Alla inlägg av Anton Gomes

Fattakollen dag 5

Ser ni ett problem med den enorma okunskap som många inom rättsväsendet har? Finns det något att förändra med att det är så många domare som inte har gått specialutbildningen gällande sexualbrott?

Centerpartiet:
Det behövs ökad kunskap inom rättsväsendet när det gäller sexualbrott. Det gäller inte bara ordinarie domare utan även nämndemännen som inte har inkluderats i de utbildningar som finns för andra inom rättsväsendet. Det är också viktigt att läkare som ofta träffar brottsoffret har rätt utbildning för att bedöma skadorna och rätten behöver bli bättre på att tolka intygen läkaren skriver om skadorna. Den utredning som nyligen tillsattes ska även titta på hur brottsbekämpande myndigheter utreder våldtäktsmål.

Feministiskt initiativ:
Vi ser stora problem med all denna okunskap om våld, men även med sexism och rasism som forskning visar att rättsväsendet präglas av. Obligatoriska utbildningar som motverkar detta behövs.

Folkpartiet:
Ja, okunskapen är ett stort problem. Regeringen har under de senaste tre åren satsat åtta miljoner kronor på utbildningsprogram inom rättsväsendet, för att personer som utsatts för sexualbrott ska känna förtroende för rättsväsendet. Men precis som ni tar upp är det problematiskt om många väljer att inte gå dessa utbildningar.

Kristdemokraterna:
Se svaren på fråga 3 och 4.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet anser som sagt att poliser, åklagare och domare ska utbildas om sexualbrott och att utbildningen för åklagare och domare ska vara obligatoriskt. Skälet till detta är att vi tycker det är problematiskt med just uppgifter om att brottsutsatta känt sig ytterligare kränkta av förundersökningar och rättegångar men det handlar också om behov hos rättsväsendets aktörer på att bli bättre på att bemöta brottsoffer i stort.

Moderaterna:
Det finns en förbättringspotential t.ex. vad gäller bättre utredningar och enhetliga rutiner och metoder över hela landet. Just nu pågår insatser inom rättsväsendet kring detta. Hos Polisen och Åklagarmyndigheten går utvecklingen emot att denna typ av brott utreds av personer med specialistkunskaper för att kvaliteten och kompetensen i utredningarna ska öka. På senare år har också domarkåren förändras. En majoritet av domarna i svenska domstolar är kvinnor idag och den genomsnittliga åldern på alla domare är 44 år.

Socialdemokraterna:
Det är viktigt att fortsätta med de utbildningsinsatser som hittills gjorts och fler inom rättsväsendet måste använda sig av de utbildningsmöjligheter som finns.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet har även drivit på frågan att göra en översyn av rättsväsendets hantering av sexualbrottsärenden. Glädjande nog har vi nyligen fått igenom ett sådant krav i riksdagen. Det innebär att regeringen ska återkomma med förslag på hur rättsprocessen, från anmälan till dom, ska bli bättre, samt hur fler våldtäktsfall ska kunna leda till fällande domar. Vi kommer naturligtvis att bevaka detta och vara drivande för att de åtgärder som behövs vidtas.

 

Behövs det tydligare riktlinjer för bevis och bevisvärdering?

Centerpartiet:
I sexualbrottsmål handlar bevisningen ofta om att ord står mot ord. En samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning skulle ge signalen att det enbart är okej att ha sexuellt umgänge med en annan person när man vet att han eller hon vill det. Det skulle också i viss mån möjliggöra fler fällande domar, men man ska vara medveten om att många av dagens bevisproblem för åklagarna skulle kvarstå. En del i den nya utredning som nyligen tillsattes ska se över varför så få åtal om våldtäkt leder till fällande dom.

Feministiskt initiativ:
Problemet ligger huvudsakligen i synen kön och sexualitet, där förövare ges tolkningsföreträde och utsatta inte tas på allvar, utan stigmatiseras.

Folkpartiet:
Det är möjligt, men det är inget vi driver för tillfället.

Kristdemokraterna:
Utredningen som ska tillsättas ska titta på bland annat hur brotten hanteras och utreds. Vi ser fram emot att ta del av utredningens förslag till förbättringar.

Miljöpartiet:
Vi har inte tagit ställning till detta.

Moderaterna:
Sexualbrott hör till en typ av brott som är mycket svårutredda då ord ofta står mot ord, och bevis ofta saknas. Detta innebär att bevisningen ofta består endast av offrets och den misstänktes uppgifter samtidigt som samma beviskrav gäller som vid andra brottsmålsutredningar. Därför är vår uppfattning att det är avgörande att polisens och åklagarnas utredning av våldtäkter sker snabbt efter det att brottet begåtts och att bevis säkras. Översynen som tillsattes idag ska titta på hur våldtäktsbrotten hanteras och utreds samt identifiera brister, bevissvårigheter och andra problem. Detta är mycket angeläget för oss.

Socialdemokraterna:
Rättsväsendet behöver utveckla metoder för att bli bättre på att utreda sexualbrott. Vi hoppas att den utredning som vi har initierat kommer att kunna ge svar på vilka förbättringar som behöver göras i hela rättsprocessen.

Vänsterpartiet:
Vi anser att det självklart är viktigt med höga beviskrav i alla mål för att bibehålla en hög rättssäkerhet, men ibland framstår det som att det i just våldtäktsmål har blivit orealistiskt hur bevisvärderingen går till och då fungerar inte systemet som det är tänkt. Vi har dock inte tagit ställning till hur eventuella riktlinjer eller dylikt skulle utformas.

Fattakollen dag 4

På vilket sätt anser ni att vi kan motarbeta att det sker så många våldtäkter, och då i huvudsak de som sker i hem- och närmiljö? Vilka åtgärder bör Sverige sätta in?

Centerpartiet:
Vi behöver arbeta med att motverka sexualbrotten på flera olika plan. Dels genom att se till att lagstiftningen tar dessa på större allvar, till exempel genom en samtyckesbaserad lag, genom att prata med barn och ungdomar om relationer för att på ett tidigt stadium skapa en förståelse och en respekt för vår sexuella integritet. Vi vill också att föräldrautbildningar inkluderar information om våld i nära relationer, däribland sexualbrott.

Feministiskt initiativ:
Vi tror att samtyckeslagstiftning kan ha viss normerande effekt, men än viktigare är våldsförebyggande arbete. Här har Sverige mycket att lära av andra länder. Fi vill kapa dramatiskt i militärbudgeten och istället investera stort i våldsförebyggande arbete och bland annat stärkt elevhälsa i skolan. Alla ska känna till sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om dessa kränks.

Folkpartiet:
Frågan om ”varför” är inte huvudsakligen en politisk fråga, men det är klart att vår syn på detta påverkar våra förslag. För oss är förebyggande åtgärder av största vikt. Vi tror att det är jätteviktigt att arbeta tidigt med värdegrundsfrågor, både hos pojkar och flickor. Det är också viktigt att det finns ställen, dit personer som funderar på sexuella övergrepp, kan vända sig, och få hjälp, som till exempel Preventell. Självklart är också upplysta vägar, bra kollektivtrafik, självförsvar för tjejer och så vidare viktiga delar, men om man ska komma åt ett problem måste man gå till kärnan, och den ligger hos våldsverkaren.

Kristdemokraterna:
Det finns tyvärr inga enkla lösningar för att minska antalet våldtäkter. Ytterst är våldtäkt ett uttryck för en mycket obehaglig människosyn och för att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Men vi kan och ska arbeta för både bättre lagstiftning, bättre utredningar, bättre utbildning inom rättsväsendet, bättre behandling i kriminalvården och bättre stöd till den som har utsatts.

Miljöpartiet:
En samtyckeslagstiftning underlättar det förebyggande och attitydpåverkande arbetet, inte minst gentemot män. Det är viktigt att börja tidigt med normkritik och genuspedagogik i skolan, så att killar lär sig konflikthantering utan våld och tjejer får en stabil grund för den egna självkänslan. Det behövs också fler professionella mansmottagningar, där män som riskerar att utöva våld kan få hjälp.

Moderaterna:
Vi tog under förra mandatperioden initiativet till en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Denna följs nu upp med nya insatser och ekonomiska medel. Regeringens nationella samordnare har haft i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer och presenterade sina slutsatser 27 juni. Förslagen kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet med att bekämpa våld i nära relationer. Vi tror att arbetet måste ske i bättre samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter. Det förebyggande arbetet måste också stärkas och prioriteras. Särskilt viktigt är att attityder och värderingar hos barn och unga redan tidigt påverkas i rätt riktning. Vi vill också att kvinnojourer, som gör mycket viktiga insatser för hotade och våldsutsatta kvinnor, ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd. Vi vill också att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud. Vi tror det är en bra brottsförebyggande åtgärd för kvinnor som lever i rädsla för en våldsam man.

Socialdemokraterna:
Vi måste prata om vad som är rätt och fel, om attityder redan tidigt, i hemmen och i skolan. Det handlar även om att kunna fånga in riskpersoner på ett bra sätt. Idag finns t ex Preventell som är ett projekt som drivs på Karolinska Sjukhuset, och dit kan personer höra av sig som känner att de har ett sexuellt riskbeteende och behöver hjälp. Den verksamheten vill vi se implementeras i flera delar i landet.

Vänsterpartiet:
Det finns inte en lösning för hur vi ska minska antalet våldtäkter i samhället i stort, därför är det viktigt att driva frågan på många olika plan. Vi anser bl.a. att det förebyggande arbetet mot våldtäkt och sexualiserat våld måste stärkas samt att det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta måste förbättras. Vänsterpartiet har därför motionerat i riksdagen om att det bör tas fram en handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder, t.ex. högre kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen eller särskilda mottagningar för våldtagna. Tillsammans med en bättre sex- och samlevnadsundervisning, feministiskt självförsvar i skolan och obligatorisk genuskunskap på bl.a. lärarutbildningen så tror vi även att de lagändringar som vi föreslår kan ändra normerna kring sexualitet, på sikt minska antalet våldtäkter och öka antalet fällande domar.