År 2005 genomfördes en omfattande förändring av den svenska sexualbrottslagstiftningen.
Mellan 1864 och 2005 var det enbart personer som kunde säga nej, det vill säga aktivt neka till samlag, som kunde utsättas för våldtäkt i lagens mening. Sexuellt tvång mot personer som inte kunde detta, exempelvis barn, sovande, berusade eller medvetslösa klassades istället som sexuellt utnyttjande. Detta förändrades nu genom ett andra stycke i våldtäktsparagrafen:
“Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” (BrB kap.6 §1 2 st.)

Ytterligare en förändring tillkom som innebar att samlag eller samlagsliknande handlingar mot barn under femton år också skulle räknas som våldtäkt, oberoende av om det skett under hot eller våld.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

EXTRA ÅRSMÖTE

Den 11:e september har föreningen FATTA ett extra årsmöte för våra medlemmar, med anledning av fyllnadsval till styrelsen samt styrelsens förslag på förändrade stadgar. Kallelse och handlingar har gått ut via mail. Är du medlem men saknar kallelse? Maila medlem@fatta.nu så ordnar vi det.

Sedan 2016 är det möjligt att bli medlem i FATTA. Medlemskapet är för alla oavsett kön eller könsidentitet som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Som medlem gör du organisationen starkare och kan vara med och påverka. Medlemmarna väljer FATTA:s styrelse och kan rösta på årsmötet där föreningen tar beslut i viktiga frågor.
Sedan FATTA startade 2013 har vi arrangerat klubbar och demonstrationer, skrivit debattartiklar, haft möten med politiker, genomfört kampanjer och mycket mer. Som medlem är du med och gör allt detta möjligt och ser till att kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld går framåt.

2016 är ett år där stora utmaningar och viktiga händelser väntar. Inte minst inväntar vi med spänning det betänkande som sexualbrottskommittén kommer att presentera senare i höst. Inte nog med det, som en kickstart på hösten rekryterar vi nya aktivister som outtröttligt driver rörelsen framåt. Med kultur och politik fortsätter vi att verka hela vägen från rättsväsendet och maktens korridorer till civilsamhället och skolor!

Anna Thomasson, ordförande FATTA

Förslag till dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Godkännande av mötets behöriga utlysande

§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

§ 6. Godkännande av dagordningen

§ 7. Presentation av valberedningen

§ 8. Valberedningens förslag för fyllnadsval för ordinarie ledamot i styrelsen

§ 9. Beslut om fyllnadsval av ordinarie ledamot i styrelsen

§ 10. Proposition: Stadgeändringar för ett växande FATTA: Styrelsen redovisar sitt förslag

§ 11. Beslut om nya stadgar

§ 12. Mötet avslutas

Föreningens gällande stadgar kan läsas på den här länken.

#tbt till 1984

13958140_1172030556204732_5817542940129559998_o

#tbt till 1984
Sverige får en könsneutral sexualbrottslagstiftning när ordet “kvinna” i lagtexten ersätts med “annan”. Som en konsekvens av en könsneutral lagstiftning görs även ett tillägg som innebär att inte bara samlag utan även “jämförligt sexuellt umgänge” blir straffbart. Den inledande meningen lyder: “Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge”. Genom en könsneutral skrivning och detta tillägg (som inte förutsätter penis och slida) inkluderas nu fler våldtäktsfall och tänkbara scenarion.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR

 

#tbt till 1965

13909147_1172030229538098_8555663826843546015_o

#tbt till 1965
Våldtäkt inom äktenskap räknades enligt lag inte som våldtäkt förrän år 1965. Brottsbalken som trädde i kraft detta år var resultatet av en lång process för att modernisera lagstiftningen. Tidigare hade lagstiftningens syfte varit att styra människors sexuella beteende, nu handlade det istället om att värna kvinnans frihet att själv bestämma över sin sexualitet.Brottsbalken innebar framförallt en förändring av språkbruket. Formuleringen i 1864 års strafflag: “Tager man quinna med våld och, emot hennes vilja, med henne öfvar otukt” ändrades till: “Tvingar man kvinna till samlag medelst våld å henne eller medelst hot som innebär trängande fara, dömes för våldtäkt”. Den här förändringen fick två betydelsefulla konsekvenser:
Våldtäkt sågs i lagstiftningen inte längre som ett brott mot den allmänna samhällsmoralen utan som ett brott som innebar en kränkning av den utsatta kvinnans sexuella integritet.
Omformuleringen från otukt (sexuell samvaro utanför äktenskapet) till samlag innebär att våldtäkt inom äktenskap nu blev olagligt.

Saker som var normaliserade förr, är otänkbara nu. På samma sätt kommer saker som är normaliserade nu, vara otänkbara i framtiden. Var en del av förändringen! #fattanu

Läs mer om kampanjen #tbt HÄR