Kategoriarkiv: Okategoriserade

Socialdemokraternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Vi instämmer helt i att rättsväsendet måste ha goda kunskaper om sexuellt våld. Utbildning genomförs till exempel inom ramen för Domstolsakademin. Inom Kriminalvården finns ett väl utarbetat behandlingsprogram för dem som döms för sexualbrott. Polisen har fått mer resurser för att stärka kompetensen och utredningsförmågan när det gäller sexualbrott. I samband med införandet av samtyckeslagen fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser. Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten har fått 10 miljoner kronor var för att informera och utbilda med anledning av samtyckeslagen. Kompetenskraven på målsägandebiträdena har också skärpts.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Regeringen har beslutat om en ny läroplan för förskolan som bland annat tar upp att förskolan ska arbeta med barns rätt till kroppslig och personlig integritet och att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin egen integritet. Vidare har Skolverket av regeringen fått ett uppdrag att kontinuerligt revidera övriga läroplaner, där dessa delar är en viktig del. För att arbetet ska fungera i praktiken handlar det just om att lärare och all annan skolpersonal ska ha kunskap och förutsättningar att kunna arbeta med samtyckesfrågor och skolans värdegrund.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet, men det finns mycket kvar att göra. Våld mot kvinnor uppmärksammas mycket mer idag än tidigare, men mycket återstår. Inte minst när det gäller att minska antalet våldtäkter. Här är det viktigt att män engagerar sig mer i dessa frågor. Diskussionen om könsnormerna måste starta tidigt. Skolan är viktig men det är också viktigt att diskussionen förs i hela samhället.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Samtyckeslagen är ett efterlängtat och viktigt steg på vägen. Men för att få slut på det sexuella våldet kommer det, precis som Fatta säger, att krävas en mängd andra åtgärder. Ovan redogörs för ett antal av dem. Vi är beredda att återkomma med ytterligare förslag. I grunden är det ändå så att ska mäns våld mot kvinnor upphöra, krävs det att männen ändrar på sig.

Moderaternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Sexualbrotten tillhör den kategori brott som är mest svårutredda och svårbevisade. Den huvudsakliga anledningen till att relativt få anmälda brott leder till fällande dom i dag är bevisproblematiken. Om en ändring ska kunna ske krävs att förundersökningarna håller god kvalitet och att de har bedrivits noggrant och systematiskt. För att stärka utredningarna vill Moderaterna att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner och att en åklagare alltid ska vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Det bör även skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet som därefter ska kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Moderaterna vill se över landets lärarutbildningar och säkerställa att sex och samlevnad finns med som en obligatorisk del för alla blivande lärare. Sex och samlevnad ingår redan som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna. Alla skolor ska också arbeta aktivt för att förmedla värderingar om jämställdhet och motverka skadliga könsroller. Redan i dag diskuterar många skolor samtycke inom undervisningen i sex- och samlevnad, och det är skolan och lärarnas ansvar att hålla sig uppdaterade och undervisa om den nya samtyckeslag som införts. Vi kommer att följa arbetet nära och agera om det visar sig att det finns behov av extra fortbildningsinsatser inom området.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Skolan är en viktig plattform för att nå ut till unga människor och tidigt förmedla en god värdegrund. Skolinspektionens granskningar visar att det finns behov av tydligare koppla sex- och samlevnadsundervisning till skolans värdegrundsarbete, för att motverka sexuella trakasserier och diskriminering. Vi ser också behov av att stödja privata och ideella initiativ som syftar till att arbeta mot skeva värderingar på olika nivåer i samhället. Det kan handla om allt från insatser riktade mot idrottsrörelsen och jargongen i omklädningsrummen till våra skolor och arbetsplatser.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Moderaterna har föreslagit att straffminimum för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från fängelse två år till fängelse tre år. Dessutom vill vi att det görs en omfattande studie av de sexualbrott som begås. Det handlar bland annat om brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer. En sådan studie bör kunna ligga till grund för såväl förändrad lagstiftning som utformning av informationsinsatser och andra åtgärder med syfte att förebygga brott. Rättsväsendets myndigheter ska ges ett tydligt uppdrag att sprida information om sexualbrott.

 

Miljöpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

I samband med att samtyckeslagen nu trätt i kraft behöver vi se till att alla relevanta aktörer har kunskap om den nya lagen. I regering har vi därför satsat på utbildning riktat både till brottsoffer och de som möter brottsoffer via Brottsoffermyndigheten, och till domstolsväsendet som ju ska tillämpa lagstiftningen. Regeringen har även sedan tidigare beslutat att det ska bli obligatoriskt med kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att kunna ta examen som jurist, socionom, läkare, psykolog, socionom, tandläkare och fysioterapeut.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver större fokus på samtycke, hederskultur, hbtq och porrkritik. Regeringen har nyligen gett Skolverket i uppdrag att utreda hur sexualundervisningen ska bli bättre. Vi vill att alla elever ska få en normkritisk och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus. Undervisningen ska varken vara könsstereotyp eller heteronormativ. Vi har under mandatperioden stärkt sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan Metoo-rörelsen kräver att sexualundervisning blir obligatoriskt för alla förskollärar- och lärarutbildningar. Miljöpartiet är positiva till en sådan förändring.

Vi vill också satsa mer på förebyggande arbete med att medvetandegöra barn, unga och vuxna om kroppslig integritet. Vi tror att det behövs en större medvetenhet om kroppslig integritet tidigt och har i regering föreslagit en ändrad läroplan för förskolan för att få ett tydligare fokus på detta. Det är viktigt att normer såsom patriarkala strukturer ifrågasätts och diskuteras, redan från en ung ålder. Bara så kan vi i längden bygga en samtyckeskultur.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Vi går till val på att fortsätta driva en feministisk politik, stärka alla kvinnors rätt till sin egen kropp, införa en tredelad föräldraförsäkring, motverka och förebygga hedersrelaterat våld, jobba för jämställda löner och karriärmöjligheter, lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser och skärpa lagstiftningen om reklam i offentliga miljöer, särskilt vad gäller sexistisk reklam som bidrar till att upprätthålla könsstereotyper. Samt som sagt se till att alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus. Genom kunskapsbaserade program, såsom mentors in violence prevention (mentorer i våldsprevention) kan skolor arbeta för förändring. Kriminalvården utvecklar också program för att förändra destruktiva och våldsinriktade maskulinitetsnormer.  Miljöpartiet vet att hela samhället tjänar på att vi eliminerar den rådande könsmaktsordningen och förändrar destruktiva maskulinitetsnormer.

Kristdemokraternas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Vi vill återinföra sexualbrottsgrupper hos polisen och satsa på att utbilda och anställa 10 000 fler poliser. Då kommer resurserna finnas för att avdela rätt resurser till att bekämpa sexuellt våld. Polisen och övriga rättskedjan har varit för långsam med att bygga upp sin kompetens i sexualbrottsfrågor och när den väl kommit på plats på allt fler platser har gängvåldet dränerat rättsväsendet på resurser. Det måste ändras.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Vi har föreslagit att skolan redan på förskolenivå ska kunna ansöka om pengar för att utbilda pedagoger i arbetssätt som stärker barns integritet och motverkar sexuella övergrepp. Det är också viktigt med sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kanske viktigare än tidigare eftersom barn och unga idag i allt större utsträckning tar intryck av pornografin. Samtal om relationer och sex, respekt för varandra och hur vi behandlar varandra är av stor vikt för hur flickor och pojkar relaterar till varandra. Lärarna behöver ökad kompetens i undervisning av sex och samlevnad. Vi vill därför göra det till en obligatorisk del av lärarutbildningen. Att berätta för barn och unga om deras rättigheter genom att utbilda om samtycke är en självklarhet.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Vi menar att årets val är ett värderingsval. Upplösningen av normer syns i det allt grövre våldet i det svenska samhället. Det måste vi vända. Respekten för alla människors okränkbarhet krackelerar i delar av samhället, vilket bland annat syns i sexualbrottsstatistiken. Dessa värderingar grundläggs i familjen, med hjälp av skolan. Där måste destruktiva beteenden ändras snabbt. Familjer och enskilda behöver få mer stöttning av socialtjänsten när de har problem.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Vi var pådrivande för att samtyckeslagstiftningen skulle bli lag. Det är viktigt att den får effekt genom att folk blir lagförda för brott. Då krävs fler poliser som är bättre utbildade. Det krävs också av alla arbetsplatser och branscher som skakats av metoo-avslöjanden att de tar saken på allvar och förändrar kulturer där övergrepp kunnat pågå i det tysta.

Centerpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Det behövs löpande utbildningsinsatser som säkerställer att de som inom rättsväsendet kommer i kontakt med offer för sexuellt våld förstår problematiken. Vi vill fördubbla stödet till nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, just för att de ska kunna intensifiera sitt viktiga arbete att samla och sprida kunskap om sexuellt våld och stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Det förebyggande arbetet med att bygga respekt, ändra attityder och motverka det språkvåld som förekommer i såväl skolor som i övriga samhället är oerhört viktigt och vi vill därför satsa på att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna. Centerpartiet vill att undervisning i sex- och samlevnad ska bli obligatorisk på lärarutbildningen, att Skolverket får ett uppdrag att bistå skolor med nödvändig utbildning och göra kontinuerliga utvärderingar, samt att skolhuvudmännens skyldighet att ge elever bra sex- och samlevnadsundervisning görs tydligare så att ansvarsutkrävandet underlättas. Det måste även införas löpande utbildningsinsatser som säkerställer att rektorer, lärare och andra anställda vid skolor har kunskap om och aktivt arbetar mot sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och kränkningar.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Centerpartiet tror att en viktig del är att stärka sex- och samlevnadsundervisningen. Vi menar också att civilsamhället har en viktig roll att fylla, där initiativ såsom Locker Room Talk gör ett mycket viktigt arbete. Centerpartiet vill öka stödet till civilsamhällesorganisationer till 160 miljoner kronor per år.

En stor del av arbetet behöver också ske i kommunerna. Centerpartiet uppmuntrar samtliga kommuner att säkerställa att alla som arbetar med barn och unga i kommunens verksamheter har tillräckliga kunskaper om sexuellt våld och våld i nära relationer. Det räcker inte med en engångsinsats, utan det måste ske kontinuerligt, så att förmåga att upptäcka tecken och mod att gripa in när övertramp sker blir en del i den dagliga rutinen.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Vi tror att det är viktigt att kunskaper kring den nya lagen, både när det gäller samtycke och oaktsamhet, kommer ut brett då det är viktigt att såväl potentiella offer som potentiella gärningsmän vet vad som gäller.

Liberalernas svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Under Alliansregeringens tid tog Liberalerna initiativ till den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, och där var stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet ett av de sex huvudområdena. Det arbetet måste fortsätta. Det handlar till att börja med om att se till att alla yrkesutbildningar på rättsväsendets område ger goda kunskaper om samtyckeslagen, men all relevant personal som i dag arbetar inom rättsväsendets myndigheter behöver också få möjlighet till fortbildning.

Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att rättsväsendet erbjuder den målsägande bättre stöd.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Det handlar dels om utbildningens innehåll, dels om förskolan, skolan och fritidsverksamheten som social miljö. Alla barn och unga måste få kunskap om att rätten att slippa sexuella kränkningar är ovillkorlig, och att sexuella handlingar som inte bygger på frivillighet är ett brott. Den kunskapen ska förmedlas på ett sätt som är anpassat till barnets ålder och mognadsnivå.

Personalen i förskolan, skolan och fritidsverksamheten ska ha adekvat kunskap. Precis som med rättsväsendet handlar detta både om innehållet i relevanta yrkesutbildningar och om fortbildning till den personal som redan i dag arbetar i verksamheterna. Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen, och sprida information till relevanta målgrupper.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Sexuella övergrepp förekommer i hela samhället, begås av både män och kvinnor och kan ha både kvinnor och män som offer. Men de flesta förövarna är män, och de flesta offer är kvinnor. Sexuella övergrepp och våld är det mest extrema uttrycket för de värderingar som upprätthåller föreställningen att kvinnors frihet och integritet är mindre värd än mäns. Därför är insatserna för att motverka sexualbrott och våld i nära relationer en av de allra mest prioriterade jämställdhetsfrågorna. Ett samhälle där individens utsatthet för sexuella övergrepp och våld avgörs av könet kan aldrig vara fullt ut jämställt.

Det behövs ett tydligare fokus på förövarna. Att fastslå detta är inte att bagatellisera sexuella övergrepp – den som har begått brott ska lagföras och få sitt straff genom rättsprocess. Men parallellt med detta måste också insatserna öka för att förebygga att samma person upprepar kränkningarna i framtiden. Det behöver skapas ett separat nationellt hjälpnummer för personer som är oroliga för sitt eget våldsagerande. Detta hjälpnummer ska, i likhet med dagens Kvinnofridslinjen, vara bemannat dygnet runt och ska fungera som en kontaktpunkt med möjlighet att slussa vidare till exempelvis socialjour eller kurator.

Många kommuner har byggt upp stödverksamheter för den som behöver bearbeta sitt eget destruktiva beteendemönster, och det finns även ideella verksamheter som gör viktiga insatser. Det behövs bättre insatser riktade till den som är motiverad att bryta ett destruktivt beteende i relationer. Det är också viktigt att forskningen kring beteendeförändrande insatser fortsätter.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Stärk civilsamhället. Civilsamhället kan inte ersätta det offentliga, men frivilligorganisationer har en ovärderlig roll som självständiga aktörer och kan ofta nå ut i sammanhang där myndigheter har svårt att nå ut. Därför är det viktigt att de offentliga insatserna kombineras med långsiktiga satsningar för att möjliggöra att civilsamhällets aktörer också är med och implementerar samtyckeslagen.

Vänsterpartiets svar

1. För en effektiv och rättfärdig implementering av samtyckeslagen krävs ett rättsväsende med goda kunskaper om sexuellt våld. Vilka åtgärder vill ni se för att stärka kunskapen om samtycke hos polis, åklagare, domstol och kriminalvård?

Under hösten blev det tydligt hur sexuella övergrepp och trakasserier förekommer överallt i samhället. Därför tog Vänsterpartiet initiativ till ett Metoo-paket på 120 miljoner som vi tillsammans med regeringen lanserade i  vårbudgeten som inkluderade alla områden i samhället, från domstolar till skolan. Syftet är att stärka skyddet mot sexuella övergrepp och trakasserier. Förutom till exempel en förstärkning av kvinnojourerna och en satsning på skolans sex- och samlevnadsundervisning innehåller även Metoo-paketet utbildningsinsatser riktade mot rättsväsendet.

2. Allt börjar i skolan, och med en ny lag som vägledning kan vi se till att samtycke blir norm. Hur bör förskola, skola och fritidsverksamhet förändras genom såväl styrdokument som i praktiken för att barn och ungdomar ska få samtycke som en del av sin vardag? Och hur ska utbildning i samtycke för pedagoger, skolkuratorer och annan skolpersonal se ut?

Sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan blir ett hinder för elever att lära och utvecklas. Det har länge funnits ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan. Vänsterpartiet har under våren tillsammans med regeringen  tillfört mera pengar för att utveckla skolans sex- och samlevnadsundervisning. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen också gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser inom sexualbrottsområdet riktade till ungdomar men även till de vuxna som möter ungdomar i vardagen.

3. Nästan alla sexuella övergrepp begås av män. Hur ska ni jobba för att förändra den destruktiva mansnormen och för att förebygga sexuellt våld?

Traditionellt sett kopplas maskulinitet och den manliga sexualiteten ihop med makt och våld, men våldsbeteendet är varken biologiskt betingat eller ärftligt. Våld mot kvinnor bygger på maktstrukturer och viljan att underordna och kontrollera andra människor. Förtrycket är socialt skapat av oss människor och därför också möjligt för oss att förändra. Det sexualiserade våldet är oavsett hur det ser ut eller var det sker, kopplat till den ojämlika fördelningen av makt i samhället. För att uppnå en förändring krävs det därför att feminism genomsyrar all politik och att jämställdhet prioriteras på alla samhällets och politikens områden och nivåer. Det är också av yttersta vikt att arbeta förebyggande med att förändra mäns och pojkars attityder gentemot kvinnor och flickor. Det arbetet måste ske långsiktigt och på alla samhällets områden.

4. Har ni förslag på någon annan viktig åtgärd för att implementera samtyckeslagen?

Samhällets stöd till de som utsatts för sexuella övergrepp måste generellt bli bättre. Brottsofferjouren arbetar med en otroligt viktigt uppgift på ideell basis. Vänsterpartiet vill stärka arbetet för att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov.För att få en bra brottsofferförmedling på domstolarna måste jourens grundfinansiering säkras.

Fatta uppmärksammas internationellt

I samband med att samtyckeslagen röstats igenom har Sverige fått mycket uppmärksamhet utomlands, och så även Fatta. Här har vi synts i internationella medier!

Fattas ordförande Elin Sundin har intervjuats i den spanska tidningen Freeda, amerikanska The New York Times, franska tidningarna Le Petit Journal och Le Temps och brittiska Reuters. Fatta har också omnämnts i den amerikanska tidningen Times, brittiska The Telegraph och Independent samt Kanadensiska The Globe and Mail. I tv har Elin varit med i tyska Das Erste. Elin medverkade även i SRs Radio Sweden. Även styrelseledamot Linnea Håkansson intervjuades i franska tidningen Apolitical. Hon har även gjort en radiointervju med franska RFI som finns att lyssna på här. Slutligen har VICE News Tonight på HBO gjort en kortdokumentär där Fatta medverkade, se den här.

Att många länder har fått upp ögonen för Sveriges samtyckeslag och Fatta tycker Elin Sundin är väldigt positivt.

–Det finns just nu ett stort internationellt intresse för Fattas kamp för en samtyckeslag. Det känns såklart fantastiskt att flera länder i världen är inspirerade av Fattarörelsens framgångsrika metoder med att jobba med populärkultur och politiskt påverkansarbete för att förändra samhället.

Hon är också positiv till att det kan ge möjligheter att utveckla samarbeten över landsgränser.
–Vi måste gå från en våldtäktskultur till en samtyckeskultur. Fatta kommer köra tills alla har fattat och vi kör gärna tillsammans med liknande samtyckesrörelser i världen som liksom oss strävar mot samma mål om ett samhälle utan sexuellt våld och ett samhälle som bygger på en samtyckeskultur.