Kategoriarkiv: Okategoriserade

#synasamtycke del 6: samtyckeskultur

I sista delen av #synasamtycke riktar vi blicken mot en strålande framtid. Gryningen har kommit för en kultur som uppvärderar ömsesidighet och samtycke. Solen går upp, dimman skingras och… vad ser du?

Fråga: Ge exempel på situationer du varit i som präglats av ömsesidighet och samtycke. Eller beskriv hur du föreställer dig samtyckeskulturen.

Skicka in ditt svar i vårt anonyma formulär här.

Fatta svarar lagrådet

Nej till en samtyckeslag, säger Lagrådet. Vi menar att deras analys är felaktig. Det finns  ett behov av samtycke i lagen. Däremot tipsar vi regeringen: gå på Sexualbrottskommitténs förslag som mycket tydligare säger att allt annat än ett ja är ett nej!

I december presenterade regeringen sitt förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet och som innehåller ett oaktsamhetsansvar. Förslaget skickades till Lagrådet, den myndighet som har i uppgift att granska lagförslag, som idag har överlämnat sina synpunkter till regeringen.

Lagrådet ställer sig emot regeringens förslag på en frivillighetsbaserad lagstiftning av två skäl. För det första menar Lagrådet att regeringens frivillighetsrekvisit är för otydligt formulerat, vilket innebär att förslaget strider mot kravet att lagar ska vara så tydliga att personer på förhand kan avgöra vad som är ett brott och inte. För det andra menar Lagrådet att det saknas ett rättsligt behov av en samtyckeslagstiftning. På den senare punkten menar Fatta att Lagrådets analys är felaktig.

Det finns behov av en samtyckeslag
Dagens sexualbrottslagstiftning kräver tvång genom våld/hot eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation för att någon ska kunna dömas för våldtäkt. Som ett resultat av detta har vi sett domstolar konstatera att gärningsmän visserligen “passat på” när brottsoffret varit utsatt, men sedan friat eftersom brottsoffret inte var “särskilt utsatt”. Gällande rätt ställer uppenbarligen inget krav på samtycke vid sex.

Fatta menar att det 2018 är dags att införa en modern sexualbrottslagstiftning som erkänner den sexuella självbestämmanderätten i grunden. En lagstiftning som motsvarar verkligheten. Och sexuell självbestämmanderätt handlar om så mycket mer än frånvaron av tvång eller utnyttjande. Sexuell självbestämmanderätt handlar om samtycke! Detta måste tydligt formuleras i lagtext.

Regeringen: uttrycklig frivillighet behövs!
Fatta kan till viss del hålla med Lagrådet om att frivillighetsrekvisitet, så som regeringen formulerat det, är otydligt. Till skillnad från Sexualbrottskommitténs lagförslag så innehåller den lagtext som regeringen föreslagit inget krav på att frivilligheten måste uttryckas genom ord eller handling. Genom att stryka uttrycksrekvisitet från lagtexten menar Fatta att regeringens förslag blir otydligare, men också mindre radikalt.

Sexualbrottskommitténs förslag innebar att allt annat än ett ja är ett nej. Regeringens lagförslag är inte lika tydligt på den punkten. Därför uppmanar vi regeringen att gå på Sexualbrottskommitténs formulering när lagförslaget läggs fram till riksdagen. För det ska vara tydligt: allt annat än ett ja är ett nej!


Emma Moderato, juridisk talesperson Fatta
Olivia Björklund Dahlgren, styrelseledamot FattaFakta “från förslag till lag”
Regeringen tillsatte för flera år sedan en kommitté, som fick i uppdrag att se över sexualbrottslagstiftningen och komma med förslag på ändringar i lagtexten. I oktober 2016 presenterade Sexualbrottskommittén sitt förslag i en rapport, ett betänkande. Därefter har regeringen granskat lagförslaget, och i december 2017 sände de ett omarbetat lagförslag till Lagrådet för granskning (en s.k. lagrådsremiss). Lagrådet har nu lämnat sina synpunker på lagrådsremissen. Regeringen får välja om de vill ta hänsyn till Lagrådets synpunkter innan de lägger fram lagförslaget till riksdagen för omröstning.

 

Workshopturné om samtyckeskultur

Med start den 19:e januari drar föreställningen Fatta! med Cleo och JUCK på turné. Föreställningen är stark och väcker engagemang. För dig som vill få utlopp för engagemanget erbjuder vi workshops på några av turnéstoppen. Kolla var din närmaste workshop hålls här.

Om workshopen: Under 1,5 timme granskar vi den vardag som ofta tas för given på ett interaktivt, roligt och tankeväckande sätt. Som deltagare får du testa på ett urplock av de teman som Fatta Samtyckes pilotgrupper arbetat med under året. Du får reflektera och diskutera. När du går hem tar du med dig enkla och direkta verktyg för att öva på samtycke i din egen vardag. Workshopen är en tjuvstart på lanseringen av projektets metodmaterial för att främja en samtyckeskultur. För den som vill ha mer finns möjlighet att skriva upp sig på kommande studiecirklar. Workshopen är gratis och vi bjuder på fika.

Workshopturnén genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och Riksteatern.

Turné med Cleo sprider Fattas budskap

På fredag är det premiär för en tre månaders turné som med koreograferad aktivism och verklighetsbaserade texter iscensätter Fattas arbete för samtycke. Bakom föreställningen står Juck och rapartisten Cleo, en av Fattas initiativtagare.

Det var år 2013 som Make Equal och Femtastic grundade Fatta i protest mot Umeå tingsrätts friande dom mot tre killar som åtalats för att ha våldtagit en 15-årig tjej med en glasflaska. Nu, i svallvågorna av rörelsen #metoo, drar Fattas budskap mot sexuellt våld och för samtycke ut på Sverigeturné.

Premiärfest i Umeå
Juck är ett dans- och performancekollektiv som grundades 2011 och som arbetar utifrån samtida samhällsdebatter om genus, sexualitet, femininitet, etnicitet och normkreativitet. Tillsammans med Cleo inleder de på fredag sin omfattande turné  i Umeås Folkets hus. Samma kväll anordnas även en premiärfest. Mer info går att hitta här.

Fatta är stolta över att vara en del av samarbetet med föreställningen. Tillsammans fortsätter vi tills alla har fattat!

 

 

Välkommen på Fattas årsmöte

Du är välkommen på årsmöte för föreningen Fatta lördagen den 17 februari 09.00-12.00 i Stockholm. Handlingar samt exakt plats för årsmötet skickas ut digitalt till alla anmälda ombud senast den 10 februari.

Sedan 2016 är det möjligt att bli medlem i Fatta. Vi är nu över 1400 medlemmar som valt att engagera oss mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Medlemmarna väljer Fattas styrelse och de kan rösta på årsmötet där föreningen tar beslut i viktiga frågor. Du är med och ser till att kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld går framåt. Är du inte medlem? Klicka här.

Medlemmar har rätt att ge förslag till motioner som ska behandlas på årsmötet. Detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Motioner skickas till samuel@fatta.nu

Vi behöver din anmälan till årsmötet senast den 14 februari. Anmälan görs här.
Vill du läsa föreningens stadgar finns dessa här.

2018 blir ett avgörande år för Fatta-rörelsen. Vi är glada att du är med oss!

Kärlek och kamp!
Fattas styrelse

#synasamtycke del 5: romantik och sex

Att berätta allt för varandra, att gå från festen samtidigt och att enbart vara två. Ofta vet vi inte var förväntningarna i kärleksrelationer kommer ifrån, men vi präglas av dem, medvetet och omedvetet.Fråga: Finns det situationer du “samtycker” till för att du förväntas göra det? Vilka förväntningar har du på romantiska och sexuella relationer?

Diskutera i kommentarsfältet på Facebook eller skicka in dina tankar här

Animation: Klack Collective

Samtycke i skolan – nu!

Krav på samtycke i läroplanen, att sexuella trakasserier kartläggs och att skolkorridorerna fylls med respekt – idag skickar Fatta in sin namninsamling för samtycke i skolan. 

Igår presenterade regeringen sitt förslag till en samtyckeslag. Med en samtyckeslag snart på plats krävs att lagen förs in i samhället. Fatta har under hösten drivit en kampanj om samtycke i skolan där vi bland annat har samlat in ungdomars egna berättelser som vittnar om avsaknad av sexualundervisning ute i skolorna.

Skickar underskrifterna till tre ministrar 

Fatta kräver en fullständig sex- och samtyckesundervisning. Att samtycke förs in i läroplan och läromedel. Att sexuella trakasserier kartläggs i skolorna. Att korridorerna istället fylls av samtycke och respekt.

Idag skickar vi namninsamlingen med över 20 000 underskrifter till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs mer om Fattas kampanj:


               
Debattartikel                                Elevers egna berättelser

               
Våra krav till ministrar           
Elever – skicka brev till rektorn och påverka skolan


Bakgrund

Efterlängtat förslag om samtyckeslag

Sex ska bygga på frivillighet, inget annat – och äntligen får vi det fastslaget också i lag. I veckan presenterar regeringen sitt efterlängtade förslag om en ny sexualbrottslag.

I veckan presenterar regeringen ett lagförslag som innebär att sex ska bygga på frivillighet och samtycke. Äntligen får vi ett lagförslag som säger att vi alla måste ta vårt ansvar i våra sexuella relationer med andra människor. Detta är frågor som Fatta, tillsammans med andra organisationer och aktörer, kämpat hårt för under flera år. Det är hög tid att vi får en modern sexualbrottslagstiftning som tydligt säger att sex ska bygga på ömsesidighet och samtycke – och att allt annat är ett övergrepp.

Vad innebär regeringens förslag?
 • Olagligt att ha sex med någon som inte deltar frivilligt
  Det ska bli olagligt att ha sex med någon som inte deltar frivilligt. Regeringen har valt att ta bort ett föreslaget krav på att frivilligheten ska uttryckas genom ord eller handling. Fatta menar att frivillighet och samtycke är normativa begrepp. Med det menas att deras innebörd beror på vad vi (eller i detta fall lagstiftaren) väljer att lägga i dem. Vi vet inte exakt hur regeringen väljer att definiera frivillighet. Men Fatta hoppas att regeringen kommer att vara tydlig i sina formuleringar om vad frivillighet ska innebära i lagens mening. Att ha samlag med någon som är helt passiv eller blir överrumplad av ett sexuellt närmande  räknas idag bara  som ett sexuellt ofredande. Den nya lagen måste säga att detta är ett allvarligt sexuellt övergrepp. Domstolarna måste också få tydlig ledning i att bara samlag som är ömsesidigt är okej, allt annat ska vara ett övergrepp.
 • Förövaren borde ha förstått
  Grovt oaktsamma handlingar kommer vara straffbara. Det betyder att man kommer att kunna döma personer som verkligen borde förstått att den andra personen inte deltog frivilligt. Det är en stor skillnad från idag då åklagaren måste bevisa att personen insett (haft uppsåt till) att den andra personen blev tvingad eller utnyttjad. Fatta menar att kravet på att oaktsamheten ska vara grov borde strykas, men vi är ändå glada över att oaktsamhet i någon form kommer att kriminaliseras.
 • Våldtäkt kvarstår
  Regeringen väljer att behålla brottsrubriceringen våldtäkt. Fatta menar att det hade varit bättre att byta brottsrubriceringen till sexuellt övergrepp, eftersom det gör det mer tydligt att det inte krävs något fysiskt våld för att begå ett övergrepp. Däremot väljer regeringen att ersätta rubriceringen sexuellt tvång med sexuellt övergrepp, vilket vi ser som positivt.
 • Omedelbar rätt till rättsligt stöd
  Regeringen föreslår att det förtydligas att den som utsatts för ett sexuellt övergrepp ska få tillgång till ett målsägandebiträde omedelbart. Målsägandebiträdet kan sägas vara den utsattas egna advokat, och ska företräda och stötta den utsatta under förundersökningen och rättegången.
Samtycke  i skolan och rätten

Vi är också väldigt glada över beskedet att regeringen kommer se över sexualundervisningen i skolan. Har vi samtycke i lagen måste barn och unga tidigt få lära sig om samtycke i skolan. Men det är inte bara unga som behöver denna kunskap. Rättsväsendet måste utbildas – vilket uppropen #medvilkenrätt och #nödvärn tydligt visar. Vi hoppas att också denna fråga kommer prioriteras högt hos regeringen.

Även om det finns mycket kvar att göra på vägen mot en samtyckeskultur, så tänker vi fira och glädjas åt dagens besked! Tack till alla som kämpat hårt och länge för en samtyckeslag. Dagens besked från regeringen är historiskt. Äntligen kommer det i lag framgå att allt annat än ett ja är ett nej!


Detta har hänt

I oktober 2016 presenterade Sexualbrottskommittén sitt förslag på en samtyckeslag med ett oaktsamhetsansvar.  I januari 2017 lämnade Fatta in sitt remissyttrande på sexualbrottskommitténs utredning.
Väntan har sedan dess varit lång. Lagförslaget har först arbetats igenom hos Justitiedepartementet. Och nu på torsdag ska regeringen besluta om ett förslag som sedan skickas vidare på remiss till Lagrådet som har i uppdrag att se över den lagtekniska delen. Går allt enligt plan får riksdagen rösta om förslaget i början av 2018 och samtyckeslagen kan träda ikraft 1 juli.

Därför är det dags att byta ut ”våldtäkt”

Utan våld – ingen våldtäkt. Så ser många, både utsatta och förövare, på sexuella övergrepp. Den idén, den om att våld ska inkluderas, leder också till att många inte får det stöd och den hjälp de behöver. En modern sexualbrottslag måste reflektera vår moderna syn på brottet. Därför stöder vi förslaget om en förändrad brottsrubricering från våldtäkt till sexuellt övergrepp. Efter många års kamp får vi äntligen…  Fortsätt läsa

Skriven av ordförande Elin Sundin, strateg Ylva Mossing m fl.

Nu kommer förändringen

Kommer ilskan, hopplösheten och debatterna som följt #metoo att leda till en förändring? Ja, tror svenskarna enligt Novus nya undersökning.

Effekten av metoo-rörelsen tycks inte ha haft den negativa inverkan på samhället som flera kritiker hävdat. Tvärtom. Sju av tio svenskar menar att uppropen kommer att leda till förändring enligt en undersökning från Novus. Och de som tror på styrkan i vittnesmålen från kvinnor världen över är många.

I en krönika publicerad i Di Weekend beskriver journalisten Jan Gradvall metoo-rörelsen som en revolution. I SvD berättar Björn Ulvaeus att han ser stora möjligheter när vi nu tar steget in i den postpatriarkala eran. De viktigaste är de som bröt tystnaden, skriver tidskriften Time och utser #metoo till Årets person.

Morgondagens generation kommer sannolikt att fråga oss som upplevt revolutionen i realtid om vad vi gjorde för att göra framtiden bättre. Hur bidrog vi till att förändra de skadliga mansnormer som kostat så många kvinnor (och män) så mycket? Hur påverkade våra röster den jämställdhet som kommande generationer kommer att ta för given?

”Män måste göra plats för kvinnor i samhällets alla rum. Män måste ta ett steg tillbaka, lära sig att lyssna på kvinnor och ta deras ord på allvar.”

Vi som gjorde något kommer ha mycket att berätta. Så vad kan alla män göra för att bli medskapare av framtidens berättelser om vår samtid? Medskapare i bemärkelsen att tillhöra den grupp män som vände sig mot förtrycken, trakasserierna och övergreppen och ställde sig på kvinnornas sida. Jan Gradvall refererar till Alina Devecerskis hit från 2012, Flytta på dej, en låt som handlar om att ge varje kvinna det utrymme hon har rätt till.

Och Alina Devecerski har rätt. Män måste göra plats för kvinnor i samhällets alla rum. Män måste ta ett steg tillbaka, lära sig att lyssna på kvinnor och ta deras ord på allvar. Sedan tystnaden kring det sexuella våldet bröts har vi sett många exempel på hur saker och ting börjar gå i rätt riktning. Politiker lovar nu att göra upp med sexismen. Under uppropet #viktigastevallöftet går manliga företrädare från olika politiska färger samman i syfte att stoppa övergrepp, könsförtryck och tystnadskultur i samhället. Fatta uppmuntrar till detta initiativ och menar att vi måste förändra de skadliga mansnormerna på bred front.

Metoo är en rörelse sprungen ur ilska, trötthet och frustration inför den manliga respektlösheten. Metoo är en tsunamivåg av verkligheten så som den verkligen ser ut. Metoo är ett uppror och en lösning på en av vår tids största orättvisor. Och Fatta menar att när det finns en tilltro till förändring bör man agera om man vill ha resultat. Var med och skriv historia. Ta ansvar för din roll som man. Var med i arbetet för det postpatriarkala samhället. Nu, i morgon och i framtiden.

Eleonor Broman för Fatta

 

Såhär kan du påverka

Var en förebild!

Vad du gör är viktigt. Ställ inte upp på sexism, homofobi eller macho-jargonger. Visa världen att män är omhändertagande, ansvarstagande och går att lita på. Skriv inte under på något så trångsynt och gammaldags som ojämlikhet.

Utmana och ifrågasätt

Ingen mår bra av att bara se på. Säg ifrån om du ser någon tafsa, kalla någon hora eller när det uppstår en grabbig jargong i skolan, på bussen eller på jobbet. Ta ställning!

Inspireras av feminismen

Feminister har under de senaste 100 åren jobbat med frågor om kön och ojämlikhet för att få makt över sina liv och bryta normer och maktstrukturer. Deras erfarenheter är en enorm kunskapskälla, inte minst för män. Ta vara på den.

Det börjar med dig

Män föds in i orättvisa maktstrukturer som ger både för- och nackdelar. Så behöver det inte vara. Börja med dig själv och ställ frågor om hur normerna format dig. Vad händer om du bryter mot dem?

Påverka de med makt

Gör din skola, arbetsplats eller ledning tillräckligt för att uppmärksamma frågor om sexuella trakasserier och mansnormer? Om svaret är nej, kräv en förändring.

Lyssna på kvinnors berättelser

Lyssna på kvinnors berättelser om övergrepp och fundera på hur du kan lära dig något av det.