Alla inlägg av FATTA

Ramberg: Vad anser du måste göras för att motverka det sexuella våldet?

Anne Ramberg har gått ut och varnat för att kampanjer likt #MeToo riskerar att leda till populism, och hänvisar till det politiska löftet att införa en samtyckeslag. Att Ramberg inte är överförtjust i förslaget på en samtyckeslag är ingen nyhet. Oavsett inställningen i den frågan är vi nyfikna på följande: Vad tycker Ramberg måste göras för att komma till bukt med det sexuella våldet, som utan tvekan är ett stort samhällsproblem? Fatta menar att politiken måste visa vägen för samhällsutvecklingen.

Saker vi idag tar för givet har inte alltid varit självklara och samhällsförändring är resultatet av konkreta politiska reformer. Skulle alla historiska reformer som föregåtts av folkliga protester klassas som populistiska måste vi nog även inordna kvinnlig rösträtt och arbetsrätt i den kategorin. Istället för att kalla det populism skulle vi vilja hävda att det handlar om att skaffa en lagstiftning som ligger i takt med tiden. Att det år 2017 i Sverige är dags att införa en modern sexualbrottslagstiftning som bygger på forskning och kunskap om hur övergrepp på den sexuella integriteten faktiskt ser ut. Nu har politiken bestämt sig. Det finns en klar majoritet för en samtyckeslag i Riksdagen. En klar majoritet som menar att det som skiljer sex från övergrepp är samtycke, och att det måste framgå i lag om samhället ska stå upp för den sexuella självbestämmanderätten.

Historien vittnar om att lagar faktiskt har en normerande verkan. Se bara förbudet mot barnaga som infördes -79, kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet från -65, bilbälteskravet och förbudet mot sexköp. Detta är några exempel på saker som idag ses som självklara men som inte alls var självklara då. Vill vi i praktiken uppnå ett samhälle där endast ömsesidigt sex är okej bör detta rimligtvis återspeglas i lagstiftningen, eftersom lagen just har ställning av officiell etisk norm. Med en samtyckesbaserad lag som grund kan medvetna satsningar på utbildning och kompetenshöjande insatser göras med trovärdighet, för att effektivt uppnå en bred norm- och attitydförändring i samhället.

För det är ingen som hävdar att en samtyckeslag ensamt löser problemet med sexuellt våld. Det finns åtskilligt annat som måste göras. Resurser måste avsättas till förebyggande arbete, både skola och arbetsgivare måste prioritera upp arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp, rättsväsendet måste utbildas, och polisen behöver mer resurser och kompetens för att utreda sexualbrott. Om dessa frågor anses mindre populistiska att driva, välkomnar vi Ramberg att delta i det arbetet.

Den bevisproblematik Ramberg hänvisar till, kommer inte åtgärdas av en samtyckeslag. Det stämmer att bevissvårigheterna vi ser idag kommer kvarstå i ord-mot-ord-situationer även när vi inför en samtyckeslag. Men innebär det att vi ska låta det vara lagligt att begå sexuella handlingar utan samtycke? Samma argument om bevissvårigheter användes av motståndarna till införandet av förbudet mot barnaga. Idag är det nog ingen som vill hävda att vi bör tillåta agande av barn för att brottet kan vara svårt att bevisa.

Avslutningsvis kan sägas att det inte är första gången Advokatsamfundet motsätter sig lagändringar som stärker den sexuella självbestämmanderätten. Senast var de emot att ersätta begreppet “hjälplöst tillstånd” med “särskilt utsatt situation”, och att införa allvarlig rädsla som en av de omständigheter som kan medföra att den utsatta anses befinna sig i en särskilt utsatt situation. Enligt Advokatsamfundet skulle det öka rättsosäkerheten och urvattna begreppet våldtäkt, eftersom våldtäktsbrottet även skulle komma att innefatta övergrepp utan moment av fysiskt våld (prop. 2012/13:111 s. 25). Tidigare i historien har de motsatt sig att sänka kravet på våld vid våldtäkt, som då var högre än kravet på våld vid rån (prop. 1962:10 del B s. 156).

Anne Ramberg, ingen har under senaste veckan missat att frågan om sexuellt självbestämmande står högt på dagordningen. Kvinnor som inte tidigare har blivit hörda och sedda har under #metoo kunnat höja sin röst. Alla dessa kvinnor vill se ett rättsväsende som svarar upp mot det så att kvinnor framöver ska slippa skrika sig hesa i sociala medier och istället kan använda sig av vårt rättssystem. Nu är det dags att agera och det vore på sin plats om även Advokatsamfundet förstod betydelsen av det.

Elin Sundin, ordförande Fatta
Emma Moderato, juridisk talesperson Fatta

Stockholm stad stödjer Fatta Samtycke

Glada nyheter för Fatta Samtycke!
Stockholms stad bidrar med 188 000 kr till vårt fortsatta samtyckesarbete.

Vi kan glatt berätta att vårt projekt Fatta Samtycke har beviljats 188 000 kr från Stockholms stad. Medlen går till att stötta arbetet med samtyckesgrupper som utforskar och sprider en samtyckeskultur. Pengarna ska användas under 2018 – projektets tredje och sista år.
Gruppernas arbete ska samlas i ett metodmaterial som ska spridas till privatpersoner, skolor och vuxenutbildningar. Övriga samarbetskommuner är Kiruna, Umeå, Åre, Åmål och Trelleborg.

Lär killarna att inte trakassera tjejerna

Efter den enorma spridningen av kampanjen #MeToo, har Skiftet initierat en uppmaning till regeringen för att tillsätta en utredning som ska undersöka hur skolan ska lära pojkar om sexuella trakasserier. Skiftet skriver att skolbarn ska lära sig att behandla varandra med respekt – oavsett kön, läggning eller etnicitet. Det skall skrivas in i läroplanen att alla elever i Sverige ska utbildas i hur man beter sig respektfullt.

Klicka här för att bidra till kampanjen och läsa mer.

Fatta välkomnar Skiftets initiativ!

Socialdemokraterna om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Socialdemokraternas svar på Fattas frågor nedan!

Socialdemokraterans svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti a rösta för eller emot sexualbro skommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Socialdemokraterna vill skärpa sexualbrottslagstiftningen och vi ser positivt på förslagen från sexualbrottskommittén. Sex som inte sker frivilligt är ett övergrepp och detta ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen. I regeringskansliet pågår nu arbetet att ta
fram en lagrådsremiss, och ett förslag kommer läggas på riksdagens bord innan årets slut. Detta är den viktigaste straffrättsliga reformen under mandatperioden. Vi kommer innan årets slut att mer utförligt redovisa hur vi ställer oss till de olika förslagen i sexualbrottskommitténs betänkande.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Arbetet med att skapa en samtyckeskultur bygger på att vi i alla sammanhang markerar att sex som inte sker frivilligt är att betrakta som ett övergrepp. Förslaget till ny sexualbrottslagstiftning är en viktig förändring som kommer bidra till att förändra normer och hur vi ser på sexualbrotten. I vissa delar kan förslagen påverka budgetarbetet, men även dessa delar av sexualbrottskommitténs betänkande bereds fortfarande inom regeringskansliet.

I övrigt har vi socialdemokrater i regeringsställning drivit igenom era satsningar som syftar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett exempel är satsningarna på kvinnojourerna. Under 2015 ökades stödet till dem med 25 miljoner kronor och under 2016-2019 avser regeringen avsätta ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourers arbete. Regeringen har också beslutat en omfattande strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin finns ett åtgärdsprogram för perioden 2017-2020 med nya insatser för 600 miljoner kronor.

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
Sverige är ett föregångsland på jämställdhetsområdet som ofta gått före och genomfört viktiga reformer, t.ex. det särskilda kvinnofridsbrottet, kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster och tidigare moderniseringar av straffbestämmelsen för våldtäkt. Men vi slår oss aldrig till ro. Vi ska bekämpa det sexuella våldet med högsta prioritet, och frågan måste finnas med i alla relevanta sammanhang, i allt från kriminalpolitiken till utrikespolitiken. Ett arbete som är värt att lyfta fram, och som utmärker sig i ett internationellt perspektiv är den nationella strategin för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Den kommer att löpa under tio år. Strategin innebär ett tydligt perspektivskifte. Tidigare insatser har framförallt fokuserat på att hantera konsekvenserna av våldet. Det framtida arbetet ska i högre grad inriktas mot att förebygga bl a mäns sexuella våld mot kvinnor. Fokus sätts därför på mäns ansvar för att stoppa våldet. Insatser för att motarbeta och förändra negativa värderingar och attityder till kvinnor hos pojkar och män är en central del. Det är ju nämligen så det är. Så gott som allt sexuellt våld begås av män. Om detta ska upphöra, så är det männen som måste förändras.

Liberalerna om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Liberalernas svar på Fattas frågor nedan!

Liberalernas svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti att rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Liberalerna tog ställning för en samtyckesregel och en oaktsamhetsregel redan 2013, och vi har arbetat för detta sedan dess, bland annat inom sexualbrottskommittén. Det är självklart något vi kommer att stödja. Detsamma gäller förstås också förslaget om bättre stöd till målsäganden. Liberalerna stod i utredningen även bakom förslaget om ändrad brottsrubricering.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Bland annat genom ett tidigt arbete i skolor, bättre utbildning till yrkesgrupper och genom att konsekvent ta ställning mot de värderingar som ligger till grund för en machokultur där (främst) kvinnor och tjejers sexuella integritet inte tas på allvar. Det handlar både om budgetsatsningar och om opinionsbildning. I riksdagen har vi bland annat lagt fram en motion med 20 konkreta förslag för att stärka skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott: https://data.riksdagen.se/ l/D0457A6E-DB6A- 4B8A-9D5A-37D44D24A287

Liberalernas gruppledare i riksdagen, Christer Nylander, är en av de politiker som också ofta går ut i debatten kring övergrepp. Se några exempel här: http://www.expressen.se/debatt/man-maste-ta-ansvar-for-de-man-som- valdtar/ http://www.aftonbladet.se/debatt/a/jW8E0/ta-ert-ansvar-nar-era-soner- tafsar-foraldrar

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
Bland annat genom en heltäckande sexualbrottslagstiftning (inklusive samtyckes- och oaktsamhetsregel), bättre stöd till målsägande, utökat arbete i skolorna, bättre och mer långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer och tydligare riskbedömning av dömda förövare (inklusive mer användning av elektronisk fotboja vid kontaktförbud) och genom att samhällsinstitutioner, opinionsbildare och enskilda människor tydligt markerar att den enskildes rätt till sexuella integritet är ovillkorlig.

Miljöpartiet om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Miljöpartiets svar på Fattas frågor nedan!

Miljöpartiets svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti att rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Inledningsvis vill jag bara tydliggöra att det som händer med sexualbrottskommitténs förslag är att regeringen bereder det till proposition. Det är alltså inte nödvändigtvis i varje detalj samma förslag som kommittén lade som regeringen senare kommer att lägga fram och riksdagen rösta om. Med den reservationen att förslagen i vissa avseenden kan komma att skilja sig, kommer vi att verka i regering för att regeringen lägger fram de förslag som sexualbrottskommittén presenterade i alla delar. Därefter kommer vi naturligtvis att rösta bifall!

a) Ja! För Miljöpartiet är det grundläggande att utgångspunkten ska vara att sex utan samtycke inte är okej. Gränsen mellan straffbart och straffritt måste också dras här. Detta är en principiellt mycket viktig fråga, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. För de flesta människor är det en självklarhet att sex utan samtycke inte är okej. Det är dags att lagstiftningen speglar det. Vi har drivit den här frågan under mycket lång tid och tycker att sexualbrottskommitténs förslag är bra.

b) Ja! Det är rimligt att den som börjar ha sex med en annan person ska ta ansvar för att ta reda på att den de vill ha sex med och vill, inte är medvetslös eller sover etc. Dagens lagstiftning behöver skärpas genom att ett ansvar även vid grov oaktsamhet införs. Vi har sett att en liknande bestämmelse använts framgångsrikt i Norge och tror att detta skulle kunna leda till att personer fälls till ansvar även när bevisen inte räcker för att visa uppsåt.

c) Ja! Vi vet att stöd redan tidigt under polisutredningen är en framgångsfaktor för att de skyldiga ska dömas för våldtäkt. Vetskapen om att ett professionellt stöd finns kan också göra att fler väljer att anmäla övergrepp och att upplevelsen av rättsprocessen blir bättre. Den som har ett bra stöd riskerar i mindre utsträckning att uppleva rättsprocessen som en upprepning av övergreppet. Därför är det otroligt viktigt att lagstiftningen säkerställer att målsägarbiträden förordnas tidigt och har en hög kompetens.

d) Återstår att se. Under arbetet i kommittén framstod det som att stora flertalet av företrädare för brottsoffer såg vinster med en ändrad brottsrubricering från våldtäkt till sexuellt övergrepp. När remissvaren kommit in ser vi att så inte är fallet. Därför överväger Miljöpartiet att inte förorda den förändringen.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
En central del är arbetet med att motverka destruktiva maskulinitetsnormer. Det är ett arbete som är särskilt viktigt inom hela skolväsendet, från förskolan och uppåt. Miljöpartiet har varit drivande för att ett inrätta skolutvecklingsprogram där bland annat jämställdhet och normkritisk pedagogik är centrala delar. Det görs även satsningar inom ramen för bidrag till ideella organisationer genom MUCF. Myndigheten har bland annat fått i uppdrag att genomföra en jämställdhetssatsning riktad till pojkar och unga män i syfte att förebygga våld och sexistiskt beteende.

Regeringen har också tillsatt en utredning (Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87) som bland annat ser över hur ansvaret för tillsynen av diskrimineringslagen i skolan kan förbättras. Idag är det diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn i skolan utifrån diskrimineringslagen och utreder anmälningar om sexuella trakasserier. Skolinspektionen utövar tillsyn över att bestämmelserna om kränkande behandling och trygghet och studiero i skollagen efterlevs i skolorna. Utredningen föreslår att tillsynsansvaret för arbetet med åtgärder mot diskriminering i skollagsreglerad verksamhet ska övergå till Skolinspektionen.

Skolverket har fått i uppdrag att utvärdera programmet Mentors in Violence Prevention (MVP), vid användning i skolan. I uppdraget ingår
att låta en extern forskare utvärdera effekterna av programmet MVP. Utvärderingen ska bl.a. belysa huruvida programmet leder till förändring av stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld samt till förändring av attityder och beteende kopplat till pojkars våld.

Därutöver är det viktigt att de som idag möter offer för sexuellt våld
och förövare av sexuellt våld har goda kunskaper om frågan. Därför drev Miljöpartiet också på för att regeringen skulle sätta igång arbetet med att skriva in kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation i examensmålen för relevanta yrkesgrupper.

Arbetet med att ta till vara och sprida kunskap och framgångsrika modeller behöver stärkas. Därför ser vi också ett behov av den jämställdhetsmyndighet som regeringen ska inrätta.

Inom ramen för regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor lyfts särskilt det förebyggande arbetet fram. Här är normfrågorna centrala. Att fokus inte bara hamnar på att hantera redan begångna övergrepp är viktigt för att faktiskt minska våldet. Sammantaget satsar regeringen 900 mkr i strategin utöver de 400 mkr som satsas på kvinnojourer och de ytterligare medel som går till Brottsofferjourerna.

I nedan debattartikel skrev vi bland annat om vikten av insatser utöver bra lagstiftning: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23650760.ab

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli e föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Det som är absolut viktigast för att vara ett föregångsland är att vi
på allvar adresserar orsaken till våldet. Genom att sätta fokus på det förebyggande arbetet kan vi förhoppningsvis minska det sexuella våldet i samhället. Därutöver krävs en bra lagstiftning som tar sin utgångspunkt
i varje människas okränkbara rätt att själva besluta om sin egen kropp. Införandet av samtyckeslag kommer förhoppningsvis att inspirera er länder. Att Sverige också resurssätter och satsar mycket pengar på att förebygga våld och på skydd och stöd till brottsoffer visar vi också att det inte bara handlar om vackra ord, utan verkliga prioriteringar.

Kristdemokraterna om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Kristdemokraternas svar på Fattas frågor nedan!

Kristdemokraternas svar i PDF.

För eller emot?
Kommer ert parti a rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att införa en samtyckeslagstiftning, och inte minst uppmärksammat Europadomstolens tolkning av Europakonventionen som innebär att varje sexuell handling som inte bygger på samtycke kunna bestraffas. Vi har i utredningen medverkat till att förslaget lagts fram och kommer följa vår linje när förslaget kommer upp till beslut.

a) Vi är för en samtyckeslagstiftning och delar sexualbrottskommitténs slutsatser. Passivitet ska aldrig vara en ursäkt för ett sexualbrott. Vi delar här utredningens uppfattning att gränsen mellan straffri och straffbar gärning ska dras om deltagandet i en sexuell handling varit frivillig eller inte.

b) Vi är för att införa oaktsamhetsansvar för sexualbrott.

c) Vi delar utredningens förslag. Vi vet sedan länge att mörkertalet är stort vad gäller sexualbrott och att många undviker att anmäla eller dröjer länge med en anmälan. Att förbättra stödet för brottsoffer är mycket angeläget.

d) Vi har i sexualbrottskommittén medverkat till att lägga fram det förslag på ändring som nns i utredningen. Vi tycker att det är rimligt förslag, men vi kommer att ta slutgiltig ställning när regeringen har avlämnat propositionen där även remissinstansernas synpunkter beaktas.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Att vi är för en samtyckeslagstiftning kommer framgå av våra motioner i riksdagen.

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
Kristdemokraterna menar att om vi på allvar ska ta itu med det sexuella våldet så måste vi också tala mer om attityder och värderingar. Synen på vad som är accepterat sexuellt beteende formas av hela samhället, inte bara av lagar och domslut. Här gör inte minst organisationer som Fatta ett väldigt viktigt arbete. Därför är det viktigt att vi i era sammanhang fortsätter att markera att sexuella handlingar mot en annan persons vilja är förkastliga. Men det är också självklart med en hårdare lagstiftning. Att förändra attityder tar tid. Därför är det viktigt att lagstiftningsarbetet nu inte drar ut på tiden. Det är snart ett år sedan sexualbrottskommittén överlämnades till regeringen. Nu är det tid för regeringen att agera.

Fattas dansföreställning på Sverigeturné!

2015 var det premiär för Fattas projekt ”Fatta Dans” – en dansföreställning som tog samtyckesdebatten in i dansvärlden. En stor politisk fråga tog plats på Dansens Hus Lilla Scen. 2016 omarbetades föreställningen och tog in musiker och rapparen Cleo. Den framfördes då på Stora Scen på Dansens Hus. Nu görs föreställningen än mer nutida och redo till att åka ut på Sverigeturné i samarbete med Riksteatern.

Redan i januari ger rapparen Cleo och danskollektivet JUCK sig ut i landet. Cleo är grundare till Fatta och JUCK har tagit över den juckande rörelsen och gjort den till symbol för en feministisk manifestation. Koreograferad aktivism och verklighetsbaserade texter som berör varvas i en extatisk hiphopkavalkad med agenda att förändra världen.

För mer information och turnédatum se Riksteaterns webb.

 

Vänsterpartiet om en samtyckeslag

Sommaren 2017 skickade Fatta ut frågor till riksdagspartier för att säkerställa att de röstar för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Fattakollen är en sammanställning där respektive partis svar publiceras. Läs Vänsterpartiets svar på Fattas frågor nedan!

Vänsterpartiets svar på i PDF. 

 

För eller emot?
Kommer ert parti att rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande punkter och varför:

a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering

Svar
a) Vi har länge krävt att en samtyckeslagstiftning införs. Ett samtyckeskrav markerar att sex ska bygga på frivillighet och samtycke från alla inblandade parter. Dagens våldtäktslagstiftning innehåller bl.a. krav på att det ska ha förekommit våld eller hot för att en gärning ska betecknas som våldtäkt. Det är en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt och signalerar att kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom när det förekommer våld eller tvång. Vi behöver en lagstiftning som säger att ett nej räcker och att sex utan samtycke är ett övergrepp och inget annat.

b) Vi vill införa ett oaktsamhetsrekvisit som komplement till samtyckeskravet. Med ett oaktsamhetsbrott kan vi, utan att sänka beviskraven, i större utsträckning utkräva ansvar för sexuella handlingar som skett utan samtycke. En sådan lagkonstruktion skulle fånga in de fall där det inte går att styrka uppsåt men där gärningsmannen borde ha förstått att hen handlade på ett oförsvarligt sätt.

c) Även detta är en fråga som Vänsterpartiet länge drivit. Det är viktigt att målsägande får ordentligt stöd under hela processen, inte minst är det viktigt att man får ett målsägandebiträde i ett mycket tidigt skede.

d) Vi har inte tagit ställning ännu, så där får vi återkomma.

Hur ska ni jobba med samtycke?
Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur återspeglas det arbetet i er budget?

Svar
Att införa en ett samtyckeskrav är viktigt för att få en långsiktig normerande verkan, såväl i rättsväsendet som i hela samhället. Det kostar inga pengar, så det är ingen budgetfråga. Vad Vänsterpartiet däremot driver och har motionerat om i riksdagen är att rättsväsendet måste få en ökad kompetens om sexualbrott och bemötandet av sexualbrottsoffer genom hela kedjan från polisanmälan till domstolens dom.

Frågan om en samtyckeskultur är inte begränsad till att enbart handla om rättsväsendet utan är mycket större än så och berör hela samhället. Vi måste skapa ett jämställt samhälle som genomsyras av helt andra maktstrukturer och normer kring sexualitet än dagens. Det kräver att vi ser hur maskulinitetsnormer, makt och våld hänger ihop och hur de stereotypa könsrollerna påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer.

Vid sidan om en ändrad lagstiftning arbetar vi därför för att motverka att stereotypa könsroller reproduceras. Det förebyggande och våldspreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas. Det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta för sexuellt våld behöver förbättras. Det behöver tas fram en nationell handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld. Vi vill också att sex- och samlevnadsundervisningen utvecklas, att det införs feministiskt självförsvar i skolan från årskurs sju, att sexistisk reklam förbjuds samt att genusutbildning och utbildning i sexualiserat våld blir obligatoriskt på grundutbildningen för de yrkesgrupper (exempelvis jurister, poliser, sjuksköterskor, socionomer och läkare) som oftast kommer i kontakt med våldsutsatta. Vi vill även öka genuskompetensen och stärka jämställdhetsarbetet inom förskolan och skolan eftersom grunden för de föreställningar om kön och sexualitet m.m. som präglar vårt samhälle etableras redan i mycket tidig ålder. I grunden handlar det om att feminismen måste genomsyra all politik och att jämställdhet prioriteras på alla samhällets nivåer.

Sverige som föregångsland?
Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och bekämpandet av sexuellt våld?

Svar
En förändrad syn på framförallt mäns sexualitet är ett måste. Idag framstår det som att alltför många domstolar utgår från att män är oförmögna att förstå när en annan person vill eller inte vill ha sexuellt umgänge. Istället måste vi utgå från att alla, oavsett kön, är kapabla att efterfråga en jakande bekräftelse och samtycke innan sexuella kontakter inleds. Det framgår även av olika domar att målsägandes beteende under och efter övergrepp inte har passat in på den bild som domstolen har av hur ett brottsoffer ska bete sig och där resonemangen ofta går rakt emot vad forskningen säger om hur sexualbrottsoffer beter sig under och efter ett övergrepp. Föreställningar om kön, sexualitet och övergrepp får inte stå i vägen för en korrekt och objektiv bedömning.

Men Sverige kan göra mer och det behöver göras mer för att motverka mäns våld mot kvinnor. Vi vill bland annat att en haverikommission tillsätt för varje gång en kvinna mördas, att sjukvården blir bättre på att fånga upp kvinnor som är utsatta eller kan utsättas för våld och att kommunernas socialtjänst blir bättre på att dokumentera våldsutsatta kvinnors situation. Vi vill ha mer stöd till kvinnojourerna och att sexköpslagen stärks upp genom att ta bort den dubbla straffbarheten.