Kategoriarkiv: Fattakollen

Fattakollen dag 5

Ser ni ett problem med den enorma okunskap som många inom rättsväsendet har? Finns det något att förändra med att det är så många domare som inte har gått specialutbildningen gällande sexualbrott?

Centerpartiet:
Det behövs ökad kunskap inom rättsväsendet när det gäller sexualbrott. Det gäller inte bara ordinarie domare utan även nämndemännen som inte har inkluderats i de utbildningar som finns för andra inom rättsväsendet. Det är också viktigt att läkare som ofta träffar brottsoffret har rätt utbildning för att bedöma skadorna och rätten behöver bli bättre på att tolka intygen läkaren skriver om skadorna. Den utredning som nyligen tillsattes ska även titta på hur brottsbekämpande myndigheter utreder våldtäktsmål.

Feministiskt initiativ:
Vi ser stora problem med all denna okunskap om våld, men även med sexism och rasism som forskning visar att rättsväsendet präglas av. Obligatoriska utbildningar som motverkar detta behövs.

Folkpartiet:
Ja, okunskapen är ett stort problem. Regeringen har under de senaste tre åren satsat åtta miljoner kronor på utbildningsprogram inom rättsväsendet, för att personer som utsatts för sexualbrott ska känna förtroende för rättsväsendet. Men precis som ni tar upp är det problematiskt om många väljer att inte gå dessa utbildningar.

Kristdemokraterna:
Se svaren på fråga 3 och 4.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet anser som sagt att poliser, åklagare och domare ska utbildas om sexualbrott och att utbildningen för åklagare och domare ska vara obligatoriskt. Skälet till detta är att vi tycker det är problematiskt med just uppgifter om att brottsutsatta känt sig ytterligare kränkta av förundersökningar och rättegångar men det handlar också om behov hos rättsväsendets aktörer på att bli bättre på att bemöta brottsoffer i stort.

Moderaterna:
Det finns en förbättringspotential t.ex. vad gäller bättre utredningar och enhetliga rutiner och metoder över hela landet. Just nu pågår insatser inom rättsväsendet kring detta. Hos Polisen och Åklagarmyndigheten går utvecklingen emot att denna typ av brott utreds av personer med specialistkunskaper för att kvaliteten och kompetensen i utredningarna ska öka. På senare år har också domarkåren förändras. En majoritet av domarna i svenska domstolar är kvinnor idag och den genomsnittliga åldern på alla domare är 44 år.

Socialdemokraterna:
Det är viktigt att fortsätta med de utbildningsinsatser som hittills gjorts och fler inom rättsväsendet måste använda sig av de utbildningsmöjligheter som finns.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet har även drivit på frågan att göra en översyn av rättsväsendets hantering av sexualbrottsärenden. Glädjande nog har vi nyligen fått igenom ett sådant krav i riksdagen. Det innebär att regeringen ska återkomma med förslag på hur rättsprocessen, från anmälan till dom, ska bli bättre, samt hur fler våldtäktsfall ska kunna leda till fällande domar. Vi kommer naturligtvis att bevaka detta och vara drivande för att de åtgärder som behövs vidtas.

 

Behövs det tydligare riktlinjer för bevis och bevisvärdering?

Centerpartiet:
I sexualbrottsmål handlar bevisningen ofta om att ord står mot ord. En samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning skulle ge signalen att det enbart är okej att ha sexuellt umgänge med en annan person när man vet att han eller hon vill det. Det skulle också i viss mån möjliggöra fler fällande domar, men man ska vara medveten om att många av dagens bevisproblem för åklagarna skulle kvarstå. En del i den nya utredning som nyligen tillsattes ska se över varför så få åtal om våldtäkt leder till fällande dom.

Feministiskt initiativ:
Problemet ligger huvudsakligen i synen kön och sexualitet, där förövare ges tolkningsföreträde och utsatta inte tas på allvar, utan stigmatiseras.

Folkpartiet:
Det är möjligt, men det är inget vi driver för tillfället.

Kristdemokraterna:
Utredningen som ska tillsättas ska titta på bland annat hur brotten hanteras och utreds. Vi ser fram emot att ta del av utredningens förslag till förbättringar.

Miljöpartiet:
Vi har inte tagit ställning till detta.

Moderaterna:
Sexualbrott hör till en typ av brott som är mycket svårutredda då ord ofta står mot ord, och bevis ofta saknas. Detta innebär att bevisningen ofta består endast av offrets och den misstänktes uppgifter samtidigt som samma beviskrav gäller som vid andra brottsmålsutredningar. Därför är vår uppfattning att det är avgörande att polisens och åklagarnas utredning av våldtäkter sker snabbt efter det att brottet begåtts och att bevis säkras. Översynen som tillsattes idag ska titta på hur våldtäktsbrotten hanteras och utreds samt identifiera brister, bevissvårigheter och andra problem. Detta är mycket angeläget för oss.

Socialdemokraterna:
Rättsväsendet behöver utveckla metoder för att bli bättre på att utreda sexualbrott. Vi hoppas att den utredning som vi har initierat kommer att kunna ge svar på vilka förbättringar som behöver göras i hela rättsprocessen.

Vänsterpartiet:
Vi anser att det självklart är viktigt med höga beviskrav i alla mål för att bibehålla en hög rättssäkerhet, men ibland framstår det som att det i just våldtäktsmål har blivit orealistiskt hur bevisvärderingen går till och då fungerar inte systemet som det är tänkt. Vi har dock inte tagit ställning till hur eventuella riktlinjer eller dylikt skulle utformas.

Fattakollen dag 4

På vilket sätt anser ni att vi kan motarbeta att det sker så många våldtäkter, och då i huvudsak de som sker i hem- och närmiljö? Vilka åtgärder bör Sverige sätta in?

Centerpartiet:
Vi behöver arbeta med att motverka sexualbrotten på flera olika plan. Dels genom att se till att lagstiftningen tar dessa på större allvar, till exempel genom en samtyckesbaserad lag, genom att prata med barn och ungdomar om relationer för att på ett tidigt stadium skapa en förståelse och en respekt för vår sexuella integritet. Vi vill också att föräldrautbildningar inkluderar information om våld i nära relationer, däribland sexualbrott.

Feministiskt initiativ:
Vi tror att samtyckeslagstiftning kan ha viss normerande effekt, men än viktigare är våldsförebyggande arbete. Här har Sverige mycket att lära av andra länder. Fi vill kapa dramatiskt i militärbudgeten och istället investera stort i våldsförebyggande arbete och bland annat stärkt elevhälsa i skolan. Alla ska känna till sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om dessa kränks.

Folkpartiet:
Frågan om ”varför” är inte huvudsakligen en politisk fråga, men det är klart att vår syn på detta påverkar våra förslag. För oss är förebyggande åtgärder av största vikt. Vi tror att det är jätteviktigt att arbeta tidigt med värdegrundsfrågor, både hos pojkar och flickor. Det är också viktigt att det finns ställen, dit personer som funderar på sexuella övergrepp, kan vända sig, och få hjälp, som till exempel Preventell. Självklart är också upplysta vägar, bra kollektivtrafik, självförsvar för tjejer och så vidare viktiga delar, men om man ska komma åt ett problem måste man gå till kärnan, och den ligger hos våldsverkaren.

Kristdemokraterna:
Det finns tyvärr inga enkla lösningar för att minska antalet våldtäkter. Ytterst är våldtäkt ett uttryck för en mycket obehaglig människosyn och för att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Men vi kan och ska arbeta för både bättre lagstiftning, bättre utredningar, bättre utbildning inom rättsväsendet, bättre behandling i kriminalvården och bättre stöd till den som har utsatts.

Miljöpartiet:
En samtyckeslagstiftning underlättar det förebyggande och attitydpåverkande arbetet, inte minst gentemot män. Det är viktigt att börja tidigt med normkritik och genuspedagogik i skolan, så att killar lär sig konflikthantering utan våld och tjejer får en stabil grund för den egna självkänslan. Det behövs också fler professionella mansmottagningar, där män som riskerar att utöva våld kan få hjälp.

Moderaterna:
Vi tog under förra mandatperioden initiativet till en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Denna följs nu upp med nya insatser och ekonomiska medel. Regeringens nationella samordnare har haft i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer och presenterade sina slutsatser 27 juni. Förslagen kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet med att bekämpa våld i nära relationer. Vi tror att arbetet måste ske i bättre samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter. Det förebyggande arbetet måste också stärkas och prioriteras. Särskilt viktigt är att attityder och värderingar hos barn och unga redan tidigt påverkas i rätt riktning. Vi vill också att kvinnojourer, som gör mycket viktiga insatser för hotade och våldsutsatta kvinnor, ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd. Vi vill också att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud. Vi tror det är en bra brottsförebyggande åtgärd för kvinnor som lever i rädsla för en våldsam man.

Socialdemokraterna:
Vi måste prata om vad som är rätt och fel, om attityder redan tidigt, i hemmen och i skolan. Det handlar även om att kunna fånga in riskpersoner på ett bra sätt. Idag finns t ex Preventell som är ett projekt som drivs på Karolinska Sjukhuset, och dit kan personer höra av sig som känner att de har ett sexuellt riskbeteende och behöver hjälp. Den verksamheten vill vi se implementeras i flera delar i landet.

Vänsterpartiet:
Det finns inte en lösning för hur vi ska minska antalet våldtäkter i samhället i stort, därför är det viktigt att driva frågan på många olika plan. Vi anser bl.a. att det förebyggande arbetet mot våldtäkt och sexualiserat våld måste stärkas samt att det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta måste förbättras. Vänsterpartiet har därför motionerat i riksdagen om att det bör tas fram en handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder, t.ex. högre kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen eller särskilda mottagningar för våldtagna. Tillsammans med en bättre sex- och samlevnadsundervisning, feministiskt självförsvar i skolan och obligatorisk genuskunskap på bl.a. lärarutbildningen så tror vi även att de lagändringar som vi föreslår kan ändra normerna kring sexualitet, på sikt minska antalet våldtäkter och öka antalet fällande domar.

Fattakollen dag 3

Många utsatta vittnar om ett bemötande från polis och rättsväsende som får dem att återigen känna sig utsatta. Vad anser ni om detta bemötande? Hur borde det se ut?

Centerpartiet:
Kunskap om sexualbrott är viktig för hela rättskedjan. Efter satsningar under de senaste åren har kunskaperna ökat inom polis och rättsväsende, men det är inte tillräckligt. Den omorganisation som ska sammanföra de 21 länspolismyndigheterna i en enda myndighet kommer att vara klar 2015. Vi hoppas att detta kommer att öka möjligheterna för ett bättre kunskapsutbyte inom Polisen.

Feministiskt Initiativ:
Vi vill att målsägande alltid och omgående ska få målsägarbiträde och kostnadsfri rådgivning av advokat, samt att väntetiden i domstolarna ska kortas. Självklart ska de bemötas med respekt

Folkpartiet:
Bemötandet måste bli mycket bättre. Det gäller såväl polis, rättsväsende och även inom sjukvården. I många fall räcker det med att personer inom dessa yrken får mer kunskap och insikt. I andra fall kan det finnas behov av särskilda mottagningar. I till exempel Stockholm har vi tagit initiativ till en särskild mottagning för våldtagna män.

Kristdemokraterna:
Det måste finnas rätt kompetens i hela rättskedjan när det gäller sexualbrott. Den som har blivit utsatt måste få ett bra bemötande där dessa brott tas på allra största allvar. Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med dessa frågor får en grundläggande kunskap. Det är därför bra att man satsar på det inom exempelvis polisutbildningen. Det är också positivt om exempelvis domare specialiserar sig på området. Vi kristdemokrater vill se fler satsningar på stöd till den som blivit utsatt för ett brott. Exempelvis vill vi att polisen ringer upp alla efter tre månader och berättar vad som hänt i utredningen och återigen erbjuder stöd.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet anser att alla inom rättsväsendet som arbetar med sexualbrottsutsatta ska ha särskild utbildning för detta och att det ska ske kontinuerlig fortbildning. Där sådana insatser skett har det lett till positivt resultat. Vi vill att bemötandet ska vara så bra som möjligt för att öka de utsattas trygghet och förmåga att berätta om vad som skett. Vi ser gärna att olika aktörer samarbetar så att antalet myndighetskontakter för den utsatta minskas.

Moderaterna:
Den som utsätts för ett brott ska få stöd från de första kontakterna och ända fram till att gärningsmannen har avtjänat sitt straff och i vissa fall, om det behövs, långt efter det. Myndigheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra bemötandet av brottsoffren. Brottsoffermyndigheten fick i maj 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra ett utbildningsprogram som ska öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. En viktig del i arbetet med att förbättra rättsväsendet handlar för oss om att polisen måste bli bättre på att utreda och lagföra brott. Med kraftigt förstärkta resurser till rättsväsendet finns goda förutsättningar för detta. Polisen måste också bli bättre på att informera den som anmält ett brott om hur ärendet utvecklas. Detta är en betydelsefull förtroendeskapande åtgärd, som är särskilt viktigt när brottsoffren är unga.

Socialdemokraterna:
Ett bra bemötande är en rättighet och en förutsättning för att minska lidandet hos offret och skapa förutsättningar för att få till stånd en bra utredning av brottet. Att så få av dessa brott klaras upp är oacceptabelt. Det är uppenbart att både lagstiftningen och processen fram till åtal måste stärkas. Vi har till exempel föreslagit att målsägandebiträden kopplas in redan vid anmälan och att alla akutmottagningar har den kunskaps som krävs för att ta emot en person som utsatts för sexuella övergrepp.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet anser att det är självklart att alla kvinnor som utsatts för brott ska behandlas på ett bra och respektfullt sätt. Inom polisen har ett stort arbete gjorts för att förändra och förbättra såväl bemötandet som den övriga hanteringen i dessa ärenden. Det är dock ett arbete som kan och måste bli bättre, därför vill Vänsterpartiet att personal inom rättsväsendet och sjukvården både på grundutbildningen och som yrkesverksam regelbundet får utbildning kring sexualiserat våld för att garantera ett bra bemötande och omhändertagande så att de kvinnor som söker hjälp känner att de tas på allvar. Vi vet att kränkande och ovidkommande frågor ställs till brottsoffret i dag i samband med polisanmälan, brottsutredning och rättegång. Det är inte acceptabelt. Polisen och Åklagarmyndigheten måste utveckla sin förhörsmetodik med utgångspunkt i kunskaper om omständigheterna kring sexualiserat våld. Polisen, åklagarna och domstolarna måste även utveckla bemötandet med utgångspunkt i kunskaper om sexualbrottsoffers särskilda behov. För att säkerställa ett bättre bemötande av offer för olika former av sexualbrott måste satsningar på utbildning och kompetenshöjning om sexualiserat våld i rättsväsendet intensifieras. Bemötandet av brottsoffer för sexualbrott är oerhört viktigt. Att höja kompetensen hos samtliga myndigheter som kommer i kontakt med kvinnor och barn utsatta för sexualbrott är oerhört viktigt såväl för brottsoffrens trygghet som för väl genomförda förundersökningar och därmed möjligheterna till upprättelse.

Fattakollen dag 2

Tycker ni att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen är tillräcklig? Vad anser ni om en samtyckeslagstiftning, för eller emot? Varför? Hur ställer ni er till en oaktsamhetsrekvisit i sexualbrottslagstiftningen?

Centerpartiet:
Vi vill ha en samtyckesbaserad lag när det gäller sexualbrott. Dagens sexualbrottslagstiftning signalerar att det är rättsligt okej att ha sexuellt umgänge med en annan person om man inte vet att personen är mot det. Centerpartiet och Alliansen föreslog nyligen att brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt införs och att möjligheterna till en samtyckeslagstiftning ska utredas. Oaktsam våldtäkt ska gälla när gärningsmannen
inte insett, men borde ha insett att offret var i en särskilt utsatt situation.

Feministiskt initiativ:
Rätten att bestämma över sin sexualitet och rätt till kroppsliga integritet är en grundläggande demokratifråga. Fi driver sedan länge kravet om en samtyckeslag mot våldtäkt. Att ha sex med någon utan att personen samtyckt ska kriminaliseras. Vi tror att män kan bättre än många domstolar menar – att de faktiskt kan tolka signaler och respektera sina medmänniskor. Kan de inte det bör de ändå lagföras, och få behandling mot sitt beteende. Därför menar vi att uppsåt inte ska behöva föreligga vid våldtäkt. Många frias idag med hänvisning till att uppsåt inte har kunnat styrkas. Försvar som ”hon sa nej, men jag trodde det betydde ja, eller ”hon sov/bara grät/gjorde inte så mycket motstånd” visar på grov oaktsamhet, om än inte uppsåt, och ska därför kunna leda till fällande dom, liksom de få fall där den tilltalade medger att han insett att hans sexuella handlingar varit mot målsägandes vilja.

Folkpartiet:
Nej, den behöver bli ännu tydligare. Därför är vi för en samtyckeslagstifning. Sedan den 1 juli 2013 har våldtäktsbegreppet breddats till att omfatta fall där offret inte gjort motstånd för att hon varit i en särskilt utsatt situation, till exempel varit panikslagen av skräck. Men vi vill stärka lagen ytterligare. Sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat straffbestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke. Även den som borde ha förstått att samtycke inte förelegat ska kunna dömas.

Kristdemokraterna:
Vi vill se över våldtäktsbrottet och regeringen har redan beslutat om en utredning. Vi anser vidare att lagen bör förändras så att ett krav på samtycke införs vid sexuella handlingar.

Miljöpartiet:
Nej, Miljöpartiet anser inte att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig. Vi vill ska införas krav på samtycke i lagstiftningen, så att det krävs ett uttryckligt ja. Annars ska det vara brottsligt. Ett oaktsamhetsrekvisit är intressant och kan underlätta utredandet av misstänkta brott. Miljöpartiet har ett färdigt förslag på samtyckeslagstiftning, utarbetat av professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud som går att genomföra direkt. Det krävs inte ytterligare utredningar.

Moderaterna:
Vi har skärpt sexualbrottslagstiftningen och vill skärpa den ytterligare. Alliansregeringen beslutade igår om en översyn av våldtäktsbrottet. Trots den utvidgning av våldtäktsbrottet som skett under senare år har våldtäktslagstiftningen fortsatt att debatteras. Nya krav har framställts om skärpningar där vi också upplever att dagens lagstiftning inte räckt till. Därför anser vi att det finns anledning att göra en ny översyn. Översynen ska titta på varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom och dessutom föreslå åtgärder för att stärka brottsoffrets ställning. Översynen ska också komma med förslag på hur polisen och åklagarnas arbete kan förbättras. Vi vill införa ett särskilt oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. För många andra brott där det krävs uppsåt – t.ex. misshandel – finns en möjlighet att döma en person även om man bara kan styrka ett oaktsamt beteende – t.ex. vållande till kroppsskada. Något ansvar vid oaktsamhet finns däremot inte i den svenska våldtäktslagstiftningen. Ett sådant brott kan till exempel ta sikte på fall då en gärningsman inte insett, men borde ha förstått, att brottsoffret befann sig i en särskilt utsatt situation när övergreppet ägde rum. Detta är viktigt eftersom det innebär högre ställda krav på gärningsmannen. Översynen ska också överväga frågan om brist på samtycke. Frågan om samtycke  har utretts tidigare och vi har då landat i att inte göra en ren samtyckeslagstiftning. Bland annat för att en sådan reglering riskerar att ytterligare fokusera på brottsoffrets sätt att agera. Inom ramen för översynen övervägs frågan igen.

Socialdemokraterna:
Vi tycker inte att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen är tillräcklig. Varje år anmäls omkring 6000 våldtäkter, men bara några hundra döms. Det är dessutom stor skillnad i landet för hur många anmälda våldtäkter som går till åtal. I vissa län leder över hälfen av de anmälda våldtäktsfallen till åtal, i andra län leder bara var tionde anmälan så långt. Att så få av dessa brott klaras upp är oacceptabelt. Det är uppenbart att både lagstiftningen och processen fram till åtal måste stärkas. Socialdemokraterna tog därför ett utskottsinitiativ i riksdagen i våras för att tillsätta en parlamentarisk utredning som ser över lagstiftningen när det gäller våldtäkt och varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom. Riksdagen röstade med vårt förslag. Vi menar att översynen av våldtäktsbrottet ska göras förutsättningslöst och omfatta olika alternativ, exempelvis ett oaktsamhetsrekvisit. Man bör då också se över frågan om s.k. samtyckeslagstiftning och göra en bred analys av erfarenheterna i de länder som har sådan lagstiftning.

Vänsterpartiet:
Vi anser att frågan har utretts tillräckligt och att det är hög tid att införa en samtyckeslagstiftning nu. I många våldtäktsfall frias gärningsmännen för att det inte går att bevisa att de haft uppsåt att våldta. Som en komplettering till en samtyckesreglering vill vi därför utreda frågan om att införa ett oaktsamhetsbrott i likhet med den norska lagstiftningen. Med ett oaktsamhetsbrott kan vi, utan att sänka beviskraven, få fler fällande domar. En sådan lagkonstruktion fångar in fall där gärningsmannen borde ha förstått att han handlade på ett oförsvarligt sätt. För många andra brottsliga gärningar är det en självklarhet att kombinera kravet på uppsåt med ett oaktsamhetsbrott (som exempel kräver mord uppsåt medan det för ”vållande till annans död” är frågan om oaktsamhet). Detta går mycket väl att applicera på våldtäkter. En person skulle därmed bli skyldig till brott om omständigheterna varit sådana att gärningsmannen borde ha förstått att den utsatta inte ville ha sex. Idag leder väldigt få anmälningar till en fällande dom. Ett samhälle som inte förmår att lagföra övergrepp brister i sin omsorg om medborgarna. Vi kan inte ha ett samhälle som säger att handlingar är okej för att en man inte förstår att ett nej är ett nej. Vi anser att dessa två lagändringar tillsammans med ett större fokus på det förebyggande arbetet och kompetenshöjning inom rättsväsendet i dessa frågor är en bättre väg att gå än att generellt höja straffen. Strängare straff kan vara positivt om det höjer ett brotts status inom rättsväsendet och medför en starkare prioritering och ökade resurser för att utreda brotten, men leder ingenstans i sig. Straffskärpningar och höjda minimistraff riskerar att leda till färre fällande domar, då domstolar tenderar att ställa oerhört höga beviskrav om miniminivån ligger högt. Vänsterpartiet anser att det viktiga är att vi har ett samhälle som förmår att slå fast att ett brott har begåtts och som på allvar vidtar åtgärder både för att förebygga antalet brott och för att förbättra rättsväsendets hantering när det skett ett sexualbrott.

Fattakollen dag 1

FATTA har ställt partierna mot väggen inför valet. Vad vill de göra mot det sexuella våldet? Nu publicerar vi svaren! Under fem dagar i rad presenterar vi fem olika frågor och vad partierna har svarat. Partierna är presenterade i bokstavsordning.

Vad tror ni anledningen är till att det sker så många sexuella övergrepp?

Centerpartiet:
Sexuella övergrepp kan bero på flera olika saker och därför är det svårt att säga exakt vad som ligger bakom dem. En anledning är att vi har ett samhälle som inte är jämställt och många män har en förvrängd bild av att de är överordnade kvinnor. Könsmaktsordningen har betydelse för att många män inte respekterar kvinnors sexuella integritet. En anledning till att vi ur ett internationellt perspektiv statistiskt sett har många sexuella övergrepp i Sverige är att vi räknar fler handlingar som sexuella övergrepp än i många andra länder.

Feministiskt initiativ:
Precis som våldtäkt och sexuellt våld som strategi mot kvinnor i krig och konfliktområden runt om i världen, handlar sexuellt våld mot (i huvudsak) kvinnor i Sverige om maktutövande. Sammanhanget ser annorlunda ut här än i krigssituationer, men det handlar även i Sverige om att utöva makt genom att använda andra människors kroppar. Ytterst kan våldtäkt även förstås som ett demokratiproblem genom att hotet om att utsättas för våldtäkt begränsar många kvinnors vardag och inskränker deras rörelsefrihet. På detta sätt handlar förekomsten och hotet om våldtäkt om människors skilda handlingsutrymme, medborgarskap och frihet. Strukturell sexism (våldtäktskultur), rasism och hat mot hbtq-personer kan sampspela med individuella orsaker, alkoholkultur och grupptryck. Övergripande handlar det om normer kring sexualitet och kön, t ex att män förväntas vara ständigt kåta och inte uppmuntras att lyssna på eller repsektera kvinnor.

Folkpartiet:
Frågan om ”varför” är inte huvudsakligen en politisk fråga, men det är klart att vår syn på detta påverkar våra förslag. För oss är förebyggande åtgärder av största vikt. Vi tror att det är jätteviktigt att arbeta tidigt med värdegrundsfrågor, både hos pojkar och flickor. Det är också viktigt att det finns ställen, dit personer som funderar på sexuella övergrepp, kan vända sig, och få hjälp, som till exempel Preventell. Självklart är också upplysta vägar, bra kollektivtrafik, självförsvar för tjejer och så vidare viktiga delar, men
om man ska komma åt ett problem måste man gå till kärnan, och den ligger hos våldsverkaren.

Kristdemokraterna:
Det är säkert en kombination av flera olika orsaker. Ytterst handlar det om vår syn på varandra. Som politiskt parti är det viktigt att vi lyssnar på och ger stöd till forskning, och de som arbetar professionellt med frågorna så att vi kan utforma politiska förslag som kan få reell verkan.

Miljöpartiet:
Vi lever i ett sexualiserat och patriarkalt samhälle där män har mer makt än kvinnor. Det syns inte minst i statistiken över anmälda våldtäkter, där 98% av förövarna är män. Det är hög tid att lägga ansvaret där det bör ligga – på förövaren, inte på offret. Kvinnor ska inte behöva begränsa sina fria val att gå ut på kvällen, dricka alkohol eller klä sig utmanande.

Moderaterna:
Vi skulle vilja besvara frågan ur en annan synvinkel eftersom det är svårt för oss som politiskt parti att ge oss in i en frågeställning som lämpar sig bättre för den akademiska världen att fördjupa sig i. Våld i nära relationer och sexuella övergrepp är i hög grad folkhälsofrågor. I en statlig utredning som presenterades (SOU 2014:49) innan sommaren konstaterade utredaren att fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer som har utsatts för allvarligt våld. Psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom är mycket vanligare bland
våldsutsatta kvinnor än bland andra. Förebyggande insatser är nyckeln till en varaktig minskning av våldet. Utöver stort mänskligt lidande leder våld i nära relationer till avsevärda kostnader för samhället. Samhället måste arbeta förebyggande men också
reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av närstående. Genom att ställa frågor om våld och erbjuda hjälp och stöd tidigt kommer fler utsatta personer att våga söka hjälp. För oss är det en mycket högt prioriterad fråga att bekämpa sexuella övergrepp. Under 2013 anmäldes i Sverige drygt 6000 våldtäkter och våldtäktsförsök. Ser man över en tioårsperiod har de anmälda våldtäkterna ökat markant.

Socialdemokraterna:
Sexuellt våld är ett av våra största samhällsproblem. I de flesta fallen av våldtäkter är förövaren bekant med offret. Merparten av de sexuella övergreppen sker inomhus, ofta i hemmet. Det finns flera olika förklaringsmodeller och teorier kring varför vissa människor begår sexuella övergrepp. Det kan handla om makt och dominans eller svårigheter att kontrollera sina sexuella beteenden tillsammans med bristande förmåga till empati.

Vänsterpartiet:
Sexualbrott är en del av våldet i den patriarkala samhällsstrukturen. Förklaring till att sexualiserat våld förekommer och arbetet för att stoppa våldtäkter, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och andra sexuella övergrepp måste således ske utifrån insikten att det handlar om makt och kontroll i en rådande struktur där män är överordnade och kvinnor underordnade. Maktrelationen mellan kvinnor och män är den samhälleliga ”ram” i vilken övergrepp mot kvinnor möjliggörs. Mäns våld mot kvinnor, det sexualiserade våldet, påverkar alla kvinnors liv och begränsar kvinnors handlingsutrymme – oavsett om hon själv blir utsatt eller inte. Flera undersökningar visar att flickor och kvinnor medvetet eller omedvetet anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädsla för våld och kränkningar. I sin vardag agerar kvinnor utifrån en förståelse av våldsnärvaro, dvs. ett underliggande hot om våld mot sin integritet och sina kroppar. Ett sexuellt övergrepp är en maktdemonstration och inte en fråga om sexualitet. Olika män kan ha olika motiv till varför de begår ett övergrepp men behovet av att utöva makt och kontroll finns alltid med. De flesta sexuella övergrepp sker inomhus av en person som kvinnan känner. Det gör våldet komplext och bara en liten del av alla sexuella övergrepp anmäls hos polisen. En betydligt mindre del går sedan vidare till fällande dom. Förutom det som nämnts ovan finns det naturligtvis en rad andra faktorer som kan förklara varför det sker så många sexuella övergrepp. Gråzonen mellan vad som är okej och vad som är ett övergrepp tycks ha blivit större. Attityden till sex tycks även ha förändrats i vissa grupper av ungdomar. Rent statistiskt märks det genom att fler övergrepp, där flertalet tonårskillar samtidigt förgriper sig på en tonårstjej inte längre är ett ovanligt ärende, utan något som polisanmäls i högre grad än tidigare. Detta samtidigt som gränserna för vad vissa tonårstjejer tror att de ”måste” ställa upp på förflyttats. Dessutom filmas unga i många fall. Filmerna används sedan som påtryckningsmedel för att tjejen ska ställ upp igen, annars hamnar filmen på internet.

Stay tuned, imorgon fortsätter Fattakollen! Använd #Fattakollen #val2014 på sociala medier om ni vill fråga de olika partierna något angående dessa frågor och svar.